Zarządzenie Nr 60/2005

Zarządzenie Nr  60 /2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  12 października  2005 roku

 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 49/2005 z dnia 30 września 2005 roku w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom.

 

               Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy  z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), zarządza się co następuje.

 

§ 1

 

W zarządzeniu Nr 49/2005 z dnia 30 września 2005 roku w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      W § 13 ust. 12 pkt 1 w brzmieniu :

  

„1)  był typowany a nie otrzymał stypendium ministra”,

 

otrzymuje następujące brzmienie:

 

„1) był typowany do stypendium ministra za wyniki w nauce i otrzymał w tym przedmiocie   negatywną decyzję ministra.”

 

2)      W § 13 dodaje się ustęp 15 o następującym brzmieniu:

 

,, 15. Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, na wniosek dziekana lub Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, może przyznać stypendium sportowe lub  podwyższyć jego wysokość do kwoty nie wyższej niż dwukrotne najwyższe stypendium za wyniki w sporcie studentowi, który:

1)            spełnia  warunki określone ust. 10,

2)            był typowany do stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe,

3)            otrzymał  negatywną decyzję ministra w przedmiocie stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe,

 

3)            § 15 ust. 1 w brzmieniu:

 

„Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać stypendium mieszkaniowe  z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż  dom studenta, jeżeli codzienny dojazd studenta z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni wynosiłby co najmniej 50 km, a  wysokość  dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawnia tego studenta do ubiegania się o takie stypendium. Dochody niezbędnie do przyznania stypendium mieszkaniowego  ustala się zgodnie z zasadami określonymi w §  6-8.”

 

otrzymuje następujące brzmienie:

 

„Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać stypendium mieszkaniowe  z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż  dom studenta, jeżeli codzienny dojazd studenta z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni wynosiłby co najmniej 50 km, a  wysokość  dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawnia tego studenta do ubiegania się o takie stypendium. Dochody niezbędnie do przyznania stypendium mieszkaniowego  ustala się zgodnie z zasadami określonymi w §  6-8. W szczególnie uzasadnionym przypadku dziekan może przyznać stypendium mieszkaniowe studentowi, który zamieszkuje w odległości mniejszej niż 50 km od siedziby Uczelni.”

 

 

4)            § 22  w brzmieniu

 

„Postanowienia regulaminu nie dotyczą studentów będących cudzoziemcami”

 

otrzymuje następujące brzmienie:

 

„Cudzoziemcom nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium mieszkaniowego, stypendium na wyżywienie i zapomóg”.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzie w życie z dniem podpisania.


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 13:20:54

Liczba wyświetleń strony: 9944

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka