Zarządzenie Nr 25/2005

Zarządzenie Nr   25/ 2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  10 czerwca  2005 roku

 

 w sprawie podpisywania zawiadomień i zaświadczeń do wojskowych komendantów uzupełnień dotyczących studentów podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej, którzy są poborowymi.

 

 

Na podstawie art. 49 ust. 2  ustawy z dnia 12 września  1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U.  Nr 65, poz. 385 ze zm.) i § 37 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz  § 3  ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony (Dz.U. Nr 145, poz. 1539).

 

§ 1

 

Niniejszym udziela się pełnomocnictwa dziekanowi prof. dr hab. Zbigniewowi Gaździe do podpisywania zawiadomień i zaświadczeń przedstawianych wojskowym komendantom uzupełnień dotyczących studentów Wydziału Zarządzania i Administracji podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej, którzy są poborowymi.

 

§ 2

1.       Na zawiadomieniach i zaświadczeniach, o których mowa w § 1, w miejscu przeznaczonym na podpis osoby upoważnionej umieszcza się pieczęć rektora, dziekan składa czytelny podpis po wyrazach   „ z up.”.

2.       Wzór zawiadomienia podpisanego przez dziekana zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 46/2004 z dnia 1 października 2004 roku.  

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą do dnia 31 sierpnia 2005 r.

 

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Adam Massalski

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 12:58:10

Liczba wyświetleń strony: 9820

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka