Zarządzenie Nr 17/2005

Zarządzenie Nr  17/2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej  im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 z dnia  5  maja 2005 roku

 

w sprawie wysokości opłat za wynajem miejsc w domach studenta w okresie

 przerwy wakacyjnej

 

 

             

Na podstawie art. 49 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie     wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1.

 

1.       Ustala się następującą wysokość opłat za korzystanie z miejsc w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 września każdego roku akademickiego w Domu Studenta „Fama” przy  ul. Śląskiej 13 w Kielcach oraz w Domu Studenta „Melodia” przy ul. Śląskiej 15 w  Kielcach:

 

1)      dla studentów studiów dziennych Uczelni odbywających praktyki, oraz studentów  Instytutu  Kształcenia Medycznego rozpoczynających   rok akademicki 21 września  danego roku - 9.00 zł za dobę

2)      dla studentów studiów dziennych Uczelni  przebywających  1 dobę - 14 zł,  

3)      dla studentów studiów dziennych Uczelni  przebywających powyżej 1 doby -12 zł  za dobę,

4)      dla studentów szkół wyższych skierowanych na praktyki zawodowe - 16.00 zł za dobę,

5)      dla pracowników Uczelni - 16.00 zł za dobę,

6)      dla osób nie będących pracownikami Uczelni, które realizują w Uczelni zajęcia     dydaktyczne lub wykonują w Uczelni pracę  naukową - 16.00 zł za dobę,

7)      dla  studentów studiów zaocznych - 16.00 zł za dobę, 

8)      dla kandydatów na studia w Uczelni w okresie egzaminów wstępnych - 16.00 zł  za dobę,

9)      dla uczniów szkół podstawowych i średnich - 16.00 zł za dobę,

10)   dla innych osób nie wymienionych w pkt 1 – 9 – 25 zł za dobę.

 

2.  Do opłat, o których mowa w ust.1 pkt 4-10 należy doliczyć podatek od towarów i usług.

 

§ 2.

 

1.       Ustala się następującą wysokość opłat za korzystanie z miejsc w okresie od dnia 1 lipca  do dnia 30 września każdego roku akademickiego w Domu Studenta „Odyseja” przy  ul. Śląskiej 11A w Kielcach:

 

1)      dla studentów studiów dziennych Uczelni odbywających praktyki, oraz studentów   Instytutu  Kształcenia Medycznego rozpoczynających   rok akademicki 21 września  danego roku - 11.00 zł za dobę,

2)      dla studentów studiów dziennych Uczelni  przebywających  1 dobę - 16 zł,  

3)      dla studentów studiów dziennych Uczelni  przebywających powyżej 1 doby -14 zł za dobę,

4)      dla studentów szkół wyższych skierowanych na praktyki zawodowe - 20.00 zł za dobę,

5)      dla pracowników Uczelni - 20.00 zł za dobę,

6)     dla osób nie będących pracownikami Uczelni, które realizują w Uczelni zajęcia     dydaktyczne lub wykonują w Uczelni pracę  naukową - 20.00 zł za dobę,

7)      dla  studentów studiów zaocznych - 20.00 zł za dobę, 

8)      dla kandydatów na studia w Uczelni w okresie egzaminów wstępnych - 20.00 zł za dobę,

9)      dla uczniów szkół podstawowych i średnich - 20.00 zł za dobę,

10)   dla innych osób nie wymienionych w pkt 1 – 9 - 30 zł za dobę.

 

2.  Do opłat, o których mowa w ust.1 pkt 4 - 10 należy doliczyć podatek od towarów i usług.

 

§ 3.

 

Przy zakwaterowaniu powyżej 7 dni większej grupy gości istnieje możliwość negocjacji ceny (nie mniej niż 9 zł -11 zł w zależności od domu studenta). Decyzję w tej sprawie podejmuje Prorektor do spraw dydaktycznych i studenckich.

 

§ 4.

 

1.      Studenci Instytutu Kształcenia Medycznego rozpoczynający rok akademicki w dniu 21 września danego roku akademickiego otrzymują dopłatę do zakwaterowania w wysokości 1/3 opłaty określonej w Ustaleniach Szczegółowych dotyczących pomocy materialnej dla studentów.

2.      Dopłaty, o których mowa w ust. 1 mogą otrzymać studenci zakwaterowani w domu studenckim później niż 22 września danego roku akademickiego.

 

                                  

§ 5.

 

Skierowanie  do zakwaterowania wystawia Dział  Spraw Studenckich. 

 

 

                                                                       § 6.

 

Traci moc obowiązującą Zarządzenie  Nr 35/2004  Rektora Akademii Świętokrzyskiej im.  Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 lipca 2004  roku w sprawie opłat za wynajem miejsc w domach studenckich w okresie wakacji letnich.

 

§ 7.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 roku.

 

 

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Adam Massalski

 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 12:57:07

Liczba wyświetleń strony: 10150

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka