Zarządzenie Nr 8/2005

Zarządzenie Nr  8 /2005


Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  29  marca 2005 roku

 

 

w sprawie ogłaszania w Uczelni niektórych wewnętrznych aktów normatywnych

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy  z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym       (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) i § 37 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Zarządzenie określa zasady  i tryb ogłaszania niektórych wewnętrznych aktów normatywnych w Uczelni.

 

§ 2

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

 

1.       Uczelni - należy przez to rozumieć:

Akademię Świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

2.       wewnętrznych aktach normatywnych - należy przez to rozumieć:

1)      uchwały Senatu,

2)      zarządzenia rektora,

3)      zarządzenia dyrektora administracyjnego.

 

§ 3

 

1.       Wewnętrzne akty normatywne ogłaszane są na stronie internetowej Uczelni  w dziale  Biuletyn Informacji Publicznej” w rubryce „Wewnętrzne akty normatywne” lub pod adresem http://www.pu.kielce.pl/bip/?id=175.

2.       Wewnętrzne akty normatywne  udostępniane są na stronach „www” oraz w formacie PDF.

 

§ 4

 

Wewnętrzne akty normatywne ogłaszane są niezwłocznie w sposób, o którym mowa w § 3.

 

§ 5

 

Na wniosek osoby zainteresowanej Sekcja Organizacyjna udostępnia wewnętrzne akty normatywne w wersji  papierowej.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

R E K T O R

 

prof. dr hab. Adam Massalski

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 12:55:36

Liczba wyświetleń strony: 9941

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka