Zarządzenie Nr 33/2005

Zarządzenie Nr   33/2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  18 lipca 2005 roku

w sprawie szczegółowych zasad szkolenia pracowników Uczelni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na podstawie art. 2373 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1998r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych (Dz. U. Nr 37, poz. 209) zarządza się, co następuje:

§ 1

 

Wprowadza się obowiązkowe szkolenia wszystkich pracowników Uczelni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zwane dalej " szkoleniem " mającym na celu:

1)      zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy,

2)      poznanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

3)      nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także umiejętności udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkom.

§ 2

 

1.       Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawcę lub, na jego zlecenie, przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty.

2.       Szkolenie osób będących pracodawcami, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzą jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1. 

 

 

§3

 

1.       Szkolenie pracowników Uczelni jest prowadzone jako szkolenie i wstępne i szkolenie okresowe.

2.       Szkolenia pracowników prowadzone są w formie instruktażu, seminarium, kursu lub samokształcenia kierowanego w oparciu o programy szkolenia dostosowane do charakteru i specyfiki poszczególnych stanowisk pracy.

 

 

 

 

 

§ 4

 

Szkolenie wstępne dla poszczególnych grup pracowników składa się z :

a) szkolenia wstępnego ogólnego, zwanego" instruktażem ogólnym" ,

b) szkolenia wstępnego na stanowisku pracy, zwanego " instruktażem stanowiskowym ".

§ 5

 

1.       Instruktaż ogólny przeprowadza się przed przystąpieniem do pracy nowo zatrudnionych pracowników i studentów odbywających u pracodawcy praktykę.

2.       Instruktaż ogólny zapoznaje uczestników szkolenia z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy i w regulaminach pracy, z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w Uczelni oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

3.       Instruktaż ogólny przeprowadza pracownik służby bhp.

§6

 

1.       Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do pracy, której wykonywanie zagraża zdrowiu lub bezpieczeństwu pracownika lub osoby odbywającej praktykę zawodową i odbywa się bezpośrednio przy stanowisku pracy.

2.       Instruktaż stanowiskowy zapoznaje uczestników szkolenia z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

3.       Czas trwania instruktażu stanowiskowego jest uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku oraz stażu pracy.

4.       Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp.

5.       Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami przy danym stanowisku lub osoba wyznaczona przez pracodawcę posiadająca odpowiednie kwalifikacje.

 

§7

 

Odbycie instruktażu ogólnego i stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 8

 

1.       Szkoleniu okresowemu podlegają wszyscy pracownicy Uczelni.

2.       Szkolenie okresowe przeprowadza się w celu aktualizacji i ugruntowania wiadomości i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

3.       Szkolenie okresowe przeprowadza się:

a)      dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w formie instruktażu - raz na 3 lata,

b)      dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach o szczególnie dużym zagrożeniu dla zdrowia i życia pracownika - raz na rok,

c)      dla pozostałych pracowników - raz na 5 lat.

4.       Pierwsze szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia  pracy, natomiast dla pozostałych pracowników w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy.

5.       Organizatorzy szkolenia przeprowadzają egzamin sprawdzający potwierdzający odbycie szkolenia okresowego, wydając stosowne zaświadczenie.

§9

 

Traci moc Zarządzenie Nr 36/2003 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad szkolenia pracowników Uczelni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 10

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od dnia 1 lipca 2005 roku.


R E K T O R

 

prof. dr hab. Adam Massalski
 

Załącznik dostępny w wersji zarządzenia w foramcie PDF

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 12:59:05

Liczba wyświetleń strony: 11184

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka