Zarządzenie Nr 49/2005

Zarządzenie Nr  49/2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  30 września 2005 roku

 

w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom

 

 

               Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy  z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), zarządza się co następuje.

 

§ 1

 

 

Wprowadza się Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik do  niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

 

Traci moc obowiązującą zarządzenie  Nr 13/2005  Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach  z dnia 6 kwietnia 2005 r.  w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach ze zm.

 

 

§ 3.

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2005 r.  po uzgodnieniu uczelnianym Organem Samorządu Studenckiego.

 

 

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 

 

  

 

 

 

 

R E G U L A M I N

przyznawania pomocy materialnej dla studentów

Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1.     Świadczeniami  pomocy materialnej ze środków budżetu państwa dla studentów, zwanymi dalej „świadczeniami”, są:

1) stypendia socjalne,

2) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

3) stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie,

4) stypendium na wyżywienie,

5) stypendium mieszkaniowe,

6) stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,

7) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe,

8) zapomogi.

 

2.   Świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1)-5) i pkt 8 z wyłączeniem  stypendium za wyniki w nauce, o którym mowa w pkt.3, przyznaje dziekan wydziału  w porozumieniu z Wydziałową Radą Samorządu Studenckiego na wniosek studenta. Na wniosek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego świadczenia, z wyłączeniem stypendiów o których mowa w ust. 1 pkt 6) i 7)  przyznają: studencka komisja stypendialna lub odwoławcza studencka komisja stypendialna powołana odpowiednio przez dziekana lub rektora. Przepis § 4 ust.1 stosuje się odpowiednio. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane bez konieczności składania wniosku przez  studenta.

3.   Świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 6)  pkt 7), są przyznawane przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego na podstawie odrębnych przepisów na wniosek właściwej rady wydziału. Student, któremu minister właściwego ds. szkolnictwa wyższego przyznał świadczenie,  nie otrzymuje świadczenia, o którym mowa ust 1 pkt 3), a  to przyznane wcześniej zostaje wstrzymane.

4.   Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku  studiów, stypendium socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu wyższych studiów zawodowych w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra. W przypadku o którym mowa w zdaniu poprzednim stypendium przysługuje przez okres trwania studiów, jednak nie dłużej, niż przez okres trzech lat.

5.   Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów, może otrzymać świadczenia,  o których mowa w ust. 1 pkt 1)  i pkt 4) oraz w zakresie stypendium za wyniki w sporcie na jednym z kierunków według własnego wyboru. Stypendia za wyniki w nauce oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych student może otrzymać na każdym ze studiowanych kierunków.

6.  Studentowi, któremu udzielono urlopu dziekańskiego na podstawie Regulaminu studiów zawiesza się prawo do świadczeń, o których mowa w  ust. 1 na czas trwania tego urlopu.

7.  Student uzupełniający różnice programowe po zakończeniu urlopu dziekańskiego lub po przyjęciu    z innej Uczelni albo po  wznowieniu studiów może  ubiegać się o świadczenia, o których mowa w ust. 1 w  terminach określonych w § 5 ust. 2 i 3.

8.    Świadczenia, o których mowa w ust. 1 w pkt. 1)- 5) mogą  być przyznane studentowi, który zaliczył w terminie dany rok studiów. Warunek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy studenta pierwszego roku.

9.    Świadczenia, o których mowa w ust.1 nie przysługują absolwentom uczelni z zastrzeżeniem § 20.

10.   Osoba skreślona z listy studentów traci prawo do świadczeń, o których mowa w ust.1. 

 

§ 2

 

Student ubiegający się o przyznanie świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1 do wymaganych dokumentów winien dołączyć pisemne oświadczenie o numerze osobistego rachunku bankowego, na który ma być wpłacane świadczenie. Nie złożenie tego oświadczenia powoduje wstrzymanie wypłaty świadczenia do chwili dokonania tej czynności.

 

                                                                           § 3

 

1. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego,  stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowego nie może być wyższa niż 90 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich za miesiąc poprzedzający chwilę przyznania świadczenia.

2. Jeżeli łączna wysokość stypendium socjalnego i stypendium za wyniki w nauce lub sporcie przekraczałaby  90%  wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, obniża się naliczoną kwotę stypendium  socjalnego do wysokości, która w połączeniu z naliczoną kwotą stypendium za wyniki w nauce  lub sporcie nie przekroczy tej wysokości.

 

§ 4

 

1.  Od decyzji podjętej przez dziekana studentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do rektora,  w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji  o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia.

2.  W ramach nadzoru dziekana lub rektora nad działalnością komisji odwoławczej, odpowiednio  dziekan albo rektor mogą uchylić decyzję komisji stypendialnej lub odwoławczej niezgodną  z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub postanowieniami niniejszego  Regulaminu

 

 

 

§ 5

 

1.   Stypendium socjalne przyznawane jest na okres semestru albo roku dla studentów pobierających naukę odpowiednio w systemie semestralnym albo rocznym., z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr to student otrzymuje świadczenia za ten semestr.

2.   Student studiów stacjonarnych może ubiegać się o świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1), 2), 4)  i 5) w terminie do 15 października każdego roku akademickiego na semestr zimowy, a w terminie do 15 lutego na semestr letni.

3.   Student studiów niestacjonarnych może ubiegać się o świadczenia, o których mowa w § 1 ust 1 pkt 1), 2) i  4)   w terminie do 22 października  każdego roku akademickiego na rok akademicki.

4.  Złożenie wniosku o świadczenia, po terminach, o których mowa w ust. 2 i 3 skutkuje pozostawieniem danego wniosku bez rozpoznania. W szczególnych przypadkach prorektor ds. dydaktycznych i studenckich może na uzasadniony wniosek studenta przywrócić uchybiony termin. 

5.    Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 student może otrzymywać w danym roku akademickim przez okres do 10 miesięcy.

6.   Świadczenia , o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-5) wypłacane są co miesiąc.

 

II. Stypendia socjalne

 

§ 6

 

1.      Stypendium socjalne może otrzymywać student będący w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli wysokość  dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawnia tego studenta do ubiegania się o takie stypendium.

2.       Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Do dochodu nie wlicza się :

1)      świadczeń pomocy materialnej dla studentów przyznawanych na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

2)      świadczeń otrzymywanych na podstawie Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”,

3)      świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

4)      dochodów, o których mowa w § 7 ust.2 pkt 2) jeżeli student jest samodzielny finansowo.

 

§ 7

 

1.   Student otrzymuje stypendium socjalne w wysokościach określonych w ustaleniach szczegółowych, o których mowa w § 19 , w zależności od uzyskiwanego  dochodu:

2.       W rozumieniu niniejszego regulaminu za członków rodziny studenta uważa się:

1)      małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci  niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

2)      rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

 

§ 8

 

1.       Student jest samodzielny finansowo jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:

1)      posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

2)      posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

3)      jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego w przypadku dochodu studenta z ostatniego roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o przyznanie stypendium ,

4)      nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich (chodzi tylko o takie przypadki gdy jedno z rodziców nie żyje lub student jest wychowywany przez jedno z rodziców samotnie wychowujących dziecko).

2.       W przypadku, gdy student jest samodzielny finansowo i nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich, przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta nie bierze się pod uwagę dochodów osób wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 2).

3.       Źródłem stałego dochodu, o którym mowa w ust. 1 jest nieprzerwane źródło dochodu osiągane przez co najmniej 10 miesięcy w  roku podatkowym  poprzedzającym  złożenie wniosku o stypendium, a będące wynagrodzeniem z tytułu umowy o pracę,  rentą po zmarłym rodzicu, rentą inwalidzką, alimentami, cyklicznie zawieranymi umowami zlecenia lub umową o dzieło.

 

§ 9

 

1.      Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego w  terminach, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3  składa w dziekanacie wymagane dokumenty. Wzór wniosku o przyznanie pomocy materialnej stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

2.      Data przyjęcia kompletnych dokumentów  jest odnotowywana przez pracownika dziekanatu na formularzu wniosku o przyznanie pomocy materialnej.

3.      Student ubiegający się o stypendium socjalne winien złożyć zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego o wysokości swojego dochodu osiągniętego w roku podatkowym  poprzedzającym rok złożenia wniosku o stypendium,  zaświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny      z tego okresu. W przypadku przewidzianym w § 8 ust. 2  złożenie zaświadczeń o wysokości dochodów członków rodziny nie jest wymagane. Ponadto winien złożyć:  zaświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej i oświadczenie o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego.

4.      Dla studenta utrzymującego się z gospodarstwa rolnego lub studenta, którego członkowie rodziny,  utrzymują się  z gospodarstwa  rolnego, dochód ustala się na podstawie powierzchni użytków  rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy  w indywidualnych  gospodarstwach rolnych z hektara przeliczeniowego. Kwotę  miesięcznego dochodu z 1 ha  przeliczeniowego określają ustalenia szczegółowe, o których mowa w § 19. Student, o którym mowa w niniejszym ustępie winien złożyć zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy o ilości hektarów oraz zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego.

5.      Studentowi prowadzącemu działalność gospodarczą lub studentowi, którego jeden z członków  rodziny prowadzi działalność gospodarczą, dochód oblicza się na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie, z tej działalności w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym ma być przyznane stypendium.

6.   Studentowi prowadzącemu produkcję działu specjalnego lub studentowi, którego jeden z członków rodziny prowadzi produkcję działu specjalnego za dochód przyjmuje się  deklarowany dochód do Urzędu Skarbowego.

7.      W przypadku, gdy sytuacja materialna studenta w roku ubiegania się o stypendium socjalne, uległa zmianie w stopniu, który mógłby skutkować zmianą wysokości tego stypendium,  student niezależnie od dokumentów, o których mowa w niniejszych paragrafie, może złożyć aktualne zaświadczenia o dochodach za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

8.   Student, którego przynajmniej jeden z rodziców jest  zarejestrowany jako bezrobotny bez prawa do zasiłku, winien przedłożyć aktualne (za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie dokumentów)  zaświadczenie z Urzędu Pracy.

 

§ 10

 

Student wychowanek domu dziecka, który nie posiada żadnych dochodów, może mieć podwyższone  stypendium socjalne do wysokości określonej w ustaleniach szczegółowych, o których mowa w § 19.

 

§ 11

 

1. Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, na wniosek dziekana lub Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, może:

    1) obniżyć lub cofnąć przyznane stypendium socjalne, specjalne, mieszkaniowe lub żywieniowe  na czas określony,   nie dłużej jednak niż na  semestr w przypadku, gdy:

a)    oboje rodzice lub jedno z nich przebywa za granicą i ustalenie dochodu nie jest możliwe,

b)    student otrzymujący świadczenie alimentacyjne, nie potwierdzi ciągłości otrzymywania tego świadczenia w terminie jednego roku od jego przyznania,

2)      podwyższyć stypendium socjalne i mieszkaniowe na czas określony, jednak nie dłuższy niż semestr i nie więcej niż  do  kwoty najwyższego stypendium socjalnego studentowi, którego rodzina znajduje się  przejściowo w  gorszej sytuacji niż wskazują na to dochody a w szczególności gdy:

  a)    student jest   wychowankiem domu dziecka,

  b)    student jest pełnym sierotą nie osiągającym dochodu lub osiągającym  niskie dochody,

  c)    rodzice studenta są bezrobotnymi   otrzymującymi zasiłki z pomocy społecznej,

  d)    student, jego dziecko lub małżonek jest ciężko chory.    

3)      przyznać stypendium socjalne, specjalne, mieszkaniowe lub żywieniowe na czas określony, nie dłużej jednak niż na semestr i w wysokości nie większej niż najwyższe stypendium socjalne przysługujące studentowi,  w rodzinie którego nie są spełnione kryteria dochodowości, jeśli przyznanie stypendium uzasadnione jest szczególną sytuacją rodzinną , a w szczególności w przypadkach określonych w pkt.2 lit.a-d.

2.     Jeżeli przyczyną powtarzania roku ( semestru ),  albo udzielenia urlopu od zajęć w Uczelni był zły stan zdrowia studenta potwierdzony długimi, ciągłymi zwolnieniami lekarskimi lub długim pobytem w szpitalu, student może otrzymać świadczenia określone w §1 ust.1.

3.   Jeżeli student uzyskał wpis warunkowy na następny semestr (rok) z powodu udokumentowanej choroby (zwolnienia lekarskie, długi pobyt w szpitalu), to po spełnieniu warunku otrzymuje on stypendium socjalne, mieszkaniowe i specjalne z wyrównaniem.

4.     W szczególnie uzasadnionych wypadkach prorektor ds. dydaktyki i spraw studenckich,   w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego, na wniosek dziekana  i Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego lub komisji stypendialnej, może przyznać stypendium socjalne w okresie  wpisu warunkowego na następny semestr (rok) .

 

 

III. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 

§ 12

 

1.   Student w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności może otrzymać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

2.   Do wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych student winien załączyć orzeczenie o niepełnosprawności z właściwego organu.

 

IV. Stypendia za wyniki w nauce lub w sporcie

 

§ 13

 

1.   Student może otrzymać stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie, w przypadku zaliczenia  w terminie do 30 września danego roku studiów

2.    Średnie ocen za wyniki w nauce, które uprawniają do pobierania stypendium, ustala dziekan wydziału, w porozumieniu z Wydziałową Radą Samorządu Studenckiego z zastrzeżeniem, że średnia ocen uprawniająca do pobierania stypendium nie może być niższa niż 4,0.

3.       O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone odpowiednio w ust.1 i 2 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

4.      Student I roku studiów drugiego stopnia winien złożyć zaświadczenie z Dziekanatu  swojej Uczelni o wysokości średniej ocen za wyniki w nauce osiągniętej za III rok studiów pierwszego stopnia.

5.    Na wydziałach dopuszczalne są różne średnie ocen dla poszczególnych  kierunków i rodzajów studiów  uprawniające do pobierania stypendium za wyniki w nauce, z zastrzeżeniem ust.2

6.    Wykaz przedmiotów, z których wyniki będą liczone przy ubieganiu się o stypendium za wyniki    w nauce ustala Rada Wydziału w porozumieniu z Wydziałową Radą Samorządu Studenckiego.

7.   Środki finansowe na stypendia za wyniki w nauce lub w sporcie przyznawane są na poszczególne wydziały przez prorektora ds. dydaktyki i spraw studenckich w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego, proporcjonalnie do liczby studentów w danym wydziale z wyłączeniem studentów pierwszych lat studiów.

8.     Otrzymanie przez studenta nagrody rektora za wyniki w nauce nie pozbawia go prawa do otrzymywania stypendium za wyniki w nauce lub sporcie.

9.     Prorektor ds. dydaktyki i spraw studenckich, na wniosek dziekana lub Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, może przyznać stypendium za wyniki w nauce studentowi, który nie zaliczył w terminie, określonym w regulaminie studiów, roku studiów w przypadku:

1)   nieobecności osoby egzaminującej w terminie egzaminu lub zaliczenia;

2)    nieobecności studenta na zaliczeniu lub egzaminie z powodu zwolnienia lekarskiego powyżej 14 dni, obejmującego termin sesji egzaminacyjnej i sesji poprawkowej.

10.   Stypendium za wyniki w sporcie, otrzymuje student, który zaliczył w terminie rok studiów    i osiągnął szczególne wysokie wyniki w sporcie, posiada udokumentowaną mistrzowską lub pierwszą klasę  sportową lub jest medalistą Mistrzostw Polski , Akademickich Mistrzostw Polski.

11.  Jeżeli wyniki w nauce i w sporcie wskazują, iż student może otrzymać oba stypendia, prawo wyboru  jednego stypendium przysługuje studentowi. 

12.   Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, na wniosek dziekana lub Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, może podwyższyć stypendium naukowe do kwoty nie wyższej niż dwukrotne najwyższe stypendium za wyniki w nauce studentowi, który spełnia łącznie następujące  warunki:

1)      był typowany a nie otrzymał stypendium ministra,

2)      ma średnią ocen uprawniającą do otrzymania stypendium ministra,

3)     posiada udokumentowaną działalność naukową (publikacje krajowe lub zagraniczne),

4)      brał udział w konferencjach, sympozjach lub sesjach naukowych

13. Student kierunku artystycznego, który może mieć podwyższone stypendium naukowe w trybie przewidzianym w ust. 10 winien spełnić  łącznie następujące warunki:

1)      był typowany a nie otrzymał stypendium ministra,

2)      ma średnią ocen uprawniającą do otrzymania stypendium ministra,

3)      posiada udokumentowaną działalność artystyczną lub naukową .

14. Świadczenia przyznane przez Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich są wypłacane od  następnego miesiąca po rozpatrzeniu podania przez Uczelnianą Komisję

 

§ 14

 

Stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie nie otrzymuje student, który otrzymuje stypendium ministra za osiągnięcia naukowe lub w sporcie.

 

V.  Stypendium mieszkaniowe

 

§ 15

 

1.   Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać stypendium mieszkaniowe  z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż  dom studenta, jeżeli codzienny dojazd studenta z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni wynosiłby co najmniej 50 km, a  wysokość  dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawnia tego studenta do ubiegania się o takie stypendium. Dochody niezbędnie do przyznania stypendium mieszkaniowego  ustala się zgodnie z zasadami określonymi w §  6-8.

2.       Podstawą ustalenia ilości kilometrów, zgodnie z ust. 1 są przedstawione przez studenta  bilety komunikacyjne wskazujące  ilość kilometrów od  stałego miejsca zamieszkania do Uczelni.

3.     Student otrzymuje stypendium mieszkaniowe w wysokościach określonych w ustaleniach  szczegółowych, o których mowa w § 19, w zależności od wysokości uzyskiwanego dochodu .

4.       Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w ust.1, może otrzymywać stypendium mieszkaniowe również z tytułu zamieszkiwania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w  domu  studenckim lub w obiekcie innym niż  dom studenta.

5.       Miejsca dla studentów  w domu studenckim przyznaje dziekan w porozumieniu z Wydziałową Radą Samorządu Studenckiego.

6.       Szczegółowe zasady przyznawania miejsc w domu studenckim określają odrębne przepisy.

 

 

§ 16

 

1.       Warunkiem wypłaty stypendium mieszkaniowego studentowi studiów stacjonarnych, któremu przyznano prawo do tego stypendium, a  zamieszkującemu w innym obiekcie niż dom studenta, jest przedstawienie umowy najmu oraz w każdym miesiącu rachunku lub faktury stwierdzającej wysokość poniesionych miesięcznie kosztów zakwaterowania.

2.       Warunkiem wypłaty stypendium mieszkaniowego studentowi studiów stacjonarnych, któremu przyznano prawo do tego stypendium, a zamieszkuje w domu studenta Akademii Świętokrzyskiej, jest podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na comiesięczne przekazywanie świadczenia na subkonto właściwego domu studenta. W przypadku, gdy miesięczna kwota przyznanego stypendium mieszkaniowego jest niższa od miesięcznej opłaty za dom studenta, student w każdym miesiącu uzupełnia różnicę z własnych środków.

3.       Student, o którym mowa w ust. 2  rezygnując z zamieszkiwania w domu studenta otrzymuje w dalszym ciągu stypendium mieszkaniowe do końca okresu, na które zostało mu przyznane, pod warunkiem określonym w ust. 1.  

4.       Student będący wychowankiem domu dziecka zamieszkujący w domu studenta FAMA lub MELODIA otrzymuje maksymalną wysokość stypendium mieszkaniowego oraz pozostałą część opłaty za zakwaterowanie w domu studenckim. Przepis ust. 2 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.  

 

VI . Stypendium na wyżywienie

 

§ 17

 

  1. Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać stypendium na wyżywienie.
  2. Student otrzymuje stypendium na wyżywienie  w wysokościach określonych w ustaleniach szczegółowych, o których mowa w § 19, w zależności od uzyskiwanego  dochodu.

 

VII. Zapomoga

                                                                        

§ 18

 

1.   Zapomoga jest doraźną formą pomocy dla studenta, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji  materialnej z przyczyn losowych w danym semestrze i może być przyznane w następujących przypadkach:

1)      śmierci rodzica, małżonka, opiekuna prawnego, dziecka, rodzeństwa  będącego na  utrzymaniu  rodziców lub opiekunów prawnych

2)      udokumentowanej, długotrwałej ciężkiej choroby studenta jego małżonka lub jego dziecka potwierdzonej zaświadczeniem  wydanym przez lekarza specjalizującego się w danej jednostce  chorobowej.,

3)      z tytułu nagłego pogorszenia sytuacji materialnej studenta spowodowanej przez: klęskę żywiołową , a w szczególności pożar, powódź lub suszę,

4)      pozbawienia renty rodzinnej po ukończeniu 25 roku życia przez studenta.

2. Student może otrzymać zapomogę, o której jest mowa w ust.1, raz w semestrze,  nie częściej niż dwa razy w roku akademickim.

3. Zapomoga może być wypłacona  z tej samej przyczyny tylko jeden raz.

 

 

VIII. Postanowienia końcowe

                                                                 

§ 19

Prorektor ds. dydaktyki i spraw studenckich, w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego, określa do dnia 15 września każdego roku ustalenia szczegółowe w zakresie :

1)   wysokości stypendium socjalnego (w zależności od dochodu),

2)   wysokości stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie,

3)   kwotę przyznaną dla poszczególnych Wydziałów stanowiących podstawę naliczania stypendium za wyniki w nauce,

4)   wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

5)   wysokość stypendium mieszkaniowego,

6)   wysokość stypendium na wyżywienie,

7)   wysokość zapomóg.

2. Ustalenia szczegółowe, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.

 

§ 20

 

1.       Stypendia nie pobrane w terminie mogą być wznowione tylko raz.

2.       W uzasadnionych przypadkach dziekan, w oparciu o umotywowany wniosek studenta, może wznowić wypłatę stypendium po raz drugi.

 

§ 21

1. Student, który ukończy studia broniąc pracę magisterską lub licencjacką w terminie wcześniejszym  niż  określony w Regulaminie studiów, ostatnie stypendium socjalne otrzymuje w miesiącu, którym utracił status studenta.         

2. Student ostatniego roku studiów pobierający stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie, który ukończy studia broniąc pracę magisterską lub licencjacką w terminie wcześniejszym  niż  określony w Regulaminie studiów, może wystąpić pisemnie do dziekana o jednorazowe wypłacenie, przysługującego mu do końca okresu studiów, tego stypendium. Wypłata łączna stypendium powinna nastąpić nie później niż w pierwszym przypadającym terminie wypłat stypendiów dla studentów danego wydziału.


§ 22


Postanowienia regulaminu nie dotyczą studentów będących cudzoziemcami.

 

§ 23


Uzyskanie przez studenta prawa do świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1 poprzez przedstawienie  nieprawdziwych danych, przerobionych, podrobionych lub nieważnych dokumentów skutkuje pozbawieniem prawa do świadczeń i zwrotem otrzymanych środków w całości na rzecz funduszu pomocy materialnej.

 

 § 24

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem oraz przepisami stanowiącymi podstawę jego wydania, ostateczną decyzję podejmuje rektor.

 

 

 

 

    Ustalenia szczegółowe dotyczące pomocy materialnej

dla studentów

                                                                wrzesień 2005 r.

 

            Zgodnie z postanowieniem regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (zarządzenie Nr  49/2005  rektora AŚ w Kielcach z dnia 30 września 2005 r. ) ustala się, co następuje:

 

Świadczenia z tytułu pomocy materialnej dla studentów wypłacane są od października 2005 r. do lipca 2006 r. (pierwsze stypendium wypłacane jest w listopadzie za październik  i  listopad  2005 r.,  ).

 

I.                   STYPENDIUM SOCJALNE

 

  Wysokości stypendium socjalnego:           

 

Dochód (netto)

Wysokość stypendium

0  – 150 zł

300 zł

151 – 250 zł

250 zł

251 – 350 zł

200 zł

351 – 450 zł

150 zł

451 – 504 zł

100 zł

 

II. STYPENDIUM MIESZKANIOWE

 

Wysokość stypendium mieszkaniowego dla studentów studiów stacjonarnych zamieszkujących w domu studenta Uczelni i w innych obiektach niż dom studenta :

 

Dochód

Wysokość dopłaty

 0  – 150

150 zł

151  – 250

120 zł

251 – 350

80 zł

351 – 450

60 zł

451 – 504

40 zł

 

 

III. WYSOKOŚĆ DOCHODU Z GOSPODARSTWA ROLNEGO

 

Dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny przyjmując, że roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 1 626 zł. (wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego podanego przez GUS za 2004 r.)

 

 

IV. STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE

 

Minimalne stypendium za wyniki w nauce - nie niższe niż  ..............  200 zł

Maksymalne stypendium za wyniki w nauce - nie wyższe niż  ...... ... 500 zł

 

 

V. STYPENDIUM ZA WYNIKI W SPORCIE

 

Listę osób uprawnionych do korzystania z stypendium za wyniki w sporcie  przekazuje do właściwego   dziekanatu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Stypendium za wyniki w sporcie -  od 200 zł do 500 zł

 

VI. STYPENDIUM SPECJALNE

 

W związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu w wysokości:

znaczny stopień niepełnosprawności          - 150 zł

umiarkowany stopień niepełnosprawności - 100 zł

lekki stopień niepełnosprawności               - 70 zł

 

VII. STYPENDIUM NA WYŻYWIENIE

 

  Wysokości stypendium na wyżywienie dla studentów studiów stacjonarnych:           

 

Dochód (netto)

Wysokość stypendium

0  – 250 zł

70 zł

251 – 350 zł

50 zł

 

Wysokości stypendium na wyżywienie dla studentów studiów niestacjonarnych

 

Dochód (netto)

Wysokość stypendium

0  – 350 zł

30 zł

 

VIII. ZAPOMOGA

 

Ustala się wysokość zapomóg:

 

1)      śmierci rodzica, małżonka, opiekuna prawnego, dziecka, rodzeństwa  będącego na  utrzymaniu  rodziców lub opiekunów prawnych- 500 zł,

2)      udokumentowanej, długotrwałej ciężkiej choroby studenta lub jego dziecka potwierdzonej zaświadczeniem  wydanym przez lekarza specjalizującego się w danej jednostce  chorobowej- do 250 zł.

3)      z tytułu nagłego pogorszenia sytuacji materialnej studenta spowodowanej przez: klęskę żywiołową , a w szczególności pożar, powódź lub suszę do 400 zł.

4)      pozbawienia renty rodzinnej po ukończeniu 25 roku życia przez studenta. do 250 zł

 

 

Ustalenia wchodzą w życie z dniem 1 października 2005 roku.

 

 

 

Załączniki dostepne w wersji zarządzenia w formacie PDF

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:49:55

Liczba wyświetleń strony: 13561

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka