Zarządzenie Nr 65/2005

Zarządzenie Nr  65/2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  17  listopada 2005 roku

 

w sprawie powołania Komisji ds. orderów i odznaczeń państwowych oraz resortowych dla pracowników a także nagród dla nauczycieli akademickich

 

            Na podstawie art. 66 ust. 1 w zw. z art. 155 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365) oraz § 7 pkt  2)  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 lipca 2002 roku w sprawie zasad podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim (Dz.U. Nr 121, poz. 1036) zarządza się co następuje:

 

§1

 

Powołuje się Komisję ds. orderów i odznaczeń państwowych oraz resortowych dla pracowników a także nagród dla nauczycieli akademickich w następującym składzie:

1.       prof. zw. dr hab. Andrzej Bogaj            -  przewodniczący

2.       prof. dr hab. Janusz Jarosiński

3.       prof. dr hab. Anna Grochulska

4.       prof. dr hab. Mieczysław Poborski

5.       prof. dr hab. Ryszard Kuriata

6.       prof. dr hab. Tadeusz Kuder

7.       prof. Janusz Król

8.       prof. dr hab. Tomasz Mielczarek

9.       dr hab. Beata Wożakowska-Kapłon

10.   dr  Barbara Szal           -  przedstawiciel ZNP

11.   dr Ewa Opozda                        -  przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

 

§2

 

Zadaniem Komisji jest rozpatrywanie i opiniowanie:

1)      wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych,

2)      wniosków o nadanie medali Komisji Edukacji Narodowej,

3)      wniosków o przyznanie nagrody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego,

4)      wniosków o przyznanie nagrody rektora dla nauczycieli akademickich.

 

§3

 

Obsługę administracyjną Komisji prowadzi Dział Kadr.

 

§4

 

Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 37/2002 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 4 października 2002 roku w  sprawie powołania Komisji ds. orderów i odznaczeń państwowych oraz resortowych dla pracowników a także nagród dla nauczycieli akademickich.

 

§5

 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 13:21:28

Liczba wyświetleń strony: 9816

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka