Zarządzenie Nr 2/ 2005

Zarządzenie Nr  2/ 2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 12 stycznia 2005 roku

 

zmieniające  zarządzenie Nr  44 / 2004 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  1 października 2004 roku w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom.

 

Na podstawie art. 152h ustawy  z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.), zarządza się co następuje.

 

                                                                           § 1

 

W zarządzeniu Nr 44 / 2004 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  1 października 2004 roku w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom, wprowadza się następujące zmiany:

 

1) W § 1 dodaje się ust.  13  o następującym brzmieniu:

 

13.   Świadczenia, o których mowa w ust. 1 w pkt. 1-3 mogą  być przyznane studentowi, który zaliczył w terminie dany rok studiów. Warunek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy studenta pierwszego roku.

 

2)  § 10 ust. 1 o brzmieniu :

 

1. Student, którego dochód na jedną osobę w rodzinie uległ w czasie semestru obniżeniu,  w stopniu który  umożliwiłby mu pobieranie stypendium socjalnego, może złożyć wniosek   o  podwyższenie stypendium socjalnego wraz z aktualnymi zaświadczeniami o dochodach rodziny (za ostatnie 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku o stypendium) łącznie  z zaświadczeniami wymienionym z § 5.”

 

zastępuje przepisem o brzmieniu:

 

„1. Student, którego dochód na jedną osobę w rodzinie uległ w czasie semestru obniżeniu,  w stopniu który umożliwiłby mu pobieranie stypendium socjalnego, może złożyć wniosek  o podwyższenie stypendium socjalnego wraz z aktualnymi zaświadczeniami o dochodach rodziny (za ostatni  miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o stypendium) łącznie z zaświadczeniami wymienionymi w § 5.”

 

 

 

   § 2

 

Zarządzenie w chodzi w życie z dniem 10 stycznia 2005 r.

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 09:18:48

Liczba wyświetleń strony: 10812

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka