Traci moc na podstawie zarządzenia nr 191/2020

 

Zarządzenie Nr  15/2005

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  21 kwietnia 2005 roku

 

w sprawie zasad katalogowania prac dyplomowych w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie §37 ust. l pkt 18 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ l

 

1.      W celu uzyskania informacji o wynikach działalności naukowej i dydaktycznej Uczelni w zakresie prowadzenia prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich i doktorskich), Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej oraz Archiwum Akademii Świętokrzyskiej prowadzą katalog prac dyplomowych.

2.     Katalog ma postać elektronicznej bazy danych o nazwie "Katalog prac doktorskich, magisterskich i licencjackich".

§2

 

1.     Podstawą tworzenia katalogu są fiszki bibliograficzne sporządzane przez autorów zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

2.     Jeden egzemplarz fiszki jest odsyłany przez sekretariaty Instytutów do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej do końca roku, w którym miała miejsce obrona, drugi trafia wraz z pracą dyplomową do akt osobowych absolwenta, a z nimi do Archiwum Uczelni.

 

§3

 

Zasady tworzenia katalogu prac dyplomowych oraz zastosowanie odpowiedniego oprogramowania ustalają między sobą Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej i Archiwum Uczelni.

 

§4

 

1. Katalog prac dyplomowych jest udostępniany bez ograniczeń w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej i w czytelni Archiwum.

2. Może on być również powielany i przesyłany osobom zainteresowanym. Zasady odpłatności za korzystanie określają regulaminy wewnętrzne Archiwum i Biblioteki Głównej.

 

§5

 

Traci moc obowiązującą zarządzenie R-I/11/78 z dnia 20 marca 1978 r. w sprawie zasad katalogowania prac magisterskich w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach

 

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Adam Massalski


 

 

 

Załącznik do zarządzenia. Nr   15/2005

z dnia z dnia  21 kwietnia 2005 roku

 

 

Instrukcja tworzenia fiszek bibliograficznych prac dyplomowych.

 

1. Student dołącza do pracy dyplomowej dwa egzemplarze fiszki bibliograficznej, która winna zawierać:

1)        imię autora pracy

2)        nazwisko i imię oraz stopień (tytuł) naukowy promotora

3)        tytuł pracy dyplomowej i ewentualne podtytuły

4)        rodzaj pracy (praca magisterska lub praca licencjacka)

5)        rok obrony

6)        wydział i kierunek (nazwę instytutu)

7)        opis fizyczny (ilość stron, tablic, tabel, map, wykresów, fotografii, rysunków),

8)        ilość pozycji wymienionych w bibliografii,

9)        zwięzłą informację o przedmiocie i metodzie opracowania, uzupełniającą dane zawarte w tytule

10)     hasło przedmiotowe.

2. Fiszki mają format A5.

3. Kolejność elementów opisu i ich rozmieszczenie na fiszce musi być zgodne ze wzorem zamieszczonym poniżej.

4. Fiszki wypełnia się pismem komputerowym lub maszynowym.

5. Przy opisie fizycznym dopuszcza się stosowanie skrótów: ilość stron- s., tablice - tabl., tabele - tabl., mapy - map., plany - pl., wykresy - wyk., fotografie - fot., rysunki - rys.,  ryciny - ryc.

 

Wzór fiszki bibliograficznej:

 

Imię i nazwisko autora pracy …..Jan Kowalski

Promotor:….dr Stefan Nowak……………………………

Tytuł pracy………..Polskie problemy ustrojowe. Konstytucja, źródła prawa, samorząd terytorialny, prawa człowieka……………………………………

Rodzaj pracy  licencjacka…………………………………

Rok obrony ……2003  r. ………………………………………

Wydział Zarządzania i Administracji. Kierunek politologia

Opis fizyczny pracy (np. 2001 - 63 s., wykr. 5, tab. 7…………

 

Ilość pozycji wymienionych w bibliografii  (zał. - Bibliogr. 32 poz.)

Zwięzła informacja o przedmiocie pracy Prezentowana książka przeznaczona jest dla osób interesujących się problematyką polskiej Konstytucji. U jej podstaw leżą tezy mych dawniejszych wystąpień naukowych uzupełnione niekiedy o elementy publicystyczne. Dobór tematów nastąpił na zasadzie skupienia się na relatywnie nowych problemach konstytucyjnych. Pierwszym z nich jest charakter prawny samej konstytucji, zwłaszcza na tle ról, jakie przypisano jej w czasach PRL. Drugi wątek pracy to źródła prawa, w warstwie pojęć, procedur i konstrukcji prawnej poszczególnych aktów normatywnych. Samorząd terytorialny jako podstawowe narzędzie decentralizacji i uspołecznienia władzy państwowej, właściwie rozumiany, nie mógłby być przedmiotem nietrafnych decyzji z ostatnich lat (II faza reformy z roku 1998, wybory bezpośrednie gminnych organów wykonawczych). Problematyka praw człowieka ujęta jest w postaci skondensowanego przedstawienia genezy i wzajemnej relacji licznych nakładających się na siebie rozwiązań prawnych, w których gubią się nawet prawnicy.

Hasło przedmiotowe. Konstytucja, problemy ustrojowe, samorząd terytorialny.

 

metryczka

Wytworzył:Rektor
Data wytworzenia:2005-04-21
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-11-06 09:35:47

Liczba wyświetleń strony: 14644

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka