Zarządzenie Nr 13/2005

Zarządzenie Nr   13 /2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  6 kwietnia 2005 roku

 

w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom

 

 

               Na podstawie art. 152h ust. 1 ustawy  z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.), zarządza się co następuje.

 

§ 1

 

 

Wprowadza się Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik do  niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Traci moc obowiązującą zarządzenie  Nr 44/2004  Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach  z dnia 1 października 2004 r.  w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach  z późniejszymi zmianami.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2005 r.

 

  

 

 

 

 

R E G U L A M I N

przyznawania pomocy materialnej dla studentów

Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1.      Świadczeniami  pomocy materialnej ze środków budżetu państwa dla studentów, zwanymi dalej „świadczeniami”, są:

1)stypendia socjalne,

2)stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

3)stypendia za wyniki w nauce lub w sporcie,

4)stypendia ministra za osiągnięcia w nauce,

5)stypendia ministra za wybitne osiągnięcia sportowe,

6)zapomogi.

2.      Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student w związku z ponoszeniem dodatkowych  kosztów z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

3.       Kwotę stypendium socjalnego dla studenta studiów dziennych zwiększa się w związku  z ponoszeniem dodatkowych  kosztów z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub   w  obiekcie innym niż dom studenta, jeżeli codzienny dojazd studenta z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni wynosiłby co najmniej 50 km. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek studenta, dziekan może zwiększyć stypendium socjalne   w związku z ponoszeniem dodatkowych  kosztów z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studenta studentowi nie spełniającemu warunku, o którym mowa     w zdaniu poprzednim.

4.      Świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1,2,3 i pkt 6 przyznaje dziekan wydziału  w porozumieniu z Wydziałową Radą Samorządu Studenckiego na wniosek studenta . Na wniosek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego świadczenia, z wyłączeniem stypendiów  ministra, przyznają studencka komisja stypendialna lub odwoławcza studencka komisja stypendialna powołana odpowiednio przez dziekana lub rektora. Przepis § 3 ust.1 stosuje się odpowiednio.

5.      Świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4 oraz pkt 5, są przyznawane przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego na podstawie odrębnych przepisów na wniosek Rady Wydziału. Student, który otrzymał to stypendium,  nie otrzymuje stypendium za wyniki w nauce i w sporcie.

6.      Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku  studiów, stypendium socjalne nie przysługuje, chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu wyższych studiów zawodowych w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra. W przypadku o którym mowa w zdaniu poprzednim stypendium przysługuje przez okres trwania studiów, jednak nie dłużej, niż przez okres 2,5 roku.

7.       Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów, może otrzymać świadczenia,   o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1,  i pkt 4 oraz w zakresie stypendium za wyniki w sporcie na jednym z kierunków według własnego wyboru. Stypendia za wyniki w nauce student może otrzymać na każdym ze studiowanych kierunków.

8.      O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub sporcie student może ubiegać się po zaliczeniu    w terminie (nie później niż do 30 września danego roku)  każdego roku studiów.

9.      Studentowi, któremu udzielono urlopu dziekańskiego zawiesza się prawo do świadczeń,  o których mowa w § 1 ust. 1 na czas trwania tego urlopu.

10.  Student uzupełniający różnice programowe po zakończeniu urlopu dziekańskiego lub po przyjęciu   z innej Uczelni, może  ubiegać się o świadczenia zgodnie z § 1 ust.1.

11.  Student I roku II stopnia (studiów uzupełniających po licencjacie), nabywa prawo do  otrzymywania stypendium za wyniki w nauce po zaliczeniu I roku.

12.   Świadczenia, o których mowa w ust. 1 w pkt. 1,2,3 i 4 mogą  być przyznane studentowi, który zaliczył w terminie dany rok studiów. Warunek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy studenta pierwszego roku.

13.   Świadczenia, o których mowa w ust.1 nie przysługują absolwentom uczelni.

 

§ 2

 

Student ubiegający się o przyznanie świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1 do wymaganych dokumentów winien dołączyć pisemne oświadczenie o numerze osobistego rachunku bankowego, na który ma być wpłacane świadczenie. Nie złożenie tego oświadczenia powoduje wstrzymanie wypłaty świadczenia do chwili dokonania tej czynności.

 

                                                                           § 3

 

1. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i stypendium za wyniki w nauce lub sporcie nie może być wyższa niż 90 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego   w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich za miesiąc poprzedzający chwilę przyznania świadczenia.

2. Jeżeli łączna wysokość stypendium socjalnego i stypendium za wyniki w nauce lub sporcie przekraczałaby  90%  wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, obniża się naliczoną kwotę stypendium  socjalnego do wysokości, która w połączeniu z naliczoną kwotą stypendium za wyniki w nauce  lub sporcie nie przekroczy tej wysokości.

 

§ 4

 

1.  Od decyzji podjętej przez dziekana studentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do prorektora ds. dydaktyki i spraw  studenckich,  w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji  o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia.

2.   W ramach nadzoru dziekana lub rektora nad działalnością komisji odwoławczej, odpowiednio  dziekan albo rektor mogą uchylić decyzję komisji stypendialnej lub odwoławczej niezgodną   z przepisami ustawy  o szkolnictwie wyższym lub postanowieniami niniejszego  Regulaminu.

3.  Stypendium socjalne przyznawane jest na okres semestru albo roku dla studentów pobierających naukę odpowiednio w systemie semestralnym albo rocznym., z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr to student otrzymuje świadczenia za ten semestr.

4.  Świadczenia, o których mowa § 1 ust. 1 student może otrzymywać w danym roku akademickim przez okres do 10 miesięcy.


                                                      II.    Stypendia socjalne

 

§ 5

 

1.      Stypendium socjalne może otrzymywać student będący w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli wysokość  dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawnia tego studenta do ubiegania się o takie stypendium.

2.       Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się  o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Do dochodu nie wlicza się :

1)      świadczeń pomocy materialnej dla studentów przyznawanych na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz na ustawy o wyższych szkołach zawodowych,

2)      świadczeń otrzymywanych na podstawie Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”,

3)      świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.).

 

§ 6

  1. Student otrzymuje stypendium socjalne w wysokościach określonych w ustaleniach szczegółowych, o których mowa w § 17 , w zależności od uzyskiwanego  dochodu
  2. W rozumieniu niniejszego regulaminu za członków rodziny uważa się:

1)      małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

2)      rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

 

§ 7

 

1. Student jest samodzielny finansowo jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące   

    warunki:

1)      posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

2)      posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

3)      jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego w przypadku dochodu studenta z ostatniego roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o przyznanie stypendium ,

4)      nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich (chodzi tylko o takie przypadki gdy jedno z rodziców nie żyje lub student jest wychowywany przez jedno z rodziców samotnie wychowujących dziecko)

2.      W przypadku, gdy student jest samodzielny finansowo i nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich, przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta nie bierze się pod uwagę dochodów osób wymienionych w § 6 ust. 2 pkt 2.

3.       Źródłem stałego dochodu, o którym mowa w ust. 1 jest nieprzerwane źródło dochodu osiągane przez co najmniej 10 miesięcy w  roku podatkowym  poprzedzającym  złożenie wniosku o stypendium, a będące wynagrodzeniem z tytułu umowy o pracę,  rentą po zmarłym rodzicu, rentą inwalidzką, alimentami, cyklicznie zawieranymi umowami zlecenia lub umową o dzieło.

 

§ 8

 

1.      Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego w wyznaczonym terminie składa   w dziekanacie wymagane dokumenty. Wzór wniosku o przyznanie pomocy materialnej stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

2.      Data przyjęcia kompletnych dokumentów  jest odnotowywana przez pracownika dziekanatu na formularzu wniosku o przyznanie pomocy materialnej.

3.      Student ubiegający się o stypendium socjalne winien złożyć zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego o wysokości swojego dochodu osiągniętego w roku podatkowym  poprzedzającym rok złożenia wniosku o stypendium, a także zaświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny z tego okresu. W przypadku przewidzianym w § 7 ust. 2  złożenie zaświadczeń o wysokości dochodów członków rodziny nie jest wymagane. 

4.      Dla studenta utrzymującego się z gospodarstwa rolnego lub studenta, którego członkowie rodziny, utrzymują się  z gospodarstwa  rolnego, przyjmuje się, że miesięczny dochód z  hektara przeliczeniowego odpowiada 50% kwoty określonej w ustawie o świadczeniach  rodzinnych, jako kwoty dochodu przypadającej na członka rodziny uprawniającej do otrzymania  zasiłku rodzinnego. Student, o którym mowa w niniejszym ustępie winien złożyć zaświadczenie  z właściwego Urzędu Gminy o ilości hektarów oraz zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego.

5.      Studentowi prowadzącemu działalność gospodarczą lub studentowi, którego jeden z członków rodziny prowadzi działalność gospodarczą, dochód oblicza się na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie, z tej działalności w roku kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania stypendium,

6.      Studentowi prowadzącemu produkcję działu specjalnego lub studentowi, którego jeden   z członków rodziny prowadzi produkcję działu specjalnego za dochód przyjmuje się  deklarowany dochód do Urzędu Skarbowego.

 

§ 9

 

Student wychowanek domu dziecka, który nie posiada żadnych dochodów, może mieć podwyższone  stypendium socjalne do wysokości określonej w ustaleniach szczegółowych, o których mowa w § 17.

 

§ 10

 

1. Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, na wniosek dziekana lub Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, może:

    1) obniżyć lub cofnąć przyznane stypendium socjalne, specjalne na czas określony, nie dłużej  

        jednak niż na  semestr w przypadku, gdy:

a)    oboje rodzice lub jedno z nich przebywa za granicą i ustalenie dochodu nie jest możliwe,

b)    student otrzymujący świadczenie alimentacyjne, nie potwierdzi ciągłości otrzymywania tego świadczenia w terminie jednego roku od jego przyznania,

2)      podwyższyć stypendium socjalne, specjalne na czas określony, jednak nie dłuższy niż semestr i nie więcej niż   do  kwoty najwyższego stypendium socjalnego studentowi, którego rodzina znajduje się  przejściowo w  gorszej sytuacji niż wskazują na to dochody a w szczególności gdy:

a)    student jest   wychowankiem domu dziecka,

b)    student jest pełnym sierotą osiągającym  niskie dochody,

c)    rodzice studenta są bezrobotnymi   otrzymującymi zasiłki z pomocy społecznej,

d)    student, jego dziecko lub małżonek jest ciężko chory.    

3)      przyznać stypendium socjalne, specjalne na czas określony, nie dłużej jednak niż na semestr  i w wysokości nie większej niż najwyższe stypendium socjalne przysługujące studentowi, w rodzinie którego nie są spełnione kryteria dochodowości, jeśli przyznanie stypendium uzasadnione jest szczególną sytuacją rodzinną , a w szczególności w przypadkach określonych w pkt.2 lit.a-d.

2.     Jeżeli przyczyną powtarzania roku ( semestru ),  albo udzielenia urlopu od zajęć w Uczelni był zły stan zdrowia studenta potwierdzony długimi, ciągłymi zwolnieniami lekarskimi lub długim pobytem w szpitalu, student może otrzymać świadczenia określone w §1 ust.1 pkt l-6.

3. Jeżeli student uzyskał wpis warunkowy na następny semestr (rok) z powodu udokumentowanej choroby (zwolnienia lekarskie, długi pobyt w szpitalu), to po spełnieniu warunku otrzymuje on stypendium socjalne z wyrównaniem.

4.  W szczególnie uzasadnionych wypadkach prorektor ds. dydaktyki i spraw studenckich, w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego, na wniosek dziekana  i Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego lub komisji stypendialnej, może przyznać stypendium socjalne w okresie  wpisu warunkowego na następny semestr (rok) .

 

 

 

 

III. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 

§ 12

 

1.    Student w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności może otrzymać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

2.     Do wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych student winien załączyć orzeczenie o niepełnosprawności właściwego organu.

 

IV. Stypendia za wyniki w nauce lub w sporcie

 

§ 13

 

1.    Student może otrzymać stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie, w przypadku zaliczenia  w terminie do 30 września danego roku.  

2.    Średnie ocen za wyniki w nauce, które uprawniają do pobierania stypendium, ustala dziekan wydziału, w porozumieniu z Wydziałową Radą Samorządu Studenckiego z zastrzeżeniem, że średnia ocen uprawniająca do pobierania stypendium nie może być niższa niż 4,0.

3.    Na wydziałach dopuszczalne są różne średnie ocen dla poszczególnych  kierunków i rodzajów studiów  uprawniające do pobierania stypendium za wyniki w nauce.

4.    Wykaz przedmiotów, z których wyniki będą liczone przy ubieganiu się o stypendium za wyniki    w nauce ustala Rada Wydziału w porozumieniu z Wydziałową Radą Samorządu Studenckiego.

5.    Środki finansowe na stypendia za wyniki w nauce lub w sporcie przyznawane są na poszczególne wydziały przez prorektora ds. dydaktyki i spraw studenckich w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego, proporcjonalnie do liczby studentów w danym wydziale  (z wyłączeniem studentów pierwszych lat studiów).

6.    Otrzymanie przez studenta nagrody rektora za wyniki w nauce nie pozbawia go prawa do otrzymywania stypendium za wyniki w nauce lub sporcie.

7.    Prorektor ds. dydaktyki i spraw studenckich, na wniosek dziekana lub Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, może przyznać stypendium za wyniki w nauce studentowi, który nie zaliczył w terminie, określonym w regulaminie studiów, roku studiów w przypadku:

1)   nieobecności osoby egzaminującej w terminie egzaminu lub zaliczenia;

2)  nieobecności studenta na zaliczeniu lub egzaminie z powodu zwolnienia lekarskiego powyżej 14 dni, obejmującego termin sesji egzaminacyjnej i sesji poprawkowej.

8.   Stypendium za wyniki w sporcie, otrzymuje student, który zaliczył w terminie rok studiów   i osiągnął szczególne wysokie wyniki w sporcie, posiada udokumentowaną mistrzowską lub pierwszą klasę  sportową lub jest medalistą Mistrzostw Polski , Akademickich Mistrzostw Polski.

9.   Jeżeli wyniki w nauce i w sporcie wskazują, iż student może otrzymać oba stypendia, prawo wyboru  jednego stypendium przysługuje studentowi. 

10.Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, na wniosek dziekana lub Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, może podwyższyć stypendium naukowe do kwoty nie wyższej niż dwukrotne najwyższe stypendium za wyniki w nauce studentowi, który spełnia łącznie następujące  warunki:

1)      był typowany a nie otrzymał stypendium ministra,

2)      ma średnią ocen uprawniającą do otrzymania stypendium ministra,

3)     posiada udokumentowaną działalność naukową (publikacje krajowe lub zagraniczne),

4)      brał udział w konferencjach, sympozjach lub sesjach naukowych

11. Student kierunku artystycznego, który może mieć podwyższone stypendium naukowe w trybie przewidzianym w ust. 10 winien spełnić  łącznie następujące warunki:

1)      był typowany a nie otrzymał stypendium ministra,

2)      ma średnią ocen uprawniającą do otrzymania stypendium ministra,

3)      posiada udokumentowaną działalność artystyczną lub naukową .

12. Świadczenia przyznane przez Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich są wypłacane od   

      następnego miesiąca po rozpatrzeniu podania przez Uczelnianą Komisję

 

 

§ 14

 

Stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie nie otrzymuje student, który otrzymuje stypendium ministra za osiągnięcia naukowe lub w sporcie.

 

 

V. Dopłata do zakwaterowania

 

§ 15

 

1. Miejsca dla studentów  w domu studenckim przyznaje dziekan w porozumieniu z Wydziałową Radą Samorządu Studenckiego.

2. Szczegółowe zasady przyznawania miejsc w domu studenckim określają odrębne przepisy.

3. Studentowi studiów dziennych zakwaterowanemu w domu studenckim lub w innym obiekcie niż dom studenta, dla którego codzienny dojazd z miejsca zamieszkania do Uczelni wynosiłby co najmniej 50 km, zwiększa się  kwotę stypendium socjalnego o koszty zakwaterowania nie większe jednak niż określone w ustaleniach szczegółowych, o których mowa w § 18. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek studenta, dziekan może zwiększyć stypendium socjalne w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studenta, studentowi nie spełniającemu warunku, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

4. Małżeństwu studenckiemu wychowującemu dziecko i zakwaterowanemu w domu studenckim wraz z dzieckiem zwiększa  się kwotę stypendium w wysokości określonej w ustaleniach  szczegółowych, zgodnie z ust.3.

5. Student studiów dziennych zakwaterowany w innym obiekcie niż dom studenta winien przedstawić umowę najmu oraz rachunek (fakturę) stwierdzające wysokość poniesionych miesięcznie kosztów zakwaterowania.

Zapomoga

                                                                        

§ 16

 

1.   Zapomoga jest doraźną formą pomocy dla studenta, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji  materialnej z przyczyn losowych (w danym semestrze) i przysługuje w następujących przypadkach:

1)      śmierci rodzica, współmałżonka, opiekuna prawnego, współmałżonka, dziecka, rodzeństwa      

      będącego na  utrzymaniu  rodziców),

2)   udokumentowanej, długotrwałej ciężkiej choroby studenta lub jego dziecka (zaświadczenie powinien wydać lekarz specjalizujący się w danej chorobie),

3) z tytułu nagłego pogorszenia sytuacji materialnej studenta spowodowanej przez: klęskę     

    żywiołową (pożar, powódź, susza),

    4)  pozbawienia renty rodzinnej po ukończeniu 25 roku życia przez studenta.

2. Student może otrzymać zapomogę, o której jest mowa w ust.1, raz w semestrze.

3. Zapomoga może być wypłacona  z tej samej przyczyny tylko jeden raz.

 

  

VII. Postanowienia końcowe

                                                                 

§ 17

 

Prorektor ds. dydaktyki i spraw studenckich, w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego, określa do dnia 15 września każdego roku ustalenia szczegółowe w zakresie :

1)   wysokości stypendium socjalnego (w zależności od dochodu),

2)   wysokości stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie,

3)   kwotę przyznaną dla poszczególnych Wydziałów stanowiących podstawę naliczania stypendium za wyniki w nauce,

4)    wysokość zwiększonego stypendium socjalnego w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu,

5) wysokość zwiększenia  stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania w domu studenckim 

    lub w obiekcie innym niż dom studenta ( w zależności od dochodu),

6) wysokość zapomóg.

2. Ustalenia szczegółowe, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

§ 18

 

1.       Stypendia nie pobrane w terminie mogą być wznowione tylko raz.

2.       W uzasadnionych przypadkach dziekan, w oparciu o umotywowany wniosek studenta, może wznowić wypłatę stypendium po raz drugi.

 

§ 19

1.Student, który ukończy studia broniąc pracę magisterską lub licencjacką w terminie wcześniejszym  niż  określony w regulaminie studiów, ostatnie stypendium socjalne otrzymuje w miesiącu, którym utracił status studenta.

2. Student ostatniego roku studiów pobierający stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie, który ukończy studia broniąc pracę magisterską lub licencjacką w terminie wcześniejszym  niż  określony w regulaminie studiów, może wystąpić pisemnie do dziekana o jednorazowe wypłacenie, przysługującego mu do końca okresu studiów, tego stypendium. Wypłata łączna stypendium powinna nastąpić nie później niż w pierwszym przypadającym terminie wypłat stypendiów dla studentów danego wydziału.

 

§ 20

 

Postanowienia regulaminu nie dotyczą studentów będących cudzoziemcami.


§ 21

 

Uzyskanie przez studenta prawa do świadczeń, o których mowa w § 1 ust. pkt 1-5 przy pomocy nieprawdziwych danych, przerobionych,  podrobionych lub nieważnych dokumentów skutkuje zwrotem otrzymanych środków w całości na rzecz funduszu pomocy materialnej.

 

 

§ 22

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem oraz przepisami stanowiącymi podstawę jego wydania, ostateczną decyzję podejmuje rektor.

 

 

 

 

VIII. Przepisy przejściowe

 

 

§ 23

 

1.       Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane od 1 marca 2005 r.

2.       Student, któremu przyznano na rok akademicki 2004/2005 stypendium socjalne zwiększone o kwotę z tytułu niepełnosprawności, otrzymuje to stypendium na dotychczasowych zasadach do końca okresu na jaki zostało przyznane, z zastrzeżeniem, że z początkiem roku akademickiego 2004/2005 student zamiast dotychczasowej kwoty z tytułu niepełnosprawności otrzyma stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Stypendium to nie może być niższe niż kwota dotychczasowego zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu niepełnosprawności.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ustalenia szczegółowe dotyczące pomocy materialnej

dla studentów

marzec 2005 r.

            Zgodnie z postanowieniem Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (Zarządzenie Nr 44/2004  Rektora AŚ w Kielcach) ustala się, co następuje:

 

I.    Świadczenia z tytułu pomocy materialnej dla studentów wypłacane są od października 2004r. do lipca 2005 r. (pierwsze stypendium wypłacane jest w listopadzie za październik 2004 r., ostatnie w sierpień za lipiec 2005 r. ).

 

II.  STYPENDIUM SOCJALNE

  Maksymalne stypendium socjalne wynosi          ...............................300 zł           

 

Dochód (netto)

Wysokość stypendium

0  – 150 zł

300 zł

151 – 250 zł

250 zł

251 – 350 zł

200 zł

351 – 450 zł

150 zł

451 – 504 zł

100 zł

 

 

Student, który ma zaległość w płaceniu za dom studenta, do chwili uregulowania tych zaległości, ma wstrzymany dodatek z tytułu ponoszeniem dodatkowych  kosztów z tytułu zakwaterowania .

 

III STYPENDIUM SPECJALNE

 

Student w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności może otrzymać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych  w zależności od stopnia niepełnosprawności w wysokości:

 

znaczny stopień niepełnosprawności          - 150 zł

umiarkowany stopień niepełnosprawności –100 zł

lekki stopień niepełnosprawności               - 70 zł

 

IV. DODATEK DO STYPENDIUM SOCJALNEGO Z TYTUŁU ZAKWATEROWANIA

 

W przypadku studentów studiów dziennych, kwota stypendium socjalnego może zostać  zwiększona  z   tytułu zakwaterowania  (wysokość dopłaty zmienia się w zależności od dochodu studenta):

a)      w domu studenckim,- księgowa sporządza co miesięczną listę osób, którzy dokonali  opłaty za zakwaterowanie  w domu studenta  i  przesyła do właściwego dziekanatu. Lista stanowi podstawę wypłaty   zwiększonego stypendium socjalnego o  zakwaterowanie w domu studenckim.

 

 

 

b)      w innym obiekcie niż dom studenta o ile spełnia następujące warunki:

- mieszka (zameldowany jest na stałe)  w odległości powyżej 50 km od Uczelni  (podstawą naliczenia ilości kilometrów jest bilet  określający ilość kilometrów od stałego miejsca zamieszkania do Uczelni.),

                    - student winien przedstawić do wglądu umowę najmu i rachunek potwierdzający  

                      wniesienie opłaty czynszu za dany miesiąc lub rachunek (fakturę) stwierdzający  

                      wysokość poniesionych miesięcznie kosztów w przypadku   zakwaterowania w 

                      internacie, bursie czy hotelu.

 

Dochód

Wysokość dopłaty

 0  – 130

150 zł

131  – 250

110 zł

251 – 350

90 zł

351 – 450

70 zł

451 – 504

50 zł

 

 Wysokość dopłaty za zakwaterowane w domu studenckim: dziecka studenta, 

 wychowanka Domu Dziecka- pełen koszt utrzymania jednego miejsca w domu studenckim.

 

            Student ubiegający się o stypendium socjalne winien złożyć zaświadczenie zgodne z Regulaminem pomocy materialnej  za 2003 rok.

Studenci, których rodzic (rodzice) są zarejestrowani jako bezrobotni bez prawa do zasiłku, winni złożyć aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy.

 

Dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny przyjmując, że miesięczny dochód z

1 ha przeliczeniowego wynosi 252 zł.

 

Termin składania w dziekanatach kompletu dokumentów o przyznanie stypendium socjalnego upływa z dniem:

dla studentów studiów dziennych:

16 luty 2005 r.       ....  -  dla semestru letniego ( o ile zmienia się sytuacja materialna studenta składa zaświadczenie o dochodach za ostatni miesiąc)

 

III. STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE

 

Minimalne stypendium za wyniki w nauce - nie niższe niż  ..............  200 zł

Maksymalne stypendium za wyniki w nauce - nie wyższe niż  ...... ... 430 zł

 

IV.STYPENDIUM ZA WYNIKI W SPORCIE

 

Listę osób uprawnionych do korzystania z stypendium za wyniki w sporcie  przekazuje do odpowiedniego Dziekanatu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

 

Stypendium za wyniki w sporcie -  ......... 430 zł

 

 

 

 

V. ZAPOMOGA

      Ustala się wysokość zapomogi:

 1 ) śmierci rodziców, opiekunów prawnych, dziecka, rodzeństwa (będącego na utrzymaniu

    rodziców), - 400 zł

3)   udokumentowanej (zaświadczenie powinien wydać lekarz specjalizujący się w danej chorobie), długotrwałej choroby studenta lub jego dziecka, - do 200 zł

3 ) z tytułu nagłego pogorszenia sytuacji materialnej studenta spowodowanej przez klęskę   

    żywiołową (pożar, powódź, susza), do 300 zł

 4)  zawieszenia renty rodzinnej po ukończeniu 25 roku życia przez studenta, do 200 zł

 

VI.       KAUCJA

Ustala się wysokość kaucji na rok akademicki  w domach studenta na kwotę  100 zł. i 20 zł za kartę magnetyczną.

Ostateczny termin wpłaty mija 31 października 2004 roku  (nie wpłacenie kaucji oznacza  rezygnację studenta z miejsca w akademiku).

Potrącenia za szkody ( § 3.4 Regulaminu Domu Studenckiego) są w gestii Kierownika Akademika wg. kosztów ustalanych przez Dział Techniczny .

Ustalenia wchodzą w życie z dniem 1 marca 2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 13:00:01

Liczba wyświetleń strony: 15883

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka