Zarządzenie Nr 76/2005

Zarządzenie Nr 76/ 2005

 

Rektora  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 15 grudnia 2005 roku

 

w sprawie struktury organizacyjnej  Filii w Piotrkowie Trybunalskim

 

 

           Na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1.     

 

W skład struktury organizacyjnej Filii w Piotrkowie Trybunalskim wchodzą:

1)      Wydział Nauk Społecznych

2)      Wydział Filologiczno-Historyczny

3)      Studium Wychowania Fizycznego

4)      Studium Języków Obcych

5)       Międzywydziałowy Zakład Informatyki

§2

 

W skład Wydziału Nauk Społecznych wchodzą:

  1. Instytut Filozofii i Socjologii
  2. Instytut Ekonomii

1)      Zakład Metod Ilościowych w Biznesie

2)      Zakład Agrobiznesu

3)       Zakład Ekonomii

4)      Zakład Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń

  1. Instytut Nauk Pedagogicznych

1)      Zakład Teorii Kształcenia

2)      Zakład Wychowania Estetycznego

3)      Zakład Teorii Rozwoju Zawodowego i Mediów

4)      Zakład Rehabilitacji

5)      Zakład Pedagogiki Zdrowia, Wychowania Fizycznego i Obronnego

6)       Zakład Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej

7)      Pracownia Historii i Teorii Wychowania

8)      Pracownia Pedagogiki Wczesnoszkolnej

9)      Pracownia Psychologii

10)Studium Pedagogiczne.

§3

 W skład Wydziału Filologiczno-Historycznego wchodzą:

1. Instytut Filologii Polskiej

1)   Zakład Literatury Staropolskiej i Oświecenia

2)   Zakład Literatury Polskiej XIX i XX Wieku

3)   Zakład Literatury Powszechnej

4)   Zakład Współczesnego Języka Polskiego

5)   Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego

6)   Zakład Kulturoznawstwa i Edukacji Medialnej

7)   Pracownia Literatury dla Dzieci i Młodzieży

8)      Pracownia Teorii Literatury oraz Przedmiotów Pomocniczych i Fakultatywnych

9)      Pracownia Historii Języka i Dialektologii

2. Instytut Historii

1)      Zakład Historii Nowożytnej Powszechnej i Historii Historiografii

2)      Zakład Historii Powszechnej XIX Wieku

3)      Zakład Historii Powszechnej XX Wieku

4)      Zakład Historii Polski XX Wieku

5)      Zakład Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii

6)      Zakład Archiwistyki

7)      Zakład Historii Wojskowości

8)      Pracownia Historii Średniowiecznej

9)      Pracownia Historii Polski Nowożytnej

3.  Instytut Stosunków Międzynarodowych

1)  Zakład Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej

2)  Zakład Europy Zachodniej

3)  Zakład Europy Wschodniej

4)  Pracownia Dyplomacji i Doktryn Politycznych

 

4.   Międzyinstytutowy Zakład Historii i Kultury Antycznej

 

5.   Samodzielny Zakład Filologii Angielskiej

Pracownia Metodyki Nauczania Języka Angielskiego

 

6.   Pracownia Filologii Germańskiej

 

 

§4

Traci moc obowiązującą:

1.  Zarządzenie nr 38/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie struktury organizacyjnej  Filii w Piotrkowie Trybunalskim.

2. Zarządzenie nr 68/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 listopada 2005 roku zmieniające zarządzenie nr 38/2005 w sprawie struktury organizacyjnej  Filii w Piotrkowie Trybunalskim.

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 13:24:11

Liczba wyświetleń strony: 9511

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka