Zarządzenie Nr 45/2005

Zarządzenie Nr  45 /2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  30 września  2005 roku

 

 

zmieniające  zarządzenie Nr  41/ 2004 z dnia  30 sierpnia  2005 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) i § 37  Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

W Regulaminie korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiącym załącznik do zarządzeniu Nr 41 /2004 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  30 sierpnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach  wprowadza się następujące zmiany:

 

1) W § 7 Regulaminu dodaje się  pkt.13)  o następującym brzmieniu:

 

 

„ 13) Czytelnik w chwili wypożyczania zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego wypożyczanych książek. W razie stwierdzenia przy ich zwrocie jakichkolwiek uszkodzeń  w szczególności : wyrwane kartki, zniszczona oprawa, uszkodzenia bloku książki, czytelnik ponosi odpowiedzialność za powstałe zniszczenia. Naprawienie szkody następuje poprzez odkupienie egzemplarza takiej samej książki lub uiszczenie stosownej kary umownej odpowiadającej średniej aktualnej ceny  rynkowej uszkodzonej książki. Aktualną cenę książki ustala pracownik Wypożyczalni lub Czytelni.”

 

2) W § 7 Regulaminu dodaje się  pkt.14)  o następującym brzmieniu:

 

„14) Bez uzyskania uprzedniej zgody  w Czytelni obowiązuje zakaz fotografowania materiałów bibliotecznych.”

 

3) Dotychczasowy załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zastępuje się załącznikiem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

   § 2

 

Zarządzenie w chodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 października  2005 r.R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina RenzZałącznik do zarządzenia w formacie PDF

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 13:18:06

Liczba wyświetleń strony: 9663

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka