traci moc na podstawie zarządzanie nr 93/2015

Zarządzenie Nr  23 /2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  7 czerwca 2005 roku

 

 

w sprawie warunków udostępniania pracownikom realizującym badania naukowe

składników majątkowych nabytych przez Uczelnię ze środków finansowych przyznanych przez ministra właściwego do spraw nauki

 

         Na podstawie art. 49 ustawy  z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) i § 37 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Zarządzenie reguluje zasady udostępniania  pracownikom realizującym badania naukowe składników majątkowych nabytych przez Uczelnię ze środków finansowych przyznanych przez ministra właściwego do spraw nauki.

 

§ 2

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1. Uczelni - należy przez to rozumieć:

Akademię Świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

2. kierowniku jednostki organizacyjnej - należy przez to rozumieć:
dyrektora instytutu, kierownika jednostki międzywydziałowej,
3. pracowniku  - należy przez to rozumieć:  
pracownika naukowo-dydaktycznego lub pracownika naukowego, dla którego Uczelnia    
stanowi podstawowe miejsce pracy.

4. udostępnieniu składnika majątkowego – należy przez to rozumieć:
umożliwienie pracownikowi korzystania ze składnika majątkowego poza terenem Uczelni.

5. składnikach majątkowych – należy przez to rozumieć:
sprzęt komputerowy, aparaturę naukową oraz  inne urządzenia i przedmioty niezbędne do wykonania badań naukowych, stanowiące własność Uczelni,  a nabyte ze środków  finansowych przyznanych na podstawie decyzji  ministra właściwego ds. nauki

6. badaniach naukowych - należy przez to rozumieć:
badania podstawowe oraz badania stosowane realizowane przez pracowników Uczelni  w ramach badań własnych oraz  badań statutowych.

§ 3

 

Warunkiem udostępnienia  składnika majątkowego pracownikowi realizującemu badania naukowe jest:

1)      przyznanie środków na finansowanie badań własnych  na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

2)      pisemny wniosek do kierownika jednostki organizacyjnej o udostępnienie składnika majątkowego,

3)      uzyskanie pisemnej zgody kierownika jednostki organizacyjnej na udostępnienie składnika majątkowego,

4)      zawarcie umowy z Uczelnią o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, której wzór stanowi załącznik  nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

 

Udostępnienie składnika majątkowego pracownikowi spełniającemu warunki, o których mowa w § 3 polega na umożliwieniu korzystanie  z tego składnika w celu wykonywania badań naukowych poza terenem Uczelni.

 

 

§ 5

 

1.       Udostępnienie składnika majątkowego może trwać nie dłużej niż rok od chwili jego wydania.

2.       Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 pracownik zobowiązany jest zwrócić udostępniony składnik majątkowy w stanie nie pogorszonym.

3.       W przypadku nie ukończenia badań naukowych w terminie, o którym mowa w ust. 1 pracownik może  wystąpić z wnioskiem o kolejne udostępnienie składnika majątkowego; przepis § 3 stosuje się odpowiednio.

4.       Pracownik zwraca  niezwłocznie składnik majątkowy niezależnie od terminu, o którym mowa w ust. 1 w przypadku zakończenia wykonywania badań naukowych.

5.       Udostępnienie składnika majątkowego oraz jego zwrot potwierdzane jest dokumentami księgowymi, których wzory  stanowią  odpowiednio załączniki  nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 6

 

1.       Pracownik, któremu udostępniono składnik majątkowy ponosi za ten składnik odpowiedzialność materialną, chyba  że jego utrata lub  uszkodzenie nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych.

2.       Górną granicę odpowiedzialności pracownika za udostępniony składnik majątkowy  stanowi cena zakupu ustalona na podstawie faktury zakupu wystawionej  Uczelni.

3.       Granica odpowiedzialności, ustalona zgodnie z ust. 2 jest niezmienna przez cały okres każdego udostępnienia  danego składnika majątkowego, chyba że utrata lub uszkodzenie minia nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika.

4.       Pracownik nie jest odpowiedzialny za zużycie składnika majątkowego będące wynikiem prawidłowego używania.

5.       Pracownik może  na własny koszt ubezpieczyć udostępniony składnik majątkowy w wybranym zakładzie ubezpieczeń.

§ 7

 

1.       Pracownikowi, któremu udostępniono składnik majątkowy nie wolno oddawać go do korzystania osobom trzecim lub korzystać z niego na terenie innych uczelni lub placówek naukowych bez pisemnej zgody kierownika jednostki organizacyjnej, pod rygorem jego zwrotu.

2.       Decyzję o zwrocie składnika majątkowego w przypadku,  o którym mowa w ust. 1 podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej.

3.       Zwrot składnika majątkowego w trybie przepisu ust. 2  skutkuje możliwością wykorzystania go przez pracownika do badań naukowych jedynie na terenie Uczelni.

 

§ 8

 

1.       Kierownik jednostki organizacyjnej  ma prawo do kontroli udostępnionego składnika majątkowego przy udziale zainteresowanego pracownika. Pracownik zobowiązany jest udostępnić składnik majątkowy celem kontroli po uprzednim pisemnym powiadomieniu go o terminie kontroli z 3-dniowym uprzedzeniem.

2.       W przypadku stwierdzenia, w wyniku kontroli nieprawidłowości w korzystaniu z udostępnionego składnika majątkowego , kierownik jednostki organizacyjnej może podjąć decyzje o jego zwrocie. Przepis § 7 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

 

 

§ 9

 

Składniki majątkowe udostępnione pracownikom przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia są zwracane w terminie  do dnia 15 października 2005 roku.

 

§ 10

 

Traci moc Zarządzenie Nr 2/85 Rektora b. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 stycznia 1985 roku w sprawie obowiązków kierowników jednostek dydaktyczno- naukowych, Dyrektora Biblioteki Głównej, kierowników niektórych komórek administracyjnych  oraz pracowników odpowiedzialnych materialnie w zakresie postępowania ze składnikami majątkowymi.  

 

§ 11

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Adam Massalski

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki  dostępne w wersji zarządzenia  w formacie PDF

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2015-12-07 14:09:07

Liczba wyświetleń strony: 10573

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka