Zarządzenie Nr 40/2005

Zarządzenie Nr   40/2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  16 września 2005 roku

 

w sprawie wypłaty pozostałej części wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich w roku 2004/2005

 

            Na podstawie art. 102 ust.1 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 ze zm.) oraz  §10 i §11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia   26 września 2001 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych (Dz. U. nr 107, poz. 1182 ze zm.)  w związku z art. 275 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym   (Dz.U. Nr  164, poz. 1365) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wypłata pozostałej części, tj. 70 % wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich w roku akademickim 2004/2005 dokonana zostanie w sposób następujący :

 

1)      w wysokości 35% całości pozostałej należności w miesiącu listopadzie 2005 r. wraz z wypłatą z wynagrodzenia za ten miesiąc.

2)      w wysokości 35% całości pozostałej należności w miesiącu grudnia 2005 r. wraz z wypłatą z wynagrodzenia za ten miesiąc.

 

 

§ 2

 

W zarządzeniu nr 58/2003  Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich za zajęcia dydaktyczne realizowane ponad wymiar obowiązującego pensum dokonuje się następujących zmian :

 

1) W § 1 dotychczasową treść  ustęp 2  zastępuje się  treścią w brzmieniu:

 

„2. Terminy wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich za każdy rok akademicki określa Rektor odrębnym zarządzeniem w terminie do 31 maja każdego roku.”

 

2) W § 1 uchyla się ust. 3.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 
metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 13:16:37

Liczba wyświetleń strony: 9766

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka