Zarządzenie Nr 75/2005

Zarządzenie Nr  75/2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 8 grudnia  2005 roku

 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 49/2005 z dnia 30 września 2005 roku w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom.

 

               Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy  z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), zarządza się co następuje.

 

§ 1

 

W zarządzeniu Nr 49/2005 z dnia 30 września 2005 roku zmienionego zarządzeniem nr 60/2005 z dnia 12 października 2005 roku w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom wprowadza się następujące zmiany:

 

Dodaje się § 22 a  o treści następującej:

 

 

„ Decyzje, o których mowa w § 5 ust. 4,  § 11 i § 13 niniejszego Regulaminu,  które podejmuje prorektor ds. dydaktycznych i studenckich  w  odniesieniu do studentów Filii podejmuje prorektor ds. Filii”.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzie w życie z dniem podpisania. 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-06 08:37:35

Liczba wyświetleń strony: 9563

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka