traci moc na podstawie zarządzenia nr 8/2014

Zarządzenie Nr  70 /2005

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia   24 listopada 2005 roku

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz  art. 104 i nast. Kodeksu pracy (Dz. U. 1998, nr 21, poz. 94 – tekst jednolity z późn. zm.) i art. 30 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. 2001, nr 79, poz. 854 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się Regulamin pracy Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik do zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Tracą moc obowiązującą:

1)              zarządzenie nr 30/1998 rektora b. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 lipca 1998 roku w  sprawie Regulaminu pracy.

2)              zarządzenie nr 20/2001 rektora b. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 maja 2001 roku zmieniające zarządzenie nr 30/1998  w sprawie Regulaminu pracy.

 

§ 3

Regulamin pracy Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

 

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


           

 

 

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr   70  /2005

rektora Akademii Świętokrzyskiej

im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  24  listopada 2005 roku

 

Regulamin pracy

Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Podstawę prawną ustalenia regulaminu pracy (zwanego dalej Regulaminem) stanowią art. 104 i nast. Kodeksu pracy (Dz. U. 1998, nr 21, poz. 94 – tekst jednolity z późn. zm.) i art. 30 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 854 z późn. zm.)

 

§ 2

 

Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz określa związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, zwanej dalej Uczelnią.

 

§ 3

 

O ile szczególne przepisy Regulaminu nie stanowią inaczej stosuje się go do wszystkich zatrudnionych bez względu na rodzaj pracy, stanowisko i wymiar etatu.

 

§ 4

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)       pracodawcy należy przez to rozumieć Uczelnię reprezentowaną w stosunkach pracy przez:

a)       rektora lub upoważnionych przez rektora członków kierownictwa akademickiego – w stosunku do: nauczycieli akademickich, kanclerza oraz innych pracowników bezpośrednio mu podległych, a także wobec pracowników bibliotecznych, do których zgodnie z obowiązującymi przepisami stosuje się odpowiednio przepisy o pracownikach naukowo-dydaktycznych i  dydaktycznych,

b)       kanclerza lub innych upoważnionych przez kanclerza członków kierownictwa administracyjnego – w stosunku do pozostałych pracowników.

2)       pracowniku – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w Uczelni na podstawie stosunku pracy, bez względu na typ tego stosunku (umowa o pracę, mianowanie, powołanie, wybór).

 

§ 5

 

1.        Pracodawca zobowiązany jest podać do wiadomości treść Regulaminu – wszystkim zatrudnionym pracownikom. Po ustaleniu regulaminu i uzgodnieniu go z zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca dostarcza go do wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni.

2.        Pracodawca zobowiązany jest zapoznać pracownika z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem przez niego pracy. Okoliczność tę pracownik potwierdza podpisując w komórce kadrowej oświadczenie o zaznajomieniu się z treścią Regulaminu. Oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr  1, dołączane jest do akt osobowych pracownika. Oświadczenie to może być również zawarte w klauzuli, umieszczonej w umowie o pracę.

 

 

 

Rozdział II.

Prawa i obowiązki pracodawcy

 

§ 6

 

Pracodawca jest zobowiązany do:

1)         zapewnienia pracownikom przydziału pracy zgodnego z treścią zawartej umowy o pracę;

2)         zaznajamiania pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami;

3)         organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiągania przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy;

4)         terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzeń, przy poszanowaniu zasady, że ich rodzaj i wysokość nie mogą być ujawniane bez zgody pracownika;

5)         ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

6)         zaspokajania, w miarę posiadanych środków, socjalnych potrzeb pracowników;

7)         wydawania pracownikowi potrzebnych materiałów i narzędzi pracy;

8)         stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy;

9)         prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników;

10)      zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenia systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bhp;

11)      kształtowania w Uczelni zasad współżycia społecznego;

12)      przestrzegania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn, według szczegółowych postanowień zawartych w załączniku nr 2;

13)      przeciwdziałania mobbingowi;

14)      informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami;

15)      przeprowadzania, na swój koszt, badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrowania i przechowywania wyników tych badań i pomiarów oraz udostępnianie ich pracownikom na ich żądanie;

16)      poszanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika;

17)      informowania pracowników w sposób przyjęty na Uczelni o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony – o wolnych miejscach pracy;

18)      niezwłocznego wydania pracownikowi świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Wydanie świadectwa pracy nie jest uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

 

 

§ 7

 

Pracodawca ma prawo organizować, nadzorować i kontrolować pracę pracownika, a w szczególności:

1)       decydować o położeniu i wyposażeniu poszczególnych stanowisk pracy;

2)       zlecać zgodnie z obowiązującymi przepisami pracę w godzinach nadliczbowych;

3)       w razie wątpliwości co do stanu zdrowia pracownika koniecznego do wykonywania obowiązków – kierować go na odpowiednie badania lekarskie;

4)       oddelegować pracownika na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku do wykonywania innych – niż określone zakresem obowiązków – prac. Oddelegowanie takie może mieć miejsce tylko w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, a powierzona praca będzie odpowiadać kwalifikacjom pracownika i nie spowoduje to obniżenia jego dotychczasowego wynagrodzenia;

5)       oceniać przydatność pracownika, jego postępy w pracy i poziom kwalifikacji i w tym zakresie poddawać pracownika odpowiednim testom i sprawdzianom;

6)       stosować określony system premii i nagród pieniężnych oraz kar za naruszenie przez pracownika ustalonego porządku pracy;

7)       w przypadku, gdy pracownik nie ma kwalifikacji wymaganych dla danego stanowiska, zobowiązać pracownika do uzupełnienia kwalifikacji zawodowych – pod rygorem wypowiedzenia umowy o pracę, bądź jej dotychczasowych warunków.

 

 

Rozdział III.

Prawa i obowiązki pracownika

 

§ 8

 

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest:

1)       wykonywanie pracy sumiennie i starannie oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę;

2)       przestrzeganie ustalonego w Uczelni czasu pracy;

3)       rzetelne i efektywne wykonywanie pracy;

4)       przestrzeganie Regulaminu oraz innych wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących     w Uczelni;

5)       przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

6)       dbanie o czystość i porządek wokół swego stanowiska pracy;

7)       dbanie o dobro Uczelni,

8)       ochrona mienia Uczelni;

9)       przestrzeganie tajemnicy służbowej polegającej na zachowaniu w tajemnicy informacji, których  nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes Uczelni;

10)    podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

11)    uprzedzanie o niemożności stawienia się do pracy ze z góry wiadomych przyczyn w czasie umożliwiającym pracodawcy zapobieganie skutkom absencji;

12)    niezwłoczne zawiadamianie komórki kadrowej o przyczynie nieobecności w pracy i przewidywanym czasie jej trwania, a najpóźniej pierwszego dnia po ustaniu przyczyny nieobecności, złożenie dokumentu usprawiedliwiającego tę nieobecność;

13)    niezwłoczne zawiadamianie komórki kadrowej o zmianie danych osobowych oraz innych danych gromadzonych i przetwarzanych przez pracodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami,

14)    przestrzeganie w Uczelni zasad współżycia społecznego.

15)    niezależnie od powyższych obowiązków pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni są zobowiązani:

a)       prowadzić badania naukowe, rozwijać twórczość naukową albo artystyczną,

b)       kształcić studentów oraz innych uczestników studiów i kursów prowadzonych przez Uczelnię (nie dotyczy pracowników naukowych),

c)       uczestniczyć w pracach organizacyjnych Uczelni,

d)       kształcić młodą kadrę naukową (dotyczy pracowników zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego)

16)    pracowników dydaktycznych dotyczą obowiązki określone w § 8 w pkt 15 lit.  b i c.

 

§ 9

 

Pracownik ma prawo do:

1)       wynagrodzenia, świadczeń socjalnych oraz urlopów – zgodnie z zawartą umową o pracę oraz odrębnymi przepisami i regulaminami;

2)       15-minutowej, wliczanej do czasu pracy, przerwy na spożycie posiłku, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin.

3)       powstrzymywania się od czynności służbowych, jeśli nie zachodzą warunki ich wykonywania zgodnie   z zasadami BHP i przepisów przeciwpożarowych;

4)       oddalenia się ze stanowiska pracy, jeśli istnieje na nim bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika;

5)       żądania potwierdzenia polecenia służbowego na piśmie, jeśli jego wykonanie naruszałoby obowiązujące przepisy lub narażałoby pracownika na poważną szkodę;

6)       odmowy wykonania polecenia służbowego, jeśli jego wykonanie stanowiłoby przestępstwo lub wykroczenie;

7)       tworzenia organizacji związkowych i przystępowania do związków zawodowych;

8)       jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku;

9)       równego traktowania w zatrudnieniu i niedyskryminacji w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych, przynależności związkowej, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, a także zatrudnienia na czas określony lub nie określony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w Uczelni określa załącznik nr 2 do Regulaminu;

10)    co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie z następującymi zastrzeżeniami:

a)       w systemie równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 16 godzin pracownikowi przysługuje, bezpośrednio po każdym okresie wykonywania pracy w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy, odpoczynek przez czas odpowiadający co najmniej liczbie przepracowanych godzin, niezależnie od odpoczynku 11 godzinnego,

b)       zasada określona w pkt. 10 lit. a dotyczy również równoważnego czasu pracy dopuszczającego przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 24 godzin w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 1 miesiąca,

11)    co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdym tygodniu, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Odpoczynek ten powinien przypadać w niedzielę, w przypadku dozwolonej pracy w niedzielę – w innym dniu niż niedziela;

12)    nauczyciel akademicki ma prawo do podyplomowego doskonalenia się oraz innych form kształcenia zawodowego na koszt uczelni. Zakres i formy pomocy przysługującej nauczycielowi akademickiemu podejmującemu studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia zawodowego określa minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w formie rozporządzenia.

 

§ 10

 

Szczególnie rażącym naruszeniem ustalonego porządku i dyscypliny pracy jest:

1)       złe i niedbałe wykonywanie pracy oraz niszczenie materiałów, urządzeń i maszyn;

2)       spóźnianie się, nieprzybycie do pracy lub samowolne opuszczanie, bez usprawiedliwienia, stanowiska pracy;

3)       stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie pracy;

4)       stawianie się do pracy pod wpływem środków odurzających lub zażywanie takich środków  w czasie pracy;

5)       zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy;

6)       niewykonywanie poleceń służbowych;

7)       niewłaściwy stosunek do przełożonych i współpracowników;

8)       nieprzestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

9)       nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej.

 

§ 11

 

1. Zakazane jest:

1)             wnoszenie, przechowywanie, handel i spożywanie na terenie Uczelni napojów alkoholowych i innych środków odurzających;

2)             przebywanie na terenie Uczelni w stanie po użyciu alkoholu lub innych środków odurzających

3)             palenie na terenie Uczelni wyrobów tytoniowych – z wyjątkiem miejsc oznaczonych jako miejsca dozwolone,

4)             opuszczanie stanowiska służbowego w czasie pracy bez uzyskania zgody przełożonego;

5)             samowolne przerabianie, naprawianie lub naruszanie konstrukcji maszyn, urządzeń i sprzętu stanowiącego własność uczelni;

6)             operowanie maszynami, sprzętem i innymi środkami pracy, stanowiącymi własność Uczelni – dla celów nie związanych  z wykonywaniem czynności służbowych, a w szczególności wykorzystywanie majątku Uczelni dla celów prywatnych.

2.  Stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwym, lub picie alkoholu podczas pracy., stawianie się do pracy pod wpływem środków odurzających lub zażywanie takich środków w czasie pracy traktuje się jako nieobecność nieusprawiedliwioną pracownika.

 

 

 

Rozdział IV.

Terminy, miejsca i czas wypłat wynagrodzeń

 

§ 12

 

1.        Wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne i dodatki za staż pracy są wypłacane nauczycielom akademickim miesięcznie z góry, w pierwszym dniu roboczym danego miesiąca.

2.        Wypłaty wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi dokonuje się co najmniej raz w miesiącu z dołu, 28 dnia każdego miesiąca, z wyjątkiem miesiąca grudnia, kiedy wynagrodzenie wypłacane jest w 22 dniu tego miesiąca. 

3.        Dla pracowników, których wysokość wynagrodzenia jest zmienna w zależności od liczby przepracowanych godzin, wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.2 płatne raz w miesiącu z dołu, wypłaca się niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

4.        Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę  jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w  poprzedzającym dniu roboczym.

5.        Składniki wynagrodzenia za pracę, przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, wypłaca się z dołu w terminach określonych przepisami prawa pracy lub wewnętrznymi zarządzeniami.

6.        Zasiłki z ubezpieczenia społecznego wypłacane są w miejscu i terminach wypłat wynagrodzeń.

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2014-01-31 09:52:28

Liczba wyświetleń strony: 12876

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka