Zarządzenie Nr 28/2005

Zarządzenie Nr 28/ 2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  23 czerwca 2005 roku

 

w sprawie wysokości stawek za godziny ponadwymiarowe  dla nauczycieli akademickich w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 102 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.),  § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych (Dz.U. Nr 107, poz. 1182 ze zm.), oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych  (Dz.U. Nr 78, poz. 685), zarządza się co następuje:

 

§ 1

Za godziny ponadwymiarowe,  nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uczelni na podstawie stosunku pracy,  otrzymują wynagrodzenie obliczone według następujących stawek:

Lp

 

 

Stanowisko

 

 

Stawka za godzinę obliczeniową,

odpowiadającą 45 minutom

 

1

 

2

 

3

 

1

 

 

 

 

Profesor zwyczajny, profesor

nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy

 

 

 

 

 

58 zł

2

 

 

 

 

 

Profesor nadzwyczajny posiadający

stopień naukowy doktora

habilitowanego lub doktora, docent,

adiunkt posiadający stopień naukowy

doktora habilitowanego

 

 

 

52 zł

3

 

 

 

 

Adiunkt posiadający stopień naukowy

doktora, starszy wykładowca

 

 

 

 

49 zł

4

 

 

 

Asystent, wykładowca, lektor,

instruktor

 

 

 

32 zł

§ 2

Stawki wymienione w § 1 mają zastosowanie do obliczania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe  realizowanych przez pracowników Uczelni od dnia 1 stycznia 2005 roku. 

 

§ 3

Zasady wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe regulują odrębne przepisy.

 

§ 4

 

Traci moc Zarządzenie Nr 50/2004 Rektora z dnia 27 października 2004 roku w sprawie wysokości stawek za godziny ponadwymiarowe  dla nauczycieli akademickich w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.R E K T O R

 

prof. dr hab. Adam Massalski
metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 12:58:36

Liczba wyświetleń strony: 10405

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka