Zarządzenie Nr 63/2005

Zarządzenie Nr  63/2005

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia  27 października 2005 roku

w sprawie powołania pełnomocnika do spraw Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie Uczelnią


Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, póz. 1365) i § 37 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:


 

§ 1

Z dniem 15 października 2005 r. powołuje się prof. dr hab. Marka Pajka na pełnomocnika do spraw Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie Uczelnią.


§ 2

  1. Pełnomocnik do spraw Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie Uczelnią, zwany dalej pełnomocnikiem, jest uprawniony do wydawania wiążących poleceń i nadzoru ich realizacji kierownikom jednostek organizacyjnych oraz administracyjnych Uczelni i podległym im pracownikom w zakresie czynności związanych z przygotowaniem i wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego.
  2. W ramach udzielonego pełnomocnictwa, pełnomocnik zobowiązany jest do akceptacji dokumentów dotyczących przygotowania i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Uczelni, w szczególności dokumentów przedkładanych do podpisu rektorowi. 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 15 października 2005 r.


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz


metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 13:21:08

Liczba wyświetleń strony: 9409

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka