Zarządzenie Nr 73/2005

Zarządzenie Nr 73/2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 8 grudnia  2005 roku

 

w sprawie wypłaty wynagrodzeń za prowadzanie  zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych i kursach dokształacajacych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni

 

            Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy  z dnia 27 lipca 2005 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i art. 102 ust.1 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) oraz  §10 i §11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych (Dz. U. nr 107, poz. 1182 ze zm.)  w związku z art. 275 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz.U. Nr  164, poz. 1365) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.       Nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni wypłaca się wynagrodzenie za prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych i kursach dokształcających raz w semestrze, po wykonaniu wszystkich zajęć w danym semestrze, w terminie 30 dni od zakończenia semestru.

2.      Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uczelni i uzupełniający pensum dydaktyczne godzinami na studiach podyplomowych i kursach dokształcających, otrzymują wynagrodzenie za prowadzenie tych form zajęć, jeżeli liczba zrealizowanych godzin dydaktycznych przekracza wymiar pensum. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim następuje w terminach wypłat  za godziny ponadwymiarowe ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-06 02:29:35

Liczba wyświetleń strony: 9554

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka