Uchwała Nr 40/2017

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

 

zmieniająca uchwałę nr 37/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2017/2018

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1842 z późn. zm.) Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale nr 37/2016 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2017/2018 dokonuje się poniższych zmian:

 1. w § 7 dodaje się ust. 7 następującej treści:

7. Kandydat zaproszony do złożenia wymaganych dokumentów na studia stacjonarne
i niestacjonarne prowadzone w języku polskim na kierunku lekarskim jest zobowiązany do potwierdzenia w systemie elektronicznej rekrutacji podjęcia studiów w ciągu 24 godzin od otrzymania powiadomienia o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. W przypadku braku ww. potwierdzenia kandydat zostaje skreślony z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.”

 1. dodaje się §7a następującej treści:

§ 7a

Kandydaci na kierunek lekarski - studia prowadzone w języku angielskim niestacjonarne jednolite magisterskie składają następujące dokumenty:

 1. ankieta osobowa,

 2. list motywacyjny,

 3. odpis notarialny świadectwa ukończenia szkoły średniej lub kserokopia świadectwa poświadczona przez uczelnię,

 4. oryginał transkryptu ocen ze szkoły średniej,

 5. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego określony w załączniku nr 2, pod warunkiem, że kształcenie średnie nie było prowadzone w języku angielskim,

 6. poświadczona przez uczelnię kserokopia dokumentu tożsamości,

 7. fotografie:

 8. 3 papierowe – format jak do dowodu osobistego,

 9. 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli;

 10. zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunku lekarskim,

 11. polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.”

 

 1. w załączniku nr 1 do uchwały Kierunki studiów - kryteria kwalifikacji studia stacjonarne
  i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
  w części I. Wydział Humanistyczny skreśla się pkt 1 i 6 w brzmieniu:

 

1.Europejskie studia kulturowe (stacjonarne)

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

język polski

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

matematyka

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

język obcy

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

waga = 90%

waga = 5%

waga = 5%

W = a*P + b*M + c*J

6. Informacja w przestrzeni publicznej (stacjonarne i niestacjonarne)

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot wymagany punktowany

język polski

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

matematyka

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

język obcy

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

waga = 50%

waga = 10%

waga = 40%

W = a*P + b*M + c*J

 

 1. w załączniku nr 1 do uchwały Kierunki studiów - kryteria kwalifikacji studia stacjonarne
  i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
  w części I. Wydział Humanistyczny dotychczasową treść pkt 2 zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

 1. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne i niestacjonarne)

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot wymagany punktowany

język polski

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

 

matematyka

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

 

język obcy

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

 

Jeden przedmiot do wyboru:

historia lub

wiedza o społeczeństwie

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

waga = 50%

waga = 5%

waga = 25%

waga = 20%

W = a*P + b*M + c*J + d*Z

 

 1. w załączniku nr 1 do uchwały Kierunki studiów - kryteria kwalifikacji studia stacjonarne
  i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
  w części I. Wydział Humanistyczny dodaję się nowy kierunek studiów o nazwie Zarządzanie informacją
  i bibliotekoznawstwo
  wraz z kryteriami kwalifikacji:

 

Zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo (stacjonarne i niestacjonarne)

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

język polski

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

matematyka

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

język obcy

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

waga = 50%

waga = 5%

waga = 45%

W = a*P + b*M + c*J

 

 1. w załączniku nr 1 do uchwały Kierunki studiów - kryteria kwalifikacji studia stacjonarne
  i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
  w części II. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy dodaję się nowy kierunek studiów o nazwie Zdrowie środowiskowe wraz z kryteriami kwalifikacji:

 

Zdrowie środowiskowe (stacjonarne)

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot wymagany punktowany

język polski

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

 

matematyka

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

 

język obcy

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

 

Jeden przedmiot do wyboru:

biologia lub

chemia

 

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

waga = 10%

waga = 15%

waga = 20%

waga = 55%

W = a*P + b*M + c*J + d*Z

 

 1. w załączniku nr 1 do uchwały Kierunki studiów - kryteria kwalifikacji studia stacjonarne
  i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
  w części III. Wydział Lekarski i Nauk Zdrowiu dodaję się nowy kierunek studiów o nazwie Dietetyka wraz z kryteriami kwalifikacji:

 

Dietetyka (stacjonarne i niestacjonarne)

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot wymagany punktowany

język polski

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

 

matematyka

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

 

Jeden przedmiot do wyboru zdawany przez kandydata na maturze

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

waga = 15%

waga = 5%

waga = 80%

W = a*P + b*M + d*Z

 

 1. w załączniku nr 1 do uchwały Kierunki studiów - kryteria kwalifikacji studia stacjonarne
  i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
  w części III. Wydział Lekarski i Nauk Zdrowiu w pkt 1 na kierunku Fizjoterapia (studia stacjonarne
  i niestacjonarne)
  dodaje się wyrazy „jednolite magisterskie”,

 

 1. w załączniku nr 1 do uchwały Kierunki studiów - kryteria kwalifikacji studia stacjonarne
  i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
  w części III. Wydział Lekarski i Nauk Zdrowiu w pkt 2.2 na kierunku studia prowadzone w języku angielskim niestacjonarne jednolite magisterskie dotychczasową treść w tabeli zastępuje się treścią w brzmieniu:

W – wynik końcowy kandydata

B – wynik z biologii lub wynik z chemii

Z – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych

 

Przedmiot wymagany punktowany

Przedmiot wymagany punktowany

 

biologia lub chemia

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

Jeden przedmiot do wyboru:

fizyka lub

matematyka

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

waga = 90%

waga = 10%

W = a*B+c*Z

 

 1. w załączniku nr 1 do uchwały Kierunki studiów - kryteria kwalifikacji studia stacjonarne
  i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
  w części V. Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania dodaję się nowy kierunek studiów o nazwie Scandinavian studies wraz z kryteriami kwalifikacji:

 

Scandinavian studies (stacjonarne) studia prowadzone w języku angielskim1

Wymagany jest dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, pod warunkiem, że kształcenie średnie nie było prowadzone w języku angielskim:

 • Cambrige English First- FCF,

 • IELT 5-6.5,

 • TOEFL iBT 87-105

Z konieczności dokumentowania poziomu znajomości języka angielskiego stosownym certyfikatem zwolnieni :

 • Kandydaci, którzy ukończyli szkoły średnie z angielskim językiem wykładowym i złożyli egzamin maturalny w języku angielskim,

 • studenci co najmniej II roku studiów oraz absolwenci studiów kierunku filologia, ze specjalnością filologia angielska

 • absolwenci nauczycielskiego kolegium języków obcych (specjalność język angielski).

W przypadku braku certyfikatu, potwierdzającego znajomość języka angielskiego, kandydat przystępuje do egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2.

 

Przedmiot wymagany punktowany

Jeden przedmiot do wyboru:

historia lub geografia lub wiedza o społeczeństwie lub język polski lub język obcy

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

waga = 100%

W = a*P

 

 1. w załączniku nr 1 do uchwały Kierunki studiów - kryteria kwalifikacji studia stacjonarne
  i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
  w części VI. Wydział Filologiczno-Historyczny skreśla się pkt 1 i 3 w brzmieniu:

 

 1. E-edytorstwo z elementami medioznawstwa(stacjonarne i niestacjonarne)

Przedmiot wymagany punktowany

język polski

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

waga = 100%

W = a*P

 

3. Filologia polska (stacjonarne i niestacjonarne)

3.1

Przedmiot wymagany punktowany

język polski

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

waga = 100%

W = a*P

 

3.2 Filologia polska ze specjalnością filologia polska z językiem angielskim
(stacjonarne i niestacjonarne)

Przedmiot punktowany

Przedmiot wymagany punktowany

język polski

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

język angielski

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

waga = 50%

waga = 50%

W = a*P + b*J

 

 1. w załączniku nr 1 do uchwały Kierunki studiów - kryteria kwalifikacji studia stacjonarne
  i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
  w części VI. Wydział Filologiczno-Historyczny dodaję się nowy kierunek studiów o nazwie Administracja wraz z kryteriami kwalifikacji:

Administracja (stacjonarne i niestacjonarne)1

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot wymagany punktowany

język polski

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

 

język obcy

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

 

Jeden przedmiot do wyboru:

historia lub

wiedza o społeczeństwie lub

geografia

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

waga = 30%

waga = 30%

waga = 40%

W = a*P + b*J + c*Z

 

 1. w załączniku nr 1 do uchwały Kierunki studiów - kryteria kwalifikacji studia stacjonarne
  i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
  w części VII. Wydział Nauk Społecznych dodaję się nowy kierunek studiów o nazwie Finanse i rachunkowość wraz z kryteriami kwalifikacji:

 

Finanse i rachunkowość (stacjonarne i niestacjonarne)1

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot wymagany punktowany

matematyka

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

 

język obcy

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

 

Jeden przedmiot do wyboru:

geografia lub

wiedza o społeczeństwie

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

waga = 40%

waga = 20%

waga = 40%

W = a*M + b*J + c*Z

 

 1. w załączniku nr 1 do uchwały Kierunki studiów - kryteria kwalifikacji studia stacjonarne
  i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
  dodaje się część VIII. Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu następującej treści:

 

 1. Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu

Sposób obliczania wyniku końcowego:

(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

 

W = a*P + b*M + c*J + d*Z + e*Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata

P – wynik z języka polskiego

M – wynik z matematyki

J – wynik z języka obcego

Z,Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych

a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%)

 

 1. e-Administracja (stacjonarne i niestacjonarne)

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

język polski

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

matematyka

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

waga = 50%

waga = 50%

W = a*P+b*M

 

 1. Filologia, Filologia angielska (stacjonarne i niestacjonarne)

Przedmiot wymagany punktowany

Przedmiot punktowany

język angielski

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

język polski

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

waga = 80%

waga = 20%

W = a*J+b*P

 

 1. Kosmetologia (stacjonarne i niestacjonarne)

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot wymagany punktowany

język polski

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

 

matematyka

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

 

Jeden przedmiot do wyboru zdawany przez kandydata na maturze

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

waga = 15%

waga =5%

waga = 80%

W = a*P + b*M + d*Z

 

 1. Mechatronika (stacjonarne i niestacjonarne) studia inżynierskie

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

matematyka

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

język obcy

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

waga = 80%

waga = 20%

W = a*Z+ b*J

 

 1. Zdrowie publiczne (stacjonarne i niestacjonarne)

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot wymagany punktowany

język polski

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

 

matematyka

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

 

Jeden przedmiot do wyboru zdawany przez kandydata na maturze

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

waga = 15%

waga = 5%

waga = 80%

W = a*P + b*M + d*Z

 

 1. w załączniku nr 2 do uchwały Kierunki studiów - kryteria kwalifikacji na studia stacjonarne

i niestacjonarne drugiego stopnia w części V. Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania dodaje się nowy kierunek studiów o nazwie Bezpieczeństwo narodowe wraz z kryteriami kwalifikacji:

 

Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne i niestacjonarne)

Absolwenci

kierunków z obszaru nauk społecznych

Konkurs dyplomów

Kryterium dodatkowe:

Średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia

Absolwenci po kierunkach spoza obszaru nauk społecznych

Rozmowa kwalifikacyjna uwzgledniająca kierunkowe efekty kształcenia studiów pierwszego stopnia
z obszaru nauk społecznych

 

 1. w załączniku nr 1 do uchwały Kierunki studiów - kryteria kwalifikacji na studia stacjonarne

i niestacjonarne drugiego stopnia w części VI. Wydział Filologiczno-Historyczny skreśla się pkt 2 w brzmieniu:

 

 1. Stosunki międzynarodowe (stacjonarne i niestacjonarne)

Absolwenci

kierunków z obszaru nauk humanistycznych i/lub społecznych

Konkurs dyplomów

Kryterium dodatkowe:

Średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia

Absolwenci kierunków spoza obszaru nauk humanistycznych

Rozmowa kwalifikacyjna uwzgledniająca kierunkowe efekty kształcenia studiów pierwszego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe

 

§ 2

 

 1. Tekst jednolity załącznika nr 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 2. W uchwale nr 37/2016 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2017/2018 uchyla się załącznik nr 2 „Szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów i studentów podejmujących studia na drugim kierunku studiów”.

 3. W uchwale nr 37/2016 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2017/2018 w załączniku nr 3 „Szczegółowy harmonogram rekrutacji na studia 2017/2018”dotychczasową treść części V zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

V. terminy dla osób, podejmujących studia na kierunku LEKARSKIM:

 

- STUDIA stacjonarnei NIESTACJONARNE PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM

Lp.

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Terminy

1.

Rozpoczęcie rejestracji

1 czerwca 2017 r.

2.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych

10 lipca 2017 r.

3.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną

12 lipca 2017 r.

4.

Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów na studia

12-15 lipca 2017 r.

6.

Kolejne terminy przyjmowania kompletu wymaganych dokumentów od kandydatów na studia

co dwa dni robocze.

7.

Ogłoszenie wyników przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną

20 lipca 2017 r.

8.

Posiedzenie odwoławcze Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej

21 lipca 2017 r.

 

- STUDIA NIESTACJONARNE PROWADZONE W JĘZYKU angielskim

I NABÓR

Lp.

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Terminy

1.

Rozpoczęcie rejestracji

1 maja 2017 r.

2.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych

10 lipca 2017 r.

3.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną

12 lipca 2017 r.

4.

Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów na studia

12-21 lipca 2017 r.

5.

Kolejne terminy przyjmowania kompletu wymaganych dokumentów od kandydatów na studia

22-31 lipca 2017r.
1-30 września 2017 r.

6.

Ogłoszenie wyników przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną

20 lipca 2017 r.

7.

Posiedzenie odwoławcze Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej

21 lipca 2017 r.

 

II NABÓR

w przypadku niewypełnienia limitu miejsc

Lp.

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Terminy

1.

Rozpoczęcie rejestracji

22 lipca 2017 r.

2.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych

15 września 2017 r.

3.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną

18 września 2017 r.

4.

Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów na studia

18-29 września 2017 r.

5.

Ogłoszenie wyników przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną

28 września 2017 r.

6.

Posiedzenie odwoławcze Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej

29 września 2017 r.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-04-28 14:47:38
Data aktualizacji:2017-04-28 14:49:33

Liczba wyświetleń strony: 2176

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka