Zarządzenie Nr 20/2005

Zarządzenie Nr   20/ 2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia   25 maja 2005 roku

 

w sprawie powołania Komisji Socjalnej dla Uczelni w Kielcach

 

Na podstawie art. 49 ustawy  z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym   (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) i § 37 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1. Powołuje się Komisję socjalną w następującym  składzie:

 

1)      dr Barbara Ichniowska-Korpula

2)      dr Andrzej Felisek

3)      mgr Anna Mszyca –Harczuk

4)      mgr Bożena Kosno

5)      mgr Barbara Krasuska

6)      mgr Ewa Kacak

7)      mgr Anna Śmietańska

8)      Alicja Wrzosek

9)      Maria Kręć

 

2. Komisja socjalna wybiera spośród swoich członków przewodniczącego.

3. Komisja socjalna może prowadzić postępowanie kwalifikacyjne  obecności w co najmniej połowy swojego składu, podejmując decyzje zwykłą większością głosów.

 

 

§ 2

 

Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 29/2003 Rektora z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej. 

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi życie z dniem podpisania.


R E K T O R

 

prof. dr hab. Adam Massalski

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 12:57:32

Liczba wyświetleń strony: 10343

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka