Zarządzenie Nr 74/2005

Zarządzenie Nr  74/2005


Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 8 grudnia 2005 roku

 

zmieniające zarządzenie Nr 45/2004 Rektora Akademii Świętokrzyskiej z dnia 1 października 2004 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego.

 

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz § 37 ust. 1 pkt 4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na wniosek Kanclerza, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

W załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 45/2004 Rektora AŚ z dnia 1 października 2004 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego zmienionego zarządzeniem Nr 22/2005 z dnia 31 maja 2005 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      W § 17  dodaje się pkt 3 o treści następującej:

 

„3) Rozpatrywanie z upoważnienia rektora odwołań od  decyzji dziekana w zakresie wynikającym z regulaminu pomocy materialnej dla studentów, z wyłączeniem spraw studentów Filii.”

 

2)      W § 19  dodaje się punkt 27 o treści następującej:

 

„27) Rozpatrywanie z upoważnienia rektora odwołań od  decyzji dziekana w zakresie wynikającym z regulaminu pomocy materialnej dla studentów spraw dotyczących  studentów Filii.”

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 13:24:01

Liczba wyświetleń strony: 9502

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka