Zarządzenie Nr 29/2005

Zarządzenie Nr  29/2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  29 czerwca 2005 roku

 

w sprawie podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracownikom Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego Kielcach

 

            Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) i § 37 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o :

 

1)„ustawie” – należy przez to rozumieć:

ustawę z  dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.)

2)„Uczelni”  – należy przez to rozumieć:

Akademię Świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

3)„pracowniku  w wieku przedemerytalnym”– należy przez to rozumieć:

 

a)            nauczyciela akademickiego lub dyplomowanego bibliotekarza zatrudnionego  w Uczelni, z którymi nastąpi w okresie nie dłuższym niż 4 lata wygaśnięcie stosunku pracy na podstawie przepisu art. 95 ust. 2 ustawy,

b)            pracownika bibliotecznego oraz dokumentacji naukowej zatrudnionego na podstawie    mianowania na stanowiskach: kustosza, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty, którym pozostaje nie więcej niż 4 lata do wygaśnięcia  stosunku  pracy na podstawie przepisu art. 95 ust. 2 pkt. 1 w związku z art. 77 ust. 2 ustawy,

c)            pracownika nie będącego nauczycielem akademickim, któremu pozostaje nie więcej niż 4 lata, do osiągnięcia wieku emerytalnego jeżeli okres zatrudnienia łącznie z okresami równorzędnymi i zaliczanymi do okresów zatrudnienia umożliwia nabycie prawa do emerytury w związku osiągnięciem wieku emerytalnego,

4)      „pracowniku wyrażającym wolę do przejścia na wcześniejszą emeryturę”– należy przez to rozumieć:

a)            mężczyznę urodzonego przed 1 stycznia 1949 roku zatrudnionego w Uczelni w charakterze mianowanego nauczyciela akademickiego, który ukończył 60 lat życia i przepracował 30 lat w tym 20 lat w szkolnictwie lub instytucjach naukowych,

b)            kobietę urodzoną przed 1 stycznia 1949 roku zatrudnioną w Uczelni w charakterze mianowanego nauczyciela akademickiego, która ukończyła 55 lat życia i przepracowała 25 lat, w tym 20 lat w szkolnictwie lub instytucjach naukowych,

c)            kobietę zatrudnioną w Uczelni w charakterze mianowanego nauczyciela akademickiego, uprawnioną do przejścia na emeryturę w 65 roku życia, jeżeli rozwiąże w ustalony sposób stosunek pracy po ukończeniu 60 roku życia,

d)            kobietę urodzoną po 31 grudnia 1948 roku zatrudnioną w Uczelni, która do dnia 31 grudnia 2006 roku osiągnie 55 lat życia, przepracowała 30 lat (zaliczając w to okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu przepisów emerytalnych) i nie przystąpiła do otwartego funduszu emerytalnego,

5)      „rozporządzeniu”- należy przez to rozumieć:

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych. (Dz.U. Nr 107, poz. 1182 ze zm.).

 

 

§ 2

 

1.       Pracownikowi w wieku przedemerytalnym może być przyznana podwyżka  w wysokości:

a)      dla pracownika, o którym mowa w § 1 pkt. 3) lit. a i b  - 217 zł,

b)      dla pracownika, o którym mowa § 1  pkt. 3) lit. c -125 zł,

2.       Kwoty, o których mowa w ust. 1 podlegają waloryzacji o wskaźnik inflacji z roku  poprzedniego pod warunkiem, że wskaźnik ten jest równy lub wyższy niż 3%. Kwoty podwyżek po waloryzacji ulegają zaokrągleniu w górę do pełnych złotych.

3.       Wysokość wynagrodzenia pracownika w wieku przedemerytalnym  z uwzględnieniem  podwyżki przedemerytalnej, o której mowa w ust. 1 nie może przekraczać maksymalnych stawek w danej kategorii  zaszeregowania przewidzianej w przepisach rozporządzenia.   

 

§ 3

 

1.       Stosunek pracy z pracownikiem, o którym mowa w § 1 pkt. 3) lit. c, otrzymującym podwyżkę przedemerytalną,  który  nie złożył wniosku o rozwiązanie stosunku pracy  w okresie kiedy nabył prawo do emerytury ulega rozwiązaniu za wypowiedzeniem na podstawie decyzji:

a)      rektora z pracownikami zatrudnionymi w jednostkach organizacyjnych lub na stanowiskach bezpośrednio podległych rektorowi i prorektorom

b)      dyrektora administracyjnego – z pozostałymi pracownikami.

2.       Stosunek pracy pracownika, o którym mowa w § 1  pkt. 3) lit. a-b otrzymującego podwyżkę przedemerytalną,  wygasa na podstawie przepisu art. 95 ust. 2 ustawy.

     

 

§ 4

 

 

Pracownik wyrażający wolę do przejścia na wcześniejszą emeryturę może otrzymać podwyżkę przedemerytalną, jeżeli:  

a)      rozwiąże dotychczasowy stosunek pracy na swój wniosek i nawiąże nowy stosunek pracy z Uczelnią na  czas określony terminem pobierania podwyżki przedemerytalnej,

albo

b)      złoży wniosek   o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron z terminem zakończenia pobierania podwyżki przedemerytalnej. Przyjęty przez Uczelnię wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie może być przez pracownika wyrażającego wolę do przejścia na wcześniejszą emeryturę zmieniany ani wycofany.

 

 

§ 5

 

1.       Pracownik wyrażający wolę do przejścia na wcześniejszą emeryturę może otrzymać podwyżkę przedemerytalną po spełnieniu warunków, o których mowa w § 4 w wysokości:

 

a) dla pracownika, o którym mowa w § 1  pkt. 4) lit. a- c  - 217 zł,

b) dla pracownika, o którym mowa § 1 pkt. 4) lit. d -125 zł.

 

2.       Pracownik wyrażający wolę do przejścia na wcześniejszą emeryturę, któremu przyznano podwyżkę przedemerytalną  otrzymuje ją w wysokości zależnej od okresu jej pobierania:

a)      jeżeli okres pobierania podwyżki przedemerytalnej, będzie krótszy niż 24 miesiące  podwyżka wynosi  trzykrotność kwoty, o której mowa w ust. 1

b)      jeżeli okres pobierania podwyżki przedemerytalnej, będzie dłuższy niż  24 miesiące   i równocześnie trwający  36 miesięcy i krócej  podwyżka wynosi dwukrotność kwoty, o której mowa w ust. 1.

c)      jeżeli okres pobierania podwyżki przedemerytalnej będzie dłuższy niż 36 miesięcy podwyżka wynosi równowartość kwoty, o której mowa w ust. 1.  

3.       Do podwyżki przedemerytalnej dla pracownika wyrażającego wolę do przejścia na wcześniejszą emeryturę przepisy § 2 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

 

§6

 

1.       Pracownik zatrudniony w Uczelni  w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymuje podwyżkę przedemerytalną, o której mowa w § 2 i § 5 w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy wynikającego ze stosunku pracy.

2.       Podwyżki przedemerytalnej, o których mowa w § 2 i  § 5,  nie otrzymuje pracownik zatrudniony w Uczelni jako dodatkowym miejscu pracy.

 

 

 

§7

 

 

W stosunku do pracowników, którym podwyższono wynagrodzenie zasadnicze z tytułu osiągnięcia wieku przedemerytalnego przed dniem wejścia niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

           

§8

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 roku.

 

 

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Adam Massalski

 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 12:53:17

Liczba wyświetleń strony: 10544

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka