Zarządzenie Nr 57/2005

Zarządzenie Nr  57/ 2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  3 października 2005 roku

 

w sprawie  podpisywania zawiadomień i zaświadczeń do wojskowych komendantów uzupełnień  dotyczących studentów podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej, którzy są poborowymi

 

 

 

 

            Na podstawie art. 66 ustawy z   dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365) i §37 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz §3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach  powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. nr 145, poz. 1539), zarządza się, co następuje:

 

§1

 

Niniejszym udziela się  niżej wymienionym osobom pełnomocnictw do podpisywania  zawiadomień i zaświadczeń przedstawianych wojskowym komendantom uzupełnień dotyczących studentów Uczelni podlegających  obowiązkowi czynnej służby wojskowej, którzy  są poborowymi:

 

a)      dla studentów Wydziału Zarządzania i Administracji – dziekanowi prof. dr. hab. Zbigniewowi Gazdzie,

b)      dla studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego – dziekanowi prof. dr. hab. Bartłomiejowi Jaśkowskiemu,

c)      dla studentów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego – dziekanowi prof. dr. hab. Zdzisławowi  Ratajkowi,

d)      dla studentów Wydziału Humanistycznego –  dziekanowi prof. dr. hab. Wiesławowi Cabanowi,

e)      dla studentów Wydziału Filologiczno-Historycznego  w Filii AŚ w Piotrkowie Trybunalskim - dziekanowi prof. dr hab. Annie Grochulskiej,

f)       dla studentów Wydziału Nauk Społecznych w Filii AŚ w Piotrkowie Trybunalskim – dziekanowi prof. dr hab. Wacławie Starzyńskiej.

g)      dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu -   prof. dr. hab. Waldemarowi Dutkiewiczowi,

 

§2

 

Na zawiadomieniach i zaświadczeniach, o których mowa w §1 -  wzór których stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej  oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. 145, poz. 1539) - w miejscu przeznaczonym na podpis osoby upoważnionej umieszcza się pieczęć właściwego dziekana i składa czytelny podpis po wyrazach „z up. rektora”.

 

§3

 

Traci moc obowiązującą:

  1. Zarządzenie nr 46/2004 rektora AŚ z 1 października 2004r. sprawie  podpisywania zawiadomień i zaświadczeń do wojskowych komendantów uzupełnień  dotyczących studentów podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej, którzy są poborowymi
  2. Zarządzenie nr 25/2005 rektora AŚ z 10 czerwca 2005r sprawie  podpisywania zawiadomień i zaświadczeń do wojskowych komendantów uzupełnień  dotyczących studentów podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej, którzy są poborowymi.

 

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1  października 2005 r.


 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 13:20:13

Liczba wyświetleń strony: 9817

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka