Zarządzenie Nr 42/2005

Zarządzenie Nr   42/ 2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia    27 września 2005 roku

 

w sprawie powierzenia określonych obowiązków w zakresie gospodarki finansowej pracownikom Uczelni

 

            Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym   (Dz.U. Nr  164, poz. 1365) oraz art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r,  Nr 15, póz. 148 z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Wprowadza się pisemny system upoważnień dla prorektorów, dziekanów, kierowników jednostek międzywydziałowych,  kanclerza w zakresie dyspozycji przydzielonych im środków finansowych i majątkowych. Upoważnień tych udziela rektor.

2.      Wprowadza się system pisemnych potwierdzeń przyjęcia upoważnień dysponowania środkami finansowymi i majątkowymi, o których mowa w ust. 1.

 

§ 2

 

Ewidencje upoważnień, o których mowa w § 1 w  imieniu rektora prowadzi kwestor.

 

 

§ 3

 

1.      Upoważnienia oraz potwierdzenia upoważnień sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazywany jest do Działu Kadr w celu dołączania do akt osobowych, drugi egzemplarz otrzymuje pracownik, który został upoważniony do dysponowania przydzielonymi mu środkami finansowymi, a trzeci egzemplarz przekazywany jest kwestorowi.

2.      Wzory upoważnień oraz potwierdzeń przyjęcia upoważnień, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 określają załączniki nr 1 i nr 2   

 

§ 4

 

Limit środków finansowych przydzielonych wydziałom i jednostkom międzywydziałowym, prorektorom  oraz Kanclerzowi określa uchwała Senatu w sprawie planu rzeczowo-finansowego na dany rok kalendarzowy.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

Załączniki dostepne w wersji zarządzenia w formacie PDFmetryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 13:16:57

Liczba wyświetleń strony: 10135

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka