Zarządzenie Nr 43/2005

Zarządzenie Nr  43/2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 29 września 2005 roku

 

w sprawie wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów instytutów i ich zastępców, kierowników jednostek międzywydziałowych i ich zastępców oraz kierowników zakładów

 

            Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365); § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie warunków wynagradzania za prace i poznawania innych świadczeń dla pracowników uczelni państwowych (Dz. U. Nr 107, poz. 1182 z poźn. zm.) oraz § 37 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się co następuje:

 

§1

 

Ustala się następujące wysokości miesięcznych dodatków funkcyjnych dyrektorów instytutów i ich  zastępców, kierowników jednostek międzywydziałowych i ich zastępców oraz kierowników zakładów:

 

1

Dyrektor Instytutu posiadającego uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego

850 zł

2

Z-ca Dyrektora Instytutu posiadającego uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego

750 zł

3

Dyrektor Instytutu posiadającego uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora

750 zł

4

Z-ca Dyrektora Instytutu posiadającego uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora

650 zł

5

Dyrektor Instytutu kształcącego na poziomie magisterskim lub zawodowym

700 zł

6

Z-ca Dyrektora Instytutu kształcącego na poziomie magisterskim lub zawodowym

530 zł

7

Kierownik Zakładu Neofilologii

640 zł

8

Zastępca Kierownika Zakładu Neofilologii

500 zł

9

Kierownik Jednostki Międzywydziałowej

550 zł

10

Zastępca Kierownika Jednostki Międzywydziałowej

440 zł

11

Kierownik Zakładu

263 zł

 

§2

 

1.      Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikowi od pierwszego dnia podjęcia funkcji kierowniczej do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło zaprzestanie jej wykonywania.

2.       Za czas niezdolności do pracy wskutek choroby nauczyciel akademicki zachowuje prawo do dodatku funkcyjnego przez okres nie przekraczający 3 miesięcy.

3.      W przypadku uzyskania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uprawnień do nadawania odpowiednio stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego, dodatek funkcyjny dla dyrektora i wicedyrektora instytutu, który otrzymał uprawnienia ulega podwyższeniu, zgodnie z tabelą w §1, od 1 dnia miesiąca następującego po uzyskaniu powyższych uprawnień.

4.      W przypadku utraty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uprawnień do nadawania odpowiednio stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego, dodatek funkcyjny dla dyrektora i wicedyrektora instytutu, który utracił uprawnienia ulega obniżeniu, zgodnie z tabelą w §1, od 1 dnia miesiąca następującego po utracie powyższych uprawnień.

 

 

 

§3

 

Traci moc obowiązującą:

- zarządzenie nr 30/2002 z 10 lipca 2002 roku Rektora Akademii  Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie zasad i trybu ustalania wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów instytutów i ich zastępców oraz kierowników jednostek międzywydziałowych i ich zastępców

- zarządzenie nr 38/2002 z 27 września 2002 roku zmieniające powyższe zarządzenie.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 roku.R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 13:17:22

Liczba wyświetleń strony: 9977

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka