Traci moc na podstawie uchwały nr: 24/2019

Zmieniona uchwałą nr 6/2018

Uchwała Nr 50/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 maja 2017 roku

 

w sprawie polityki finansowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) oraz § 59 ust. 1 i ust. 2 pkt 19) Statutu uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:

1)     ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.),

2)     Uniwersytecie lub Uczelni – rozumie się przez to Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach (UJK),

3)     podstawowej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu - rozumie się przez to Wydział,

4)     ogólnym zarządzie - rozumie się przez to koszty utrzymania jednostek związanych z ogólną organizacją i obsługą zadań realizowanych przez Uczelnię, w tym jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych,

5)     jednostce budżetującej - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną Uniwersytetu sporządzającą budżet,

6)     pionie Rektora, prorektorów i kanclerza – rozumie się przez to jednostki budżetujące podlegające Rektorowi, prorektorom i kanclerzowi zgodnie z regulaminem organizacyjnym,

7)     planie przychodów i kosztów - rozumie się przez to budżet,

8)     kosztach nieruchomości - rozumie się przez to koszty eksploatacji nieruchomości
w szczególności: energii elektrycznej, gazu, wody, ścieków, ogrzewania, sprzątania, środków czystości, konserwacji, remontów itp.,

9)     limicie kosztów – rozumie się przez to kwotę, do wysokości której jednostka może wskazywać na potrzebę zaciągnięcia zobowiązania w roku obrotowym, nie wyższą niż planowane przychody jednostki,

10)  dysponencie kosztów – rozumie się przez to kierownika jednostki budżetującej zarządzającego jej kosztami w ramach limitu kosztów,  

11)  polityce finansowej  - rozumie się przez to zasady finansowania kosztów ogólnego zarządu, kosztów utrzymania nieruchomości, przedsięwzięć strategicznych wymagających ponoszenia nakładów, tworzenia rezerwy na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, podziału dotacji pomiędzy podstawowe jednostki organizacyjne, sporządzania planów przychodów
i kosztów przez jednostki budżetujące, których celem jest efektywne zarządzanie,

12)  planie naprawczym - rozumie się przez to działania mające na celu zrównoważenie kosztów  
i  przychodów wraz z harmonogramem tych działań,

13)  nadwyżce wypracowanej przez Wydział – rozumie się przez to dodatni wynik Wydziału.

 

§ 2

 

1.   Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie planu rzeczowo-finansowego UJK oraz planów przychodów i kosztów jednostek budżetujących.

2.   Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu przygotowywany jest przez Rektora, opiniowany przez Senacką Komisję Rozwoju, Budżetu i Finansów, a zatwierdzany przez Senat.

3.   Plan przychodów i kosztów sporządzany jest dla jednostek budżetujących: 

1)     w pionie Rektora,

2)     w pionie  prorektorów,

3)     w pionie kanclerza,

4)     w wydziałach,

4.   Plany przychodów i kosztów jednostek budżetujących, po uzyskaniu opinii właściwej rady
i Senackiej Komisję Rozwoju, Budżetu  i Finansów, zatwierdza Rektor.

 

§ 3

 

1.      Założenia  do sporządzenia planów przychodów  i kosztów jednostek budżetujących uchwala Senat w terminie  do 30 października każdego roku. Założenia, o których mowa w zdaniu poprzednim określają w szczególności: wysokość kwoty na zobowiązania z tytułu kredytów, nakłady związane z realizacją strategii rozwoju Uczelni, wysokość kwoty na utrzymanie nieruchomości oraz ogólnego zarządu.

2.   Plany przychodów i kosztów jednostek budżetujących sporządzane są według wzoru       stanowiącego załącznik nr 1 do przedmiotowej uchwały.

3.      Korekty planów przychodów i kosztów jednostek budżetujących dokonuje się odpowiednio na zasadach przewidzianych dla ich przyjęcia.

 

§ 4

 

Wyliczenia limitu kosztów dla jednostek budżetujących dokonuje się według poniższych zasad:

1)     z dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy (dotacja podstawowa) oraz z przychodów z odpłatności za usługi edukacyjne, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy, wydziela się kwotę na:

a)    realizację zobowiązań z tytułu  kredytów,

b)    nakłady związane z realizacją strategii rozwoju Uczelni,

c)    utrzymanie nieruchomości (z wyjątkiem domów studenckich),

d)     koszty ogólnego zarządu,

e)   zwiększenie limitów kosztów dla Wydziałów, które osiągnęły nadwyżkę w poprzednim roku budżetowym, w wysokości 50% tej nadwyżki.

2)     kwota dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy, pomniejszona o odpisy wymienione w punkcie 1), dzielona jest na Wydziały według zasad określonych  w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych. Ustalona w ten sposób kwota stanowi limit kosztów w zakresie kształcenia studentów studiów stacjonarnych, kształcenia uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich oraz kształcenia kadr naukowych,

3)     kwota odpłatności za usługi edukacyjne, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 3) ustawy pomniejszona o odpisy wymienione w punkcie 1) stanowi limit kosztów w zakresie kształcenia: studentów studiów niestacjonarnych, słuchaczy studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń.

 

§ 5

 

W zarządzie dziekanów znajduje się gospodarowanie kosztami w granicach:

1)     limitu wydzielonego zgodnie z § 4,

2)     limitu wydzielonego na poziomie otrzymanej przez UJK innej dotacji, o której mowa
w art. 94 ustawy, zgodnie z przeznaczeniem,

3)     limitu wydzielonego na poziomie otrzymanych środków na działalność badawczą, w zakresie utrzymania potencjału badawczego i młodej kadry, pomniejszonych o odpisy kosztów pośrednich, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem w sprawie kosztów pośrednich
w działalności badawczej,

4)     limitu wydzielonego na poziomie otrzymanych odsetek od środków na badania zgromadzonych na rachunku bankowym,

5)     limitu wydzielonego na zadania realizowane w ramach wydziału, a finansowane ze źródeł zewnętrznych (np. konferencje itp.),

6)       limitu wydzielonego na inne zadania powierzone przez Rektora.

 

§ 6

 

1.      Ustala się następujące zasady gospodarowania dla wydziałów:   

1)     dziekan realizuje zatwierdzony plan przychodów i kosztów, przy zapewnieniu niezakłóconego funkcjonowania jednostki,

2)     do czasu otrzymania przez Uczelnię informacji o wysokości dotacji na bieżący rok budżetowy i uchwalenia korekty planu rzeczowo-finansowego, dziekan zobowiązany jest do gospodarowania przydzielonymi limitami kosztów w zakresie minimum niezbędnego do realizacji powierzonych zadań.

2.      Jeżeli istnieje zagrożenie niewykonania planu przychodów lub przekroczenia planu kosztów
i wystąpienia deficytu, dziekan zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Rektora oraz do przygotowania planu naprawczego wydziału.

3.      Plan naprawczy wydziału jest przygotowywany przez dziekana w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty powiadomienia Rektora.

4.      Plan naprawczy ma na celu zrównoważenie kosztów działalności jednostki z jej przychodami i powinien zawierać:

1)     analizę przyczyn zaistnienia sytuacji finansowej jednostki,

2)     opis planowanych działań wraz z harmonogramem ich wdrażania oraz kosztów z tym związanych. Opis planowanych działań powinien uwzględniać w szczególności:

a)      działania zmierzające do zwiększenia przychodów jednostki,

b)     optymalizację kosztów jednostki,

c)      przegląd kadrowy jednostki mający na celu dostosowanie poziomu zatrudnienia i wynagrodzeń w poszczególnych grupach pracowników  do zakresu i skali realizowanych przez nią zadań, z uwzględnieniem ewentualnie redukcji wynagrodzeń lub zatrudnienia.

5.      Integralną część planu naprawczego stanowi załącznik nr 2 do przedmiotowej uchwały.

6.      Rada wydziału oraz Komisja Rozwoju, Budżetu i Finansów wydaje opinię co do przygotowanego przez dziekana planu naprawczego. Wydanie opinii, o których mowa w zdaniu poprzednim powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty przekazania ich przez Dziekana.

7.      Plan naprawczy wydziału jest zatwierdzany przez Rektora.

8.      Dziekan zobowiązany jest do składania Radzie Wydziału, Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów  i Rektorowi półrocznych  raportów o stanie realizacji planu naprawczego.

9.      Jeżeli zatwierdzony plan naprawczy w odniesieniu do danego roku nie jest realizowany przez jednostkę, wstrzymuje się w tej jednostce nowe zatrudnienia oraz/lub awanse zawodowe, z wyłączeniem przypadków, gdy wynika to z potrzeb prowadzenia kierunków albo nadawania stopni lub tytułów naukowych.  

 

§ 7

 

Rektor ustala limity kosztów  dla jednostek realizujących zadania ogólnego zarządu. Limit kosztów dla tych jednostek ustala się  w granicach kwoty wydzielonej zgodnie z § 4 pkt 1) lit. d) uchwały.

 

§ 8

 

W zarządzie Rektora znajduje się gospodarowanie kosztami w granicach:

1)     limitu wydzielonego dla pionu Rektora (Akademickiego Biura Karier, Rezerwy Rektora )

2)     limitu wydzielonego na promocję Uniwersytetu na poziomie 50% otrzymanych środków
z tytułu opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia (Biuro promocji),

3)     limitu wydzielonego na poziomie kwoty zgodnie z § 4 pkt 1) lit. b) uchwały,

4)     limitów dla innych zadań  nie wymienionych w niniejszej uchwale.

 

§ 9

 

W zarządzie prorektora ds. rozwoju i finansów znajduje się gospodarowanie kosztami
w granicach:

1)     limitu wydzielonego dla pionu prorektora ds. rozwoju i finansów,

2)     limitu dla projektów inwestycyjnych i  wdrożeniowych finansowanych z dotacji celowych,
w tym  z Unii Europejskiej ,

3)     limitu na zadania w zakresie transferu wiedzy do gospodarki i komercjalizacji wyników badań.

 

§ 10

 

W zarządzie prorektora do spraw studenckich i kształcenia znajduje się gospodarowanie kosztami
w granicach:

1)     limitu wydzielonego dla pionu prorektora do spraw studenckich i kształcenia ( ONIKS, Działalność sportowa studentów),

2)     limitu wydzielonego na poziomie otrzymanej przez UJK dotacji, o której mowa w art. 94
ust. 1 pkt 11) ustawy (stwarzanie studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.), zgodnie z przeznaczeniem,

3)     limitu wydzielonego na fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, zgodnie
z przeznaczeniem,

4)     limitu wydzielonego na poziomie otrzymanej przez UJK dotacji o której mowa w art. 94b
ust. 1 pkt 5) ustawy (finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich,
o których mowa w art. 200a), zgodnie z przeznaczeniem,

5)     limitu wydzielonego na poziomie 50% otrzymanych środków z tytułu opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia.

 

§ 11

 

W zarządzie prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą znajduje się gospodarowanie kosztami
w granicach:

1)     limitu wydzielonego dla pionu prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą (Biblioteki Uniwersyteckiej, Wydawnictwa Uniwersyteckiego, Archiwum Uniwersyteckiego, rozwoju kadry naukowej)

2)     limitu wydzielonego w zakresie grantów naukowo-badawczych realizowanych ze źródeł zewnętrznych.

 

§ 12

 

W zarządzie kanclerza znajduje się gospodarowanie kosztami w granicach:

1)   limitu wydzielonego na poziomie kwoty zgodnie z § 4 pkt 1) lit. c),

2)   limitu wydzielonego dla pionu kanclerza,

3)   limitu wydzielonego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

4)   limitu wydzielonego na nakłady na rzeczowe aktywa trwałe.

 

§ 13

Kwestor informuje Rektora:

1)     niezwłocznie o ryzyku naruszenia dyscypliny finansowej,

2)     o innych sytuacjach stanowiących zagrożenie dla wykonania planów przychodów i  kosztów przez jednostki budżetujące.

§ 14

 

1.        Dysponenci limitów kosztów posiadają uprawnienia do dysponowania przyznanymi limitami
w granicach przewidzianych w budżetach kosztów jednostki.

2.        Dysponowanie przyznanymi limitami kosztów polega na:

1)   odpowiedzialności za stronę merytoryczną, legalność, rzetelność, celowość, gospodarność, przejrzystość podejmowanych decyzji oraz dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów,

2)   zatwierdzaniu wydatków poprzez akceptację dysponenta na zapotrzebowaniu zakupu/nabycia,

3)   zabezpieczeniu funkcjonowania jednostki organizacyjnej,

4)   rzetelności przedkładanych dokumentów finansowych,

5)   dostosowaniu poziomu planowanych wydatków do bieżącej sytuacji finansowej Uniwersytetu (utrzymanie płynności finansowej),

6)   ponoszeniu przez dysponentów odpowiedzialności za niewypełnienie przyjętych odrębnym upoważnieniem uprawnień i obowiązków.

3.      Wszelkie operacje gospodarcze i finansowe przeprowadzane ze środków finansowych Uniwersytetu podlegają kontroli wstępnej kwestora, w ramach przysługujących uprawnień i odpowiedzialności ustalonej odrębnymi przepisami.

4.        Dysponent ma pełny dostęp do informacji o realizacji budżetu kosztów danej jednostki lub funduszu.

 

§ 15

 

Z dniem wejścia w życia uchwały traci moc uchwała  Nr 12/2015 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  29 stycznia 2015 roku, w sprawie polityki finansowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 16

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2017-05-25
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-05-26 11:59:32
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-12 11:21:49

Liczba wyświetleń strony: 1499

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka