Zarządzenie Nr 21/2005

Zarządzenie Nr 21/2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  25 maja 2005 roku

 

w sprawie zasad gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych.

 

 

 

            Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 70, poz. 335 z 1996 roku ze zmianami), art. 49 ust. 2 oraz art. 122 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1.        Fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej „Funduszem”  tworzy się w wysokości 8 % planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe w Uczelni oraz 5 % rent i emerytur pobieranych przez byłych pracowników Uczelni na dany rok kalendarzowy.

2.        Zasady gospodarowania środkami Funduszu określa Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik do zarządzenia.

 

§ 2.

Za prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi Funduszu oraz za przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie Funduszu Świadczeń Socjalnych odpowiadają:

a)      w Uczelni w Kielcach – dyrektor administracyjny,

b)      w Filii w Piotrkowie Trybunalskim – Prorektor ds. Filii.

 

§ 3.

Nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem środkami finansowymi Funduszu sprawuje Rektor Uczelni.

 

§ 4.

Traci moc Zarządzenie Nr 21/97 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 maja 1997 roku w sprawie zasad gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Adam Massalski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2005

Rektora Akademii Świętokrzyskiej

im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 maja 2005 r.

REGULAMIN

FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach

 

 

Zasady ogólne

 

§ 1

 

1.      Funduszem świadczeń socjalnych administruje Rektor Uczelni.

2.      Funduszem świadczeń socjalnych Filii w Piotrkowie Trybunalskim administruje Prorektor ds. Filii.

 

§ 2

 

1.      Fundusz świadczeń socjalnych, zwany dalej „Funduszem” dzieli się na:

-              fundusz socjalny

-              fundusz mieszkaniowy

2.      Fundusz socjalny stanowi 5/8 ogólnej kwoty Funduszu.

3.      Fundusz mieszkaniowy stanowi 3/8 ogólnej kwoty Funduszu.

4.      Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Fundusz dzielony  jest corocznie na cele socjalne i mieszkaniowe. Z ogólnej kwoty ZFŚS wydziela się odrębny fundusz na działalność socjalną i mieszkaniową dla emerytów i rencistów, naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

5.      Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok  następny.

 

§ 3

 

1. Roczny plan Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz podział środków finansowych Funduszu (roczny plan) na poszczególne cele dokonywany jest na każdy rok kalendarzowy przez rektora w uzgodnieniu z działającymi w Uczelni związkami zawodowymi.

2. Projekt planu rzeczowo-finansowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przygotowuje pracownik zatrudniony na Samodzielnym Stanowisku ds. Socjalnych. 

 

 

§ 4

 

1.    Postępowanie kwalifikacyjne w zakresie przyznawania świadczeń ze środków finansowych Funduszu prowadzi Komisja Socjalna, powołana przez Rektora, w skład której wchodzą :

-              po trzech przedstawicieli działających w Uczelni związków zawodowych zgłoszonych przez  związki,

-              2 przedstawicieli emerytów i rencistów, w tym jeden spośród emerytów z grupy nauczycieli i jeden  spośród emerytów z grupy pozostałych pracowników, którzy  zgłaszani są przez działające w Uczelni związki zawodowe,

-              pracownik wytypowany przez rektora.

2.      Komisję Socjalną w Filii  spośród pracowników Filii powołuje  Rektor na wniosek Prorektora ds. Filii. Jej skład określa ust.1.

3.     W wyniku postępowania kwalifikacyjnego Komisja Socjalna przedstawia Rektorowi stosowne propozycje.

4.     Decyzje o przyznaniu  osobom uprawnionym świadczeń z funduszu podejmuje Rektor na podstawie propozycji Komisji Socjalnej.

5.     W wyniku postępowania kwalifikacyjnego Komisja Socjalna Filii  przedstawia Prorektorowi ds. Filii stosowne propozycje.

6.     W odniesieniu do pracowników Filii decyzje o przyznaniu  osobom uprawnionym świadczeń z funduszu podejmuje  Prorektor ds. Filii na podstawie propozycji Komisji Socjalnej Filii.

7.      Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu mają charakter uznaniowy. Osoby, których wnioski zostały załatwione odmownie, nie mogą rościć pretensji o jakiekolwiek wypłaty z tego tytułu  w późniejszym terminie.

8.     W przypadku odmowy przyznania świadczenia (rzeczowego lub pieniężnego) osobie zainteresowanej przysługuje w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnej decyzji o odmowie  prawo odwołania się do pracodawcy i wystąpienia z wnioskiem  o ponowne rozpatrzenie sprawy. Odmowa przyznania świadczenia wymaga uzasadnienia.

9.     Rozpatrzenie odwołania następuje w terminie 14 dni od daty złożenia odwołania. Odwołanie opiniuje Komisja Socjalna. Ponowna decyzja w sprawie odwołania podjęta przez pracodawcę po przedstawieniu w tej sprawie opinii  Komisji Socjalnej jest ostateczna.

10.  W przypadku pracowników Filii osoba zainteresowana składa odwołanie do Prorektora ds. Filii. W odniesieniu do pracowników Filii przepis § 4 ust. 8 i ust. 9  stosuje się odpowiednio.

 

 

§ 5

 

Środki finansowe Funduszu powiększa się o :

1)      odsetki od środków finansowych Funduszu gromadzonych na rachunkach bankowych i lokat terminowych prowadzonych w ramach tego rachunku,

2)      wpływy z oprocentowania pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe,

3)      spłaty pożyczek mieszkaniowych,

4)      inne środki określone przepisami szczegółowymi.

 

 

§ 6

 

1.      Do korzystania ze świadczeń Funduszu uprawnieni są :

1)      pracownicy Uczelni zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,

2)   pracownicy Uczelni przebywający na urlopach wychowawczych, naukowych i zdrowotnych, emeryci i renciści – byli pracownicy Uczelni, którzy przeszli na emeryturę lub rentę bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy z Uczelnią oraz byli pracownicy Medycznej Szkoły Pomaturalnej Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, którzy przeszli na emeryturę lub rentę bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy w wyżej wymienionej szkole, dla której Uczelnia była organem prowadzącym w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty,

3)      osoby pobierające świadczenia przedemerytalne, którym przysługują świadczenia  z funduszu pracowniczego w wysokości i na zasadach dotyczących emerytów,

4)      członkowie rodziny osób wymienionych w punktach od 1 do 3,

5)      członkowie rodziny zmarłego pracownika Uczelni oraz emeryta lub  rencisty, a także  osoby pobierającej świadczenia przedemerytalne.

 

2.  Za członków rodziny osób, o których mowa w ust.1  uważa się :

1)      małżonka,

2)      pozostające na utrzymaniu dzieci (w tym przysposobione) w wieku do ukończenia lat 18,

3)      dzieci  przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w wieku do ukończenia  18 lat.

3. Jeżeli dzieci wymienione w ust.2  są inwalidami I lub II grupy przysługują im świadczenia bez względu na wiek, a jeżeli kształcą się w wyższej uczelni – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

 

 

§ 7

 

1.      Przyznawanie i wysokość dofinansowania z Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika.

2.   Kryterium określającym sytuację materialną pracownika jest dochód przypadający na członka rodziny, wykazany w oświadczeniu składanym na wniosku o przyznanie świadczeń.

3.   Osoba uprawniona, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu uprawniającego do dopłaty z Funduszu, przedłożyła sfałszowany dokument, dokument niezgodny ze stanem faktycznym  lub wykorzystała przyznaną pomoc na cele niezgodne z jej przeznaczeniem, traci prawo do korzystania z Funduszu w danym roku, a przyznane świadczenia podlegają zwrotowi  w całości.

 

 

Fundusz socjalny

 

§ 8

 

1.   Środki funduszu socjalnego mogą być przeznaczone na finansowanie (dofinansowanie):

1)      krajowego wypoczynku zorganizowanego i indywidualnego pracowników i ich dzieci, emerytów i rencistów oraz osób pobierających  świadczenia przedemerytalne,

2)      krajowego wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez Uczelnię oraz wypoczynku organizowanego we własnym zakresie dzieci i młodzieży,

3)      leczenia profilaktycznego,

4)      zapomóg pieniężnych i pomocy rzeczowej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

5)      imprez okolicznościowych, w tym Dzień Dziecka, Dzień Seniora,

6)      działalności kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej, w tym karnety na basen.

2. Usługi i świadczenia socjalne świadczone  w zakresie różnych form wypoczynku, działalności  kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej – mogą być finansowane z  funduszu, jeżeli są świadczone wyłącznie na terenie kraju.

3. W przypadku, gdy dwie osoby są pracownikami Uczelni i pozostają w związku małżeńskim (małżeństwo pracownicze) to prawo do dofinansowania wypoczynku  i innych świadczeń socjalnych obowiązujących  pracowników przysługuje odrębnie każdemu z małżonków.

4. Zasada, o której mowa w ust.3 dotyczy także emerytów, rencistów oraz osób przebywających na świadczeniach przedemerytalnych byłych pracowników Uczelni.

5.      Świadczenia z funduszu socjalnego należne dzieciom małżeństw zatrudnionych na uczelni przysługują na wniosek tylko jednego z rodziców.

  

 

§ 9

 

Wypłata dofinansowania wypoczynku organizowanego indywidualnie przez pracownika czynnego zawodowo następuje nie wcześniej niż na miesiąc przed planowanym terminem urlopu wypoczynkowego obejmującego co najmniej 7 kolejnych dni roboczych, wymóg ten nie dotyczy pozostałych  uprawnionych osób.

 

§ 10

 

1.     Świadczenia udzielane są na wniosek pracownika, emeryta, rencisty oraz  osoby pobierającej świadczenia przedemerytalne.

2.      Pracownik ubiegający się o dofinansowanie wypoczynku składa wniosek według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu. Wniosek należy składać do pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku  ds. Socjalnych.

3.      Osoba ubiegająca się o dofinansowanie wypoczynku składa wniosek według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu. Wniosek należy składać do Samodzielnego Stanowiska  ds. Socjalnych.

4.      W przypadku śmierci osób wymienionych w ust. 1 lub ust.2 wniosek składa osoba uprawniona, a w  przypadku osób  małoletnich ich  prawny opiekun.

5.       Osoba uprawniona może otrzymać świadczenie z funduszu socjalnego wyłącznie  za ten rok kalendarzowy,  w którym został złożony wniosek.

6.      Świadczenia socjalne, o których mowa  w § 8 ust.1 pkt 1 oraz pkt 2 niniejszego regulaminu mogą być przyznane osobie  uprawnionej  raz w roku kalendarzowym.

 

 

Fundusz mieszkaniowy

 

§ 11

 

1. Środki funduszu mieszkaniowego przeznacza się na:

1)      uzupełnienie wkładu własnego na mieszkanie spółdzielcze, przydzielone na warunkach lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu,

2)      adaptacje pomieszczeń na cele mieszkaniowe, przystosowanie lokalu mieszkalnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

3)      uzupełnienie wkładu własnego na budowę domu jednorodzinnego bądź lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,

4)      uzupełnienie wkładu własnego w przypadku przekształcenia lokatorskiego prawa na własnościowe,

5)      zakup mieszkania, domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,

6)      wpłaty wymagane przy zamianie mieszkań,

7)      remonty i modernizację mieszkań, domów jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość.

2. Środki Funduszu na cele mieszkaniowe nie mogą być przeznaczone na finansowanie budowy domów letniskowych oraz budowę domu za granicą.

3. Wysokość pomocy na cele mieszkaniowe zależy od wysokości środków zgromadzonych na rachunku Funduszu oraz kwoty przeznaczonej w rocznym planie rzeczowo-finansowym.

4. Pożyczka z funduszu mieszkaniowego  przekazywana jest  na  konto uprawnionej osoby lub w kasie.  

 

 

§ 12

 

 

Pracownicy, emeryci lub renciści a także osoby pobierające świadczenia przedemerytalne ubiegający się o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe zobowiązani są  przedłożyć wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu oraz :

1)      w przypadku ubiegania się o pożyczkę na cele określone w § 11 pkt. 1 i 4 – zaświadczenie ze spółdzielni o wysokości wymaganej wpłaty,

2)      w przypadku ubiegania się o pożyczkę na cele określone w § 11 pkt.  2 i 3 – pozwolenie na budowę (adaptację) wydane przez stosowny organ administracyjny, zaświadczenie o realizacji budowy (adaptacji) wystawione przez spółdzielnię mieszkaniową ,

3)      w przypadku ubiegania się o pożyczkę na cele określone w § 11 pkt 5 – akt notarialny zakupu mieszkania, domu jednorodzinnego,

4)      w przypadku ubiegania się o pożyczkę na cele określone w § 11 pkt 6 – dokument potwierdzający zamianę mieszkania oraz wysokość wymaganej dopłaty,

5)      możliwość uzyskania kolejnej pożyczki na budowę domu lub zakup mieszkania istnieje po upływie  okresu 8 lat od daty otrzymania pierwszej pożyczki na ten cel.

 

§ 13

 

1.      Kolejność oraz wysokość przydzielanych pożyczek na cele mieszkaniowe określają następujące  zasady :

-              w pierwszej kolejności udzielane są pożyczki na cele wymienione w § 11 pkt. 1– 6,

-              z funduszu mieszkaniowego mogą po raz kolejny korzystać pracownicy, którzy spłacili całkowicie poprzednią pożyczkę.

2.      Lista przyznanych pożyczek jest każdorazowo udostępniana na żądanie osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia. Listę udostępnia pracownik ds. socjalnych.

 

§ 14

 

1.      Warunki spłaty udzielonej pożyczki ustalone są w umowie zawartej  z pożyczkobiorcą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4.

2.      Wysokość pożyczek na cele mieszkaniowe, okresy spłaty oraz oprocentowanie określa roczny plan finansowy.

 

 

§ 15

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek zainteresowanego oraz na wniosek Komisji Socjalnej Rektor może zawiesić lub umorzyć pożyczkę udzieloną z funduszu mieszkaniowego.

 

§ 16

 

W sprawach nie ujętych w regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

W   u z g o d n i e n i u :

 

Za Zarząd ZNP              ZaKomisjęZakładową NSZZ „Solidarność ”                        Rektor 

                 

                                                                                                       

Janina Kowalik                   Ewa Małyszko                prof. dr hab. Adam Massalski

(Załączniki do regulaminu dostępne w wersji zarządzenia  w formacie PDF)

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 12:46:37

Liczba wyświetleń strony: 13003

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka