Zarządzenie Nr 1 /2005.

Zarządzenie Nr   1 /2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 4 stycznia  2005 roku

 

 w sprawie wysokości opłat za korzystanie  z Hotelu Asystenta Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz sposobu ponoszenia kosztów za pobyt w tym Hotelu

 

 

            Na podstawie art. 49 ustawy  z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym       (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) i § 37 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.      Osoby zakwaterowane w Hotelu Asystenta Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na podstawie skierowania wystawionego przez dziekana oraz osoby zakwaterowane na  podstawie indywidualnych zgłoszeń skierowanych do kierownika Hotelu uiszczają opłatę za mieszkanie na podstawie wystawionej faktury na rachunek Uczelni na drukach „bankowy dowód wpłaty” (dostępnych w administracji Hotelu).

2.      Opłata za dobę hotelową wynosi:

a)      dla pracowników i studentów Uczelni – 30 złotych,

b)      dla pozostałych osób – 35 złotych plus VAT.

 

§ 2

1.      Koszty pobytu w Hotelu Asystenta pracowników Uczelni zatrudnionych na stanowisku profesora, zakwaterowanych na podstawie skierowania wystawionego przez dziekana, ponosi ten wydział, którego dziekan wystawił skierowanie.

2.      Koszt pobytu w Hotelu Asystenta innych osób niż wymienione w ust. 1 ponoszą sami zainteresowani.

3.      W indywidualnych uzasadnionych przypadkach dziekan może podjąć decyzję                    o obciążeniu własnego wydziału kosztami pobytu w Hotelu Asystenta  innych pracowników Uczelni niż wymienieni w ust. 1.

4.      W przypadkach określonych w ust.1 i ust. 3 opłata za pobyt w Hotelu Asystenta   realizowana jest na podstawie wystawionej przez Hotel noty obciążającej wydział.

 

§ 3

 

Traci moc zarządzenie nr 39/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie w sprawie wysokości opłat za korzystanie  z Hotelu Asystenta Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz sposobu ponoszenia kosztów za pobyt w tym Hotelu.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania. 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Zaktualizował w BIP:Nowak Tomasz
Data aktualizacji:2020-01-17 14:43:50

Liczba wyświetleń strony: 10811

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka