Zarządzenie Nr 58/2005

Zarządzenie Nr  58 /2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 10 października 2005 roku

 

 

w sprawie obowiązku powiadomienia rektora o wykonywaniu przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia oraz  o prowadzeniu działalności gospodarczej

 

           Na podstawie art. 129, art. 265  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz § 37 statutu zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.       Wykonywanie przez nauczyciela akademickiego, dla którego Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (zw. Uczelnią) jest podstawowym miejscem pracy, dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy  u więcej niż jednego pracodawcy lub prowadzenie działalności gospodarczej łącznie    z jednym dodatkowym zatrudnieniem w ramach stosunku pracy wymaga wcześniejszej zgody rektora. Brak zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem w Uczelni.

2.       Pracownicy Uczelni będący nauczycielami akademickimi zobowiązani są zawiadomić rektora o podjęciu dodatkowego zatrudnieniu  w ramach stosunku pracy   i wymiarze czasu pracy oraz o podjęciu prowadzenia działalności gospodarczej. Zawiadomienia należy dokonać nie później niż w terminie siedmiu dni od podjęcia dodatkowego zatrudnienia lub rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

 

§ 2

 

1.       Podjęcie przez nauczyciela akademickiego, będącego organem jednoosobowym Uczelni lub jego zastępcą, dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej wymaga wcześniejszego uzyskania zgody właściwego organu kolegialnego Uczelni.

2.       Wykonywanie przez nauczyciela akademickiego będącego organem jednoosobowym Uczelni lub jego zastępcą zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej bez zgody właściwego organu kolegialnego, powoduje wygaśnięcie mandatu organu jednoosobowego Uczelni lub jego zastępcy.

 

 

§ 3

 

Obowiązek powiadomienia rektora o podjęciu przez nauczyciela akademickiego oraz przez nauczyciela akademickiego będącego organem jednoosobowym Uczelni lub jego zastępcą, dodatkowego zatrudnienia  w ramach stosunku pracy nie dotyczy  nauczycieli akademickich podejmujących zatrudnienie w ramach stosunku pracy w  :

 

1)      Kancelarii Sejmu,

2)      Kancelarii Senatu,

3)      Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

4)      Sądzie Najwyższym,

5)      Biurze Trybunału Konstytucyjnego,

6)      Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich,

7)      Biurze Rzecznika Praw Dziecka,

8)      Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,

9)      Krajowym Biurze Wyborczym,

10)   Biurze Rzecznika Interesu Publicznego,

11)   Państwowej Inspekcji Pracy,

12)   regionalnych izbach obrachunkowych,

13)   Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

14)  Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,

15)   Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

16)  urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej,

17)   Rządowym Centrum Studiów Strategicznych,

18)   Rządowym Centrum Legislacji,

19)   organach towarzystw naukowych i zawodowych,

20)   organach wymiaru sprawiedliwości,

21)   instytucjach kultury,

22)   we władzach Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności.

 

 

§ 4

 

1.      Nauczyciel akademicki, który przed 1 września 2005 r. podjął dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy w więcej niż Uczelnia miejscach pracy, może je wykonywać przez okres nie dłuższy jednak niż do 1 września 2006 r., pod warunkiem zawiadomienia o tym fakcie rektora w terminie do 1 grudnia 2005 r.

2.      Nauczyciel akademicki, który przed 1 września 2005 r. podjął działalność gospodarczą i łączy ją z dodatkowym zatrudnieniem w ramach stosunku pracy, może wykonywać tę działalność do 1 września 2006r. , pod warunkiem zawiadomienia o tym fakcie rektora do 1 grudnia 2005 r.

3.      Niezawiadomienie przez nauczyciela akademickiego rektora o podjęciu dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub o prowadzeniu działalności gospodarczej w terminie do 1 grudnia 2005 r. stanowi podstawę rozwiązania za wypowiedzeniem stosunku pracy w Uczelni.

4.      Obowiązek zawiadomienia rektora o wykonywaniu dodatkowego zatrudnienia uważa się za spełniony w odniesieniu do nauczyciela akademickiego, który przed dniem 1 września 2005 r. dokonał zawiadomienia rektora w trybie art.103 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym.

 

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z wyjątkiem przepisów  § 1 i § 2, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2006 r.

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 13:20:15

Liczba wyświetleń strony: 10281

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka