Zarządzenie Nr 10/2005

Zarządzenie Nr  10/2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  29 marca 2005 roku

 

w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2005/2006 na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych

 

        Na podstawie §11 Regulaminu Studiów Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach  zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.       Rok akademicki 2005/2006 na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych trwa od dnia
1 października 2005 roku do dnia 30 września 2006 roku.

2.       Rok akademicki na studiach zaocznych obejmuje zjazdy śródroczne w terminach ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów przez dziekanów wydziałów.

3.       Ostatni semestr na studiach zaocznych 2,5-letnich kończy się 19 lutego 2006 roku.

 

§ 2

 

1.        Rok akademicki na studiach dziennych i wieczorowych obejmuje:

1)      Semestr zimowy rozpoczynający się dnia 3 października 2005 roku i kończący się dnia
19 lutego 2006 roku.

2)      Semestr zimowy obejmuje:

a.       zajęcia dydaktyczne w okresie:

-          od dnia 21 września do dnia 22 grudnia 2005 roku dla studentów Instytutu Kształcenia Medycznego

-          od dnia 26 września do dnia 22 grudnia 2005 roku dla studentów pierwszego roku studiów wszystkich kierunków i dla studentów Instytutu Edukacji Muzycznej

-          od dnia 3 października  do dnia  22 grudnia 2005 roku

-          od dnia 2 stycznia do dnia 27 stycznia 2006 roku (od dnia 2 stycznia do dnia
21 stycznia dla studentów Instytutu Edukacji Muzycznej)

b.       wakacje zimowe od dnia 23 grudnia do dnia 1 stycznia 2006 roku

c.       zimową sesję egzaminacyjną od dnia 28 stycznia do dnia 6 lutego 2006 roku

d.       przerwę międzysemestralną od dnia 7 lutego do dnia 12 lutego 2006 roku

e.       poprawkową sesję egzaminacyjną od dnia 13 lutego do dnia 19 lutego 2006 roku.

3)        Semestr letni rozpoczynający się dnia 20 lutego 2006 roku i kończący się dnia 30 września 2006 roku.

4)        Semestr letni obejmuje:

a.       zajęcia dydaktyczne w okresie:

-            od dnia 20 lutego do dnia  12 kwietnia 2006 roku

-            od dnia 19 kwietnia do dnia 28 kwietnia 2006 roku

-            od dnia 8 maja do dnia 14 czerwca 2006 roku

b.       wakacje wiosenne w okresie od dnia 13 kwietnia do dnia 18 kwietnia 2006 roku

c.       letnią sesję egzaminacyjną w okresie od dnia 16 czerwca do dnia 25 czerwca (do dnia 30 czerwca w Instytucie Kształcenia Medycznego) 2006 roku,

d.       wakacje letnie w okresie od dnia 26 czerwca do dnia 30 września (do dnia 17 września w Instytucie Kształcenia Medycznego) 2006 roku,

e.       poprawkową sesję egzaminacyjną od dnia 11 września do dnia 17 września 2006 roku.
 

§ 3

 

Dziekani wydziałów mogą odstąpić od  ustalonych w zarządzeniu terminów, z wyjątkiem terminów, o których mowa w § 1, z zachowaniem czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne (75 dni roboczych) oraz czasu przewidzianego (łącznie) na sesję egzaminacyjną, przerwę międzysemestralną i sesję poprawkową po semestrze zimowym. Sesja egzaminacyjna po semestrze letnim nie może trwać dłużej niż do dnia 25 czerwca.

 

 

§ 4

 

1.      Kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek studiów podają do wiadomości studentów tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym do dnia 25 września 2005 roku oraz tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze letnim do dnia 12 lutego 2006 roku.

2.       Szczegółowe programy nauczania poszczególnych przedmiotów i rodzajów zajęć, zawierające tematykę i wykaz literatury oraz formy i terminy egzekwowania stopnia opanowania treści programowych, winny być udostępnione studentom nie później niż w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia semestru (roku studiów), w którym dane zajęcia są realizowane.

3.       Dokumentacja dotycząca organizacji zajęć (arkusze organizacyjne, karty obciążeń) winna być sporządzona najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć. Za terminowe przygotowanie dokumentacji odpowiedzialni są dyrektorzy instytutów.

 

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Adam Massalski

 

 

 

 

 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 12:55:48

Liczba wyświetleń strony: 11461

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka