Zarządzenie Nr 18/2005

Zarządzenie Nr  18 /2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  18 maja 2005 roku

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu podziału i rozliczania środków finansowych przyznanych przez ministra właściwego do spraw nauki na badania własne Uczelni oraz środków na działalność statutową jednostek organizacyjnych  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

         Na podstawie art. 49 ustawy  z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) i § 37 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wprowadza się w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach regulamin podziału i rozliczania środków finansowych przyznanych ministra właściwego do spraw nauki na badania własne Uczelni oraz środków na działalność statutową jednostek organizacyjnych  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Adam Massalski

 

 

 

 

 

 

Załącznik  do zarządzenia nr  18/2005

Rektora Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach

z dnia 18 maja 2005 roku            

 

 

Regulamin podziału i rozliczania środków finansowych przyznanych przez ministra właściwego do spraw nauki na badania własne Uczelni oraz środków na działalność statutową jednostek organizacyjnych  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Dział I

Przepisy Ogólne

 

§ 1

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 

1.    Uczelni - należy przez to rozumieć:

Akademię Świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

2. jednostce organizacyjnej –  należy przez to rozumieć:

instytut, jednostkę międzywydziałową w Uczelni ,

3. kierowniku jednostki organizacyjnej - należy przez to rozumieć:

dyrektora instytutu, kierownika jednostki międzywydziałowej,

4.  badaniach własnych - należy przez to rozumieć:

badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, realizowane przez pracowników Uczelni.

5.  projekcie badawczym - określone zadanie badawcze przewidziane do rozwiązania w ustalonym okresie, na określonych warunkach;

6. rozporządzeniu –  należy przez to rozumieć:

rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę. (Dz. U. Nr 146, poz. 1642 ze zm.).

7. wykonawcy projektu badawczego - należy przez to rozumieć:

pracownika Uczelni, którego wniosek o finansowanie  badań własnych został zaakceptowany przez Senacką Komisję ds. Badań Naukowych Rozwoju Kadr i Współpracy z Zagranicą.

8.  dotacji – należy przez to rozumieć:

środki finansowe przyznane Uczelni na podstawie decyzji  ministra właściwego ds. nauki na finansowanie badań własnych pracowników Uczelni lub badań statutowych jednostek organizacyjnych Uczelni.

9. Senackiej Komisji- należy przez to rozumieć:

 Senacką Komisję ds. Badań Naukowych Rozwoju Kadr i Współpracy z Zagranicą.

 

 

Dział II

Dotacja  na finansowanie badań własnych Uczelni

 

§ 2

 

Dotacja na badania własne dla Uczelni jest przyznawana na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi kadry naukowej oraz specjalności naukowych w szkole wyższej.

  

 

 

§ 3

 

1.    Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą  przygotowuje do złożenia   w ministerstwie właściwym ds. nauki do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok przyznania dotacji wniosek – ankietę szkoły wyższej o dotację podmiotową na badania własne dla całej Uczelni stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu.

2.    Wniosek, o którym mowa w ust. 1 Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą  sporządza w oparciu o materiały złożone przez jednostki organizacyjne. Materiały, o których mowa w zdaniu poprzednim jednostki organizacyjne przygotowują  winny uwzględniać cel dotacji, o którym mowa w § 2.

3.    Kierownik jednostki organizacyjnej składa materiały w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą  w terminie do dnia 30 maja roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.

 

§ 4

 

1.  Podziału kwoty dotacji przyznanej Uczelni na badania własne pracowników Uczelni  dokonuje prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą  po zaczerpnięciu opinii Senackiej Komisji.

2.         Podział dotacji, o której mowa w ust. 1 dokonywany jest dla jednostek organizacyjnych z zastosowaniem algorytmu stanowiącego załącznik nr 2a do regulaminu.

3.         Wyniki podziału dotacji Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą  przesyła do analizy kierownikom jednostek w terminie 7 dni od dnia dokonania podziału.  

4.         Jeżeli przy zastosowaniu algorytmu, o którym mowa w ust. 2 dotacja dzieli się nierównomiernie w taki sposób, że mogłaby wstrzymać możliwość rozwoju naukowego pracowników danej jednostki, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą  przed podziałem na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, może wydzielić środki z dotacji i dofinansować ważne dla rozwoju naukowego  projekty badawcze.

5.         Wnioski, o których mowa w ust. 4  winne być skierowane do prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą  w terminie 7 dni  od  dnia doręczenia  informacji o wysokości środków wynikających z podziału dotacji.

 

 

§ 5

 

Podział dotacji na finansowanie badań własnych w ramach poszczególnych jednostek organizacyjnych następuje na zasadach konkursu przeprowadzonego przez rady tych jednostek  z uwzględnieniem przepisów § 9-11.

 

 

§ 6

 

1.    Sprawozdanie zbiorcze z badań własnych pracowników Uczelni w danym roku kalendarzowym sporządza Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą w oparciu  o sprawozdania kierowników jednostek organizacyjnych.

2.    Sprawozdania  przedkładane są w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą  do dnia 28 lutego każdego roku.

3.    Sprawozdanie zbiorcze za rok poprzedni Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą składa w ministerstwie  właściwym ds. nauki w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

 

  

 

 

Dział III

 

Tryb składania wniosków  o finansowanie badań własnych pracowników Uczelni  i zasady przydzielania środków na ten cel.

 

§ 7

 

1.           Pracownik naukowo-dydaktyczny lub pracownik naukowy jednostki organizacyjnej, dla którego Uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy,  składa wniosek o finansowanie badań własnych, którego wzór stanowi załącznik  nr 3 do regulaminu,  dyrektorowi lub kierownikowi  jednostki,  w terminie do dnia 1 maja roku poprzedzającego rok  finansowania projektu.

2.           Wniosek o finansowanie badań własnych może być przyjęty po dniu 1 maja w przypadku  nawiązania przez pracownika stosunku pracy z Uczelnią po tym terminie, nie później niż do dnia 30 października każdego roku.

 

§ 8

 

1.         Wniosek o finansowanie badań własnych powinien obejmować cały okres realizacji projektu.

2.         Wniosek powinien zawierać:

1)      czas realizacji projektu,

2)      nakłady finansowe na jego realizację,

3)      opis projektu,

4)      kosztorys i harmonogram jego realizacji,

5)      spodziewany efekt końcowy,

6)      opinię kierownika jednostki organizacyjnej.

3.              Brak we wniosku któregokolwiek elementu, o którym mowa ust. 2 pkt. 1-6 skutkuje jego odrzuceniem.

 

§ 9

 

1.     Przydzielenie środków finansowych na badania własne w ramach jednostki organizacyjnej następuje  na zasadach konkursu przeprowadzonego przez właściwą radę jednostki. 

2.     Przeprowadzając konkurs rada jednostki ocenia:

1)      wartość naukową projektu,

2)      znaczenie podjętej problematyki badawczej dla rozwoju naukowego wykonawców, kształtowania warsztatu badawczego i specjalności naukowej w Uczelni,

3)      prawidłowość przyjętych założeń badawczych,

4)      zasadność  planowanych kosztów.

3. Po przeprowadzonej ocenie rada jednostki wystawia ocenę końcową wniosku.

       

 

§ 10

 

1.        Pozytywnie ocenione wnioski na finansowanie badań własnych w trybie przewidzianym w § 8  wraz z odpowiednim protokołem przekazywane są za pośrednictwem Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą do akceptacji Senackiej Komisji .

2.        Zaakceptowane przez komisję, o której mowa w ust. 1  wnioski zatwierdza prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą.

 

 

  

 § 11

 

1.         W przypadku niezaakceptowania przez Senacką Komisję wniosku o finansowanie badań własnych, pracownik może  w  terminie 7 dni od chwili doręczenia negatywnej decyzji złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

2.         Wniosek o ponowne rozparzenie sprawy winien być pisemnie uzasadniony z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1-4.

3.         Decyzja Senackiej Komisji w przedmiocie ponownego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 jest ostateczna.

 

§ 12

 

 

1.         Wykonawca projektu badawczego zawiera umowę zlecenia z Uczelnią na wykonanie pracy badawczej.  Po zawarciu umowy wykonawca  przesyła kopię umowy do  Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą.

2.         Nie zawarcie przez wykonawcę  umowy zlecenia pracy badawczej uważa się za odstąpienie od realizacji projektu.

3.         Wszelkie zmiany dotyczące realizacji projektu  badawczego w tym jego finansowania  winny być  uwzględnione w aneksie do umowy, o której mowa w ust 1.  Projekt aneksu wykonawca przedkłada  właściwej radzie jednostki, która rozpatruje  jego zasadność.

4.         Zmiany dotyczące realizacji projektu  badawczego mogą być zgłoszone do 31 grudnia roku poprzedzającego rok finansowania projektu.

5.         W przypadku uwzględnienia propozycji zmian w realizacji projektu  badawczego stosowny aneks zawierany jest w termie 7 dni od chwili  podjęcia pozytywnej decyzji przez radę jednostki i Senacką Komisję oraz akceptacji prorektora ds. nauki.

 

 

 

Dział IV

Dotacja na  działalność statutową Uczelni

 

 

§ 13

 

Dotacja na  działalność statutową przeznaczona jest na  realizację określonych w statucie jednostki naukowej zadań związanych z prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi.

 

 

§ 14

 

1.    Jednostki  organizacyjne Uczelni ubiegające się o przyznanie dotacji na działalność statutową składają  wnioski zawarte w załączniku 5 do rozporządzenia w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą w terminie do dnia 30 maja roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja.

2.    Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą po dokonaniu kontroli rachunkowej i formalnej wniosków sporządza zbiorczą kalkulację planowanych kosztów dla wydziałów i po akceptacji kwestora oraz prorektora   ds. nauki i współpracy z zagranicą   przesyła je do ministerstwa właściwego ds. nauki w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja.

 

  

 

§ 15

 

Podział kwoty dotacji przyznanej Uczelni na badania statutowe na poszczególne jednostki organizacyjne  odbywa się w sposób następujący:

1)      jednostki organizacyjne Wydziału  Matematyczno-Przyrodniczego, otrzymują środki według załącznika do decyzji ministra właściwego ds. nauki przyznającej dotację dla tego wydziału,

2)      jednostki organizacyjne Wydziału Humanistycznego otrzymują środki na podstawie decyzji prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą, który wydając ją stosuje  algorytm stanowiący załącznik nr 2b do regulaminu. Decyzja, o której mowa w zdaniu poprzednim podlega zatwierdzeniu przez  Senacką Komisję.

3)      dotacja dla Wydziału Zarządzania i Administracji,   Wydziału Pedagogicznego i Nauk o Zdrowiu    oraz Filii AŚ w Piotrkowie Trybunalskim nie jest dzielona na jednostki organizacyjne tych wydziałów.

 

 

 

Dział V

 

Tryb składania wniosków  o finansowanie badań statutowych pracowników Uczelni  i zasady przydzielania środków na ten cel.

 

 

§ 16

 

1.         Przydzielenie środków na badania statutowe w ramach  jednostki organizacyjnej następuje na zasadach  konkursu przeprowadzonego przez rady tych jednostek.

2.         W konkursie biorą udział projekty badawcze wyszczególnione w planie rzeczowo-finansowym wniosku złożonego do ministerstwa właściwego ds. nauki.

3.         Przeprowadzając konkurs rada jednostki ocenia:

1)      wartość naukową projektu,

2)      znaczenie podjętej problematyki badawczej dla rozwoju naukowego wykonawców, kształtowania warsztatu badawczego i specjalności naukowej w Uczelni,

3)      prawidłowość przyjętych założeń badawczych,

4)      zasadność  planowanych kosztów.

4. Po przeprowadzonej ocenie rada jednostki wystawia ocenę końcową wniosku.

       

 

 

§ 17

 

1.    Pozytywnie ocenione wnioski na finansowanie badań statutowych w trybie przewidzianym w §16   wraz z odpowiednim protokołem przekazywane są za pośrednictwem Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą do akceptacji Senackiej Komisji .

2.    Zaakceptowane przez komisję, o której mowa w ust. 1  wnioski zatwierdza prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą.

 

  

 

 § 18

 

1.    W przypadku niezaakceptowania przez Senacką Komisję wniosku o finansowanie badań statutowych, pracownik może  w  terminie 7 dni od chwili doręczenia negatywnej decyzji złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

2.    Wniosek o ponowne rozparzenie sprawy winien być pisemnie uzasadniony z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w § 16 ust. 3 pkt. 1-4.

3.    Decyzja Senackiej Komisji w przedmiocie  ponownego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 jest ostateczna.

 

 

§ 19

 

1.    Wykonawca projektu badawczego zawiera  umowę zlecenia z Uczelnią na wykonanie pracy badawczej.  Po zawarciu umowy wykonawca  przesyła kopię umowy do  Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą.

2.    Nie zawarcie przez wykonawcę  umowy zlecenia pracy badawczej uważa się za odstąpienie od realizacji projektu.

3.    Wszelkie zmiany dotyczące realizacji projektu  badawczego w tym jego finansowania  winny być  uwzględnione w aneksie do umowy, o której mowa w ust 1.  Projekt aneksu wykonawca przedkłada  właściwej radzie jednostki, która rozpatruje  jego zasadność.

4.    Zmiany dotyczące realizacji projektu  badawczego mogą być zgłoszone do 30 kwietnia roku poprzedzającego rok finansowania projektu .

5.    W przypadku uwzględnienia propozycji zmian w realizacji projektu  badawczego stosowny aneks zawierany jest w terminie 7 dni od chwili  podjęcia pozytywnej decyzji przez radę jednostki i Senacką Komisję oraz akceptacji prorektora ds. nauki.

 

Dział VI

Ocena roczna i końcowa projektu badawczego realizowanego z funduszu badań własnych i statutowych

 

 

§20

 

Wykonawca  zobowiązany jest do  przedłożenia w  jednostce organizacyjnej sprawozdania rocznego bądź  końcowego z realizacji projektu badawczego  stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu do dnia 31 stycznia roku następnego. Sprawozdanie niekompletne nie może  zostać przyjęte.

 

 

§ 21

 

 Sprawozdanie roczne i końcowe z realizacji projektu badawczego winno zawierać:

1)      opis merytoryczny z realizacji zadań wyszczególnionych w harmonogramie projektu,

2)      syntetyczny opis osiągnięć opublikowanych bądź przyjętych do druku,

3)      informację o udziale w konferencjach naukowych,

4)      dane o uzyskanych stopniach doktora i doktora habilitowanego w wyniku wykonania projektu,

5)      informacja o innych formach upowszechniania wyników lub wykorzystania prac,

6)      zwięzłe omówienie kosztów.

 

 

 

 

§ 22

 

Oceny sprawozdania rocznego bądź końcowego z  realizacji projektu badawczego dokonuje rada jednostki organizacyjnej. Protokoły z posiedzenia rady jednostki organizacyjnej wraz ze sprawozdaniami winny być przekazane do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą  do 28 lutego roku następnego.

 

 

§ 23

 

Negatywna ocena sprawozdania rocznego bądź końcowego z realizacji projektu badawczego wstrzymuje dalsze finansowanie projektu.

 

§ 24

 

1.    W przypadku negatywnej oceny sprawozdania rocznego bądź końcowego z realizacji projektu badawczego pracownikowi przysługuje prawo złożenia pisemnego zastrzeżenia do oceny.

2.    Pisemne zastrzeżenie do oceny pracownik składa do  Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych Rozwoju Kadr i Współpracy z Zagranicą w terminie 7 dni od chwili doręczenia oceny przez radę instytutu lub kierownika jednostki organizacyjnej .

3.    Ocena sprawozdania rocznego bądź końcowego z realizacji projektu badawczego  dokonana  przez Senacką Komisję ds. Badań Naukowych Rozwoju Kadr i Współpracy z Zagranicą jest ostateczna.(Załączniki do regulaminu dostępne w wersji zarządzenia  w formacie PDF)

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 08:04:32

Liczba wyświetleń strony: 10808

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka