Zarządzenie Nr 38/2005

Zarządzenie Nr   38/ 2005

 

Rektora  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  27 lipca 2005 roku

 

w sprawie struktury organizacyjnej  Filii w Piotrkowie Trybunalskim

 

 

           Na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1.     

 

W skład struktury organizacyjnej Filii w Piotrkowie Trybunalskim wchodzą:

1)      Wydział Nauk Społecznych

2)      Wydział Filologiczno-Historyczny

3)      Studium Wychowania Fizycznego

4)      Studium Języków Obcych

§2

 

W skład Wydziału Nauk Społecznych wchodzą:

  1. Instytut Filozofii i Socjologii

a.    Zakład Socjologii  Szczegółowych

   b.   Zakład Socjologii Ogólnej i Metodologii Badań Społecznych

c.       Zakład  Historii Filozofii i Socjologii

  1. Instytut Ekonomii

a.   Zakład Ekonomii

b.   Zakład Metod Ilościowych w Biznesie

c.   Zakład Finansów Bankowości i Ubezpieczeń

  1. Instytut Agrobiznesu z Informatyką Stosowaną

                  a.    Zakład Biotechnologii Higieny i Ochrony Środków Spożywczych

b.       Zakład Agrobiologii i Ochrony Środowiska

c.       Zakład Nauk Podstawowych

  1. Instytut Nauk Pedagogicznych

a.    Zakład Teorii Kształcenia

b.   Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej

c.    Zakład Wychowania Estetycznego                        

d.    Zakład Teorii Rozwoju Zawodowego

e.    Zakład Mediów  

f.    Zakład Rehabilitacji

g.    Zakład Pedagogiki Zdrowia i Wychowania Fizycznego

h.    Zakład Historii i Teorii Wychowania

i.     Zakład Pedagogiki Społecznej

j.     Zakład Pedagogiki Specjalnej

k.    Zakład Psychologii

l.     Studium Pedagogiczne

 

 

§3

 

W skład Wydziału Filologiczno-Historycznego:

1. Instytut Filologii Polskiej

a.   Zakład Literatury Staropolskiej i Oświecenia

b.   Zakład Literatury Polskiej XIX i XX Wieku

c.   Zakład Literatury Powszechnej

d.       Zakład Współczesnego Języka Polskiego

e.       Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego

f.        Zakład Kulturoznawstwa i Edukacji Medialnej

g.       Pracownia Literatury dla Dzieci i Młodzieży

h.       Pracownia Teorii Literatury oraz Przedmiotów Pomocniczych i Fakultatywnych

i.         Pracownia Historii Języka i Dialektologii

2. Instytut Historii

a.       Zakład Historii Nowożytnej Powszechnej i Historii Historiografii

b.       Zakład Historii Powszechnej XIX Wieku

c.       Zakład Historii Powszechnej XX Wieku

d.       Zakład Historii Polski XX Wieku

e.       Zakład Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii

f.        Zakład Archiwistyki

g.       Zakład Historii Wojskowości

h.       Pracownia Historii Średniowiecznej

i.         Pracownia Historii Polski Nowożytnej

3.  Instytut Stosunków Międzynarodowych

a. Zakład Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej

b. Zakład Europy Zachodniej

c. Zakład Europy Wschodniej

d. Pracownia Dyplomacji i Doktryn Politycznych

 

4.   Międzyinstytutowy Zakład Historii i Kultury Antycznej

 

5.   Samodzielny Zakład Filologii Angielskiej

Pracownia Metodyki Nauczania Języka Angielskiego

 

6.   Pracownia Filologii Germańskiej

 

 

§4

Traci moc obowiązującą:

1.  Zarządzenie nr 55/2004 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 listopada 2004 roku w sprawie struktury organizacyjnej  Filii w Piotrkowie Trybunalskim.

2. Zarządzenie nr 5/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 stycznia 2005 roku zmieniające zarządzenie nr 55/2004 w sprawie struktury organizacyjnej  Filii w Piotrkowie Trybunalskim.

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 roku.

 

 

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Adam Massalski

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 12:59:57

Liczba wyświetleń strony: 9933

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka