Zarządzenie Nr 54/2005

Zarządzenie Nr  54/2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  30 września  2005 roku

 

w sprawie organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających

 

Na podstawie art. 8 i art. 66 ust.2 pkt3.) ustawy z dnia 27  lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365), r. zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

 

1)      „Uczelnia” –Akademię Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach;

2)      „studia podyplomowe” – inną niż studia wyższe i studia doktoranckie formę kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, realizowaną w określonym  terminie i powoływaną  w Uczelni w celu:

a)      podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

b)      uzupełniania i aktualizowania wiedzy zdobytej w toku studiów wyższych 

c)      uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

3)      „kursy dokształcające” –  inną niż studia wyższe, studia doktoranckie i studia podyplomowe formę kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych lub innych osób, o ile organizowany kurs nie wymaga od uczestników szczególnych kwalifikacji, realizowaną w określonym  terminie i  powoływaną, w celu:

a)      uzupełnienia wiedzy ogólnej, 

b)      uzupełnienia wiedzy specjalistycznej,

c)      uzyskania stosownych uprawnień.

4)      „uczestnik” – osobę kształcącą się na  studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających.

 

 

§ 2

 

 1. Studia podyplomowe i kursy dokształcające mogą być prowadzone w systemie wieczorowym, zaocznym, eksternistycznym lub łączącym elementy tych systemów.
 2. Studia podyplomowe i kursy dokształcające  organizuje i prowadzi wydział w zakresie związanym z prowadzonymi przez ten wydział kierunkami studiów pierwszego lub drugiego stopnia.
 3. Studia podyplomowe i kursy dokształcające  powoływane są przez prorektora ds. dydaktycznych i studenckich na wniosek dziekana, po uprzedniej pozytywnej opinii  rady wydziału.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wydział może organizować i prowadzić studia podyplomowe wykraczające programem poza zakres, o którym mowa w ust. 2. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim  prorektor ds. dydaktycznych i studenckich powołuje studia podyplomowe po zaakceptowaniu  uzasadnionego wniosku dziekana  uprzednio pozytywnie zaopiniowanego przez radę wydziału oraz po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.  
 5. Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego niezbędnego do wykonywania zawodu nauczyciela organizuje i prowadzi  Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne.
 6. Kursy dokształcające mogą organizować i prowadzić jednostki międzywydziałowe w zakresie związanym z prowadzoną przez daną jednostkę działalnością. Kursy dokształcające, o których mowa w zdaniu poprzednim  powoływane są przez prorektora ds. dydaktycznych i studenckich na wniosek kierownika jednostki międzywydziałowej, po uprzedniej pozytywnej opinii  rady tej jednostki.
 7. Studia podyplomowe i kursy dokształcające może organizować i prowadzić wspólnie kilka wydziałów.
 8. W  przypadku organizowania studiów podyplomowych lub kursów dokształcających wspólnie przez kilka wydziałów  kompetencje, o których mowa w ust. 2  lub 3 przejmuje jeden z dziekanów wskazany przez prorektora ds. dydaktycznych i studenckich. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim zadania poszczególnych wydziałów  oraz zasady  wzajemnych rozliczeń finansowych określają sporządzane w formie pisemnej szczegółowe zasady współpracy. 
 9. Studia podyplomowe i kursy dokształcające może organizować i prowadzić jeden lub kilka wydziałów wspomaganych przez jedną lub wspólnie kilka jednostek międzywydziałowych przy zachowaniu  zasady, o której mowa w ust. 2. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio. 
 10. Wydziały prowadzące studia podyplomowe lub kursy dokształcające, jednostki międzywydziałowe prowadzące kursy dokształcające oraz Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne w zakresie działalności, o której mowa w ust. 4  zobowiązane są do:

1)        zapewnienia kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zapewniające właściwy poziom i jakość prowadzonych zajęć,

2)         zapewnienia odpowiedniej ilości sal i środków dydaktycznych

3)        obsługi administracyjno-technicznej każdej z prowadzonych form kształcenia.

 

 

§ 3

 

 1. Studia podyplomowe prowadzone są wymiarze co najmniej 150 godzin i trwają co najmniej jeden  semestr, z zastrzeżeniem ust.2
 2. Studia podyplomowe w zakresie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela prowadzone w celu:

1)    przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu realizowane są w wymiarze co najmniej 350 godzin i trwają co najmniej 3 semestry,

2)     przygotowania pedagogicznego realizowane są w wymiarze co najmniej 330 godzin i trwają co najmniej 3 semestry,

3)     przygotowania do pracy w szkołach i ośrodkach specjalnych realizowane są w wymiarze co najmniej 350 godzin.

 

§ 4

 

1.       Wniosek o powołanie studiów podyplomowych  lub  kursu dokształcającego przedkładany jest prorektorowi ds. dydaktycznych i studenckich przez właściwego dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej winien zawierać informację o:

1)      nazwie studiów  podyplomowych  lub  kursu dokształcającego,

2)      systemie studiów  podyplomowych  lub  kursu dokształcającego,

3)      liczbie semestrów  studiów podyplomowych i wymiarze godzin  kursu dokształcającego,

4)      planowej liczbie uczestników,

5)      planowanym terminie rozpoczęcia i czasie trwania studiów podyplomowych  lub  kursu dokształcającego,

6)      kryteriach kwalifikacji na studia podyplomowe  lub  kurs dokształcający,

7)      warunkach ukończenia studiów podyplomowych  lub  kursu dokształcającego,

8)      warunkach odpłatności za studia podyplomowe  lub  kurs dokształcający,

9)      propozycjach kandydata na kierownika studiów podyplomowych  lub  kursu dokształcającego,

 

2.       Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 dziekan lub kierownik jednostki międzywydziałowej przedkłada prorektorowi ds. dydaktycznych i studenckich:

1)     uchwałę właściwej rady wydziału lub rady jednostki międzywydziałowej w sprawie  pozytywnej opinii o powołaniu studiów podyplomowych  lub  kursu dokształcającego,

2)     uchwałę właściwej rady wydziału lub rady jednostki międzywydziałowej  w sprawie uchwalenia planu i programu studiów podyplomowych  lub  kursu dokształcającego,

3)     w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 8 i 9  szczegółowe zasady współpracy pomiędzy wydziałami lub wydziałami i jednostkami międzywydziałowymi zawierające zadania poszczególnych jednostek  oraz zasady  rozliczeń finansowych podmiotów organizujących daną formę kształcenia.

3.     Brak którejkolwiek informacji lub dokumentu, o których mowa w ust. 2 i 3 skutkuje pozostawieniem przez prorektora ds. dydaktycznych i studenckich danego wniosku  bez rozpoznania.

4.     Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich podejmuje decyzje o powołaniu studiów podyplomowych  lub  kursu dokształcającego w terminie miesiąca od dnia złożenia danego wniosku.

5.     Decyzja prorektora ds. dydaktycznych i studenckich w przedmiocie powołania studiów podyplomowych  lub  kursu dokształcającego jest ostateczna.

6.     Wzory wniosków o powołanie studiów podyplomowych oraz kursu dokształcającego stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 1a do zarządzenia.

 

 

§ 5

 

 1. Plan studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego winien zawierać wykaz przedmiotów, ich wymiar, formy realizacji  zaliczania.
 2. Program studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego winien zwierać wskazanie sylwetki absolwenta, nazwy przedmiotów, czas i formy realizacji przedmiotów, wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację treści kształcenia, treści kształcenia, wykaz literatury, wykaz środków dydaktycznych niezbędnych do realizacji przedmiotów.
 3. Dziekan lub kierownik jednostki międzywydziałowej przedkłada program i plan studiów podyplomowych  lub  kursu dokształcającego do zatwierdzenia odpowiednio radzie wydziału lub radzie jednostki międzywydziałowej.
 4. Do zmiany treści wniosku, planu i programu studiów podyplomowych  lub  kursu dokształcającego stosuje się postanowienia ust. 3 oraz § 4.

 

 

§ 6

 

1.     Rozpoczęcie kształcenia na studiach podyplomowych  lub  kursie dokształcającym jest dopuszczalne w przypadku, gdy:

1)      prorektor ds. dydaktycznych i studenckich  podejmie pozytywną decyzję w przedmiocie powołania studiów podyplomowych  lub  kursu dokształcającego,

2)      liczba zakwalifikowanych uczestników gwarantuje możliwość samofinansowania danej formy kształcenia,

3)      prorektor ds. dydaktycznych i studenckich  podejmie pozytywną decyzję w przedmiocie rozpoczęcia kształcenia na studiach podyplomowych  lub  kursie dokształcającym.

2.     Decyzję w przedmiocie rozpoczęcia kształcenia na studiach podyplomowych  lub  kursie dokształcającym  prorektor ds. dydaktycznych i  studenckich podejmuje na wniosek dziekana lub kierownika jednostki po zakończeniu rekrutacji na daną formę kształcenia.

3.     Decyzja w przedmiocie rozpoczęcia kształcenia na studiach podyplomowych  lub  kursie dokształcającym podejmowana jest przez prorektora ds. dydaktycznych i studenckich  na podstawie dokumentacji przedstawionej przez dziekana lub kierownika jednostki obejmującej:

1)         zatwierdzony wniosek o utworzenie studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego,

2)            wstępny kosztorys, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia, zaakceptowany przez dziekana lub kierownika jednostki, sprawdzony pod względem rachunkowym przez Sekcję Ekonomiczną, obejmujący:

a)     wynagrodzenie i ich pochodne, w tym 5 % odpis na koszty administracyjne,

b)     materiały biurowe i szkoleniowe,

c)    koszty pośrednie, w tym koszty eksploatacyjne, w wysokości co najmniej 15 %,

d)   odpisy z odpłatności związane z finansowaniem Biblioteki Głównej, Uczelnianego Centrum Informatycznego i Wydawnictwa

e)     inne koszty związane z programem studiów lub kursu.

3)          organizację zajęć, listę uczestników, którzy wnieśli opłatę rekrutacyjną i złożyli komplet wymaganych dokumentów zweryfikowanych przez komisję rekrutacyjną,

4)          karty obciążeń nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni, mających realizować zajęcia dydaktyczne na danej formie kształcenia.

5)          projekty umów cywilnoprawnych z osobami niezatrudnionymi w Uczelni oraz z pracownikami Uczelni niebędącymi nauczycielami akademickimi mającymi realizować zajęcia dydaktyczne.

4.     Za prawidłowy przebieg rekrutacji, organizację zajęć i programu kształcenia na studiach podyplomowych  lub  kursie dokształcającym odpowiedzialny jest dziekan lub kierownik jednostki międzywydziałowej. W przypadku realizowania na studiach podyplomowych  lub kursie dokształcającym przez więcej niż jeden wydział lub jednostkę międzywydziałową  osobę odpowiedzialną wskazuje prorektor ds. dydaktyki i spraw studenckich.

 

§ 7

 

 1. Studiami podyplomowymi lub kursem dokształcającym kieruje kierownik studiów podyplomowych lub odpowiednio kierownik kursu dokształcającego powoływany przez prorektora ds. dydaktycznych i studenckich na wniosek dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej  wnioskującej o powołanie danej formy kształcenia.  
 2. Kierownik studiów podyplomowych lub kierownik kursu dokształcającego powoływany jest spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w wydziale  lub jednostce międzywydziałowej  prowadzącej daną formę kształcenia z wyłączeniem osób sprawujących funkcję dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej.
 3. Kierownik studiów podyplomowych lub kierownik kursu dokształcającego realizuje swoje zadania  na podstawie umowy zlecenia.
 4. Kierownik studiów podyplomowych lub kierownik kursu dokształcającego podlega bezpośrednio dziekanowi albo dziekanowi, o którym mowa w § 2 ust. 8 i 9 lub kierownikowi jednostki międzywydziałowej realizującej  daną formę kształcenia. .
 5. Do obowiązków kierownika studiów podyplomowych lub kierownika kursu dokształcającego należy nadzór nad przebiegiem rekrutacji, organizacją zajęć, realizacją planu i  programu kształcenia, a w szczególności:

1)    sporządzenie kosztorysu studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego,

2)   złożenie umów, kart obciążeń, organizacji studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego,

3)    racjonalna organizacja zajęć, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem oraz dyscypliną uczestników i prowadzących zajęcia, ustalanie szczegółowych terminów zaliczeń i egzaminów, współpraca z Działem Nauczania, Kwesturą i innymi jednostkami Uczelni zaangażowanymi w obsługę prowadzonych studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego,

4)   aktualizacja kalkulacji kosztów związana m.in. ze zmianą liczby uczestników,

5)      nadzór terminowości uiszczania opłat za studia podyplomowe lub kurs dokształcający,

6)    złożenie aneksów do umów, kart obciążeń, organizacji zajęć oraz kalkulacji kosztów w przypadku zmian obciążeń dydaktycznych lub zmiany osób prowadzących zajęcia,

7)     złożenie, po zakończeniu studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego rozliczenia finansowego oraz sprawozdania merytorycznego właściwemu dziekanowi lub kierownikowi jednostki międzywydziałowej w terminie 30 dni,

8)      złożenie, po zakończeniu studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego rozliczenia finansowego oraz sprawozdania merytorycznego prorektorowi ds. dydaktycznych i studenckich uprzednio zatwierdzonego przez właściwego dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej.

 

 

§ 8

 

1.    Zajęcia realizowane na studiach podyplomowych  lub  kursie dokształcającym  przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni wprowadza się do karty indywidualnych obciążeń dydaktycznych (odrębnej dla danej formy kształcenia).

2.    Wysokość stawki godzinowej za zajęcia dydaktyczne realizowane na studiach podyplomowych  lub  kursie dokształcającym  nie może być wyższa niż dwukrotność stawki za godzinę obliczeniową zajęć ponadwymiarowych dla poszczególnych stanowisk obowiązujących w Uczelni i nie wyższa niż maksymalne stawki za godzinę ponadwymiarową ustalonej w przepisach rozporządzenia ministra ds. szkolnictwa wyższego w sprawie warunków wynagradzania pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej.

3.    Zajęcia realizowane przez nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uczelni na studiach podyplomowych mogą stanowić uzupełnienie części  jego pensum dydaktycznego. Za godziny przepracowane przez nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uczelni w ramach pensum jednostka zatrudniająca pracownika otrzymuje ze środków studiów podyplomowych kwotę wynikającą z iloczynu  godzin obliczeniowych i godzinowej stawki za godzinę ponadwymiarową  obowiązującą w Uczelni. Za pozostałe godziny (ponad obowiązujące pensum) nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni otrzymuje wynagrodzenie według stawek określonych w ust. 2. Decyzję o zaliczeniu zajęć do pensum podejmuje dziekan lub kierownik jednostki międzywydziałowej.

4.    Pracownicy Uczelni niebędący nauczycielami akademickimi oraz osoby niezatrudnione w Uczelni realizują zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych lub kursach dokształcających w ramach umów cywilnoprawnych.

5.     Wynagrodzenia osób, o których mowa w ust. 4 ustalane każdorazowo za zgodą  prorektora ds. dydaktycznych i  studenckich na zasadach określonych w zarządzeniu  rektora w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w ramach umów cywilnoprawnych.

6.    Wysokość wynagrodzenia kierownika studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego  określona jest w kosztorysie studiów. Jego wysokość jest uzależniona od rodzaju studiów podyplomowych zgodnie z podziałem, o którym mowa  § 1 pkt 2) lit a-c oraz pkt 3) lit a-b, ilości  uczestników studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego, czasu ich trwania,  systemu oraz  okoliczności ponownego rozpoczęcia kształcenia, tj. czy studia lub kurs organizowane są po raz pierwszy, czy kolejny raz.    

7.    Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 6  wynosi maksymalnie 1000 zł za semestr  w przypadku studiów podyplomowych. Wynagrodzenie dla kierownika kursu dokształcającego jest zależne od wymiaru godzinowego kursu i wynosi – do 30 godzin – 400 zł , od 30 do 60 godzin – 600 zł, powyżej 60 godzin – 800 zł. Wypłata wynagrodzenia za kierowanie kursem dokształcającym i ostatnim semestrem studiów podyplomowych dokonywana jest po wykonaniu czynności, o których mowa w § 7 ust. 5 pkt 7) i 8)  o czym  winna stanowić umowa cywilnoprawna zawierana z kierownikiem.  

8.     Dokumentacja i obsługa techniczna studiów podyplomowych lub  kursów dokształcających jest prowadzona przez osobę wyznaczoną w tym celu przez dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej na wniosek kierownika studiów.

9.    Wynagrodzenia osób zaangażowanych w prowadzenie dokumentacji i obsługę techniczną studiów ujęte są w kosztorysie studiów.

10.  Wynagrodzenia pracowników administracyjnych i technicznych uczestniczących w realizacji obsługi studiów podyplomowych i kursów dokształcających są wypłacane w formie  miesięcznych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, jeżeli czynności te nie wchodzą w zakres normalnych obowiązków pracownika wynikających z umowy o pracę. Propozycje wysokości dodatków  dla pracowników administracyjnych i technicznych podstawowej jednostki organizacyjnej Uczelni uczestniczących w realizacji obsługi studiów podyplomowych i kursów dokształcających przedkłada w kosztorysie studiów podyplomowych lub kursów dokształcających dziekan lub kierownik jednostki międzywydziałowej, a zatwierdza rektor. Propozycje wysokości dodatków  dla pracowników administracyjnych i technicznych administracji centralnej Uczelni uczestniczących w realizacji obsługi studiów podyplomowych i kursów dokształcających przedkłada kanclerz  a zatwierdza rektor. Dodatki, o których mowa wyżej w niniejszym ustępie  mogą być wypłacone, jeżeli czynności związane z realizacją studiów podyplomowych lub kursów dokształcających były przez pracownika faktycznie wykonane.

11.Czynności pracowników administracyjnych i technicznych uczestniczących w obsłudze studiów podyplomowych i kursów dokształcających powinny być wykonywane w czasie pracy.  W przypadku konieczności wykonywania czynności w dni wolne od pracy dokonuje się zmiany harmonogramu czasu pracy pracowników administracyjnych i technicznych uczestniczących  w obsłudze studiów podyplomowych i kursów dokształcających.

 

 

§ 9

 

Dokumentację dotyczącą przebiegu studiów i kursów oraz ich archiwizację prowadzą dziekanaty wydziałów i sekretariaty jednostek oraz Dział Nauczania.

 

 

§ 10

 

1.  Kandydat na uczestnika  studiów podyplomowych  składa w dziekanacie lub sekretariacie instytutu następujące dokumenty:

1)      podanie o przyjęcie na studia podyplomowe lub kurs dokształcający

2)      kwestionariusz osobowy,

3)      odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kserokopie dyplomu,

4)      potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,

5)      inne dokumenty określone w zasadach rekrutacji,

2.     Rekrutację na studia podyplomowe przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dziekana na wniosek kierownika studiów podyplomowych

3.       Decyzje o przyjęciu na studia podejmuje prorektor ds. dydaktyki i spraw studenckich.

4.       Do kursów dokształcających  stosuje się odpowiednio przepisy  ust. 1-3.

 

 

§ 11

 

1.    Prawa i obowiązki uczestnika studiów podyplomowych  związane z tokiem tych studiów określa uchwała Senatu w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych

2.    Prawa i obowiązki uczestnika danego  kursu dokształcającego  związane z tokiem danego kursu określa regulamin kursu dokształcającego zatwierdzonego przez dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej na wniosek kierownika kursu dokształcającego.

 

§ 12

1.   Absolwentom studiów podyplomowych wydaje się świadectwa ukończenia studiów według ustalonego wzoru zatwierdzonego przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa  wyższego.

2.   Absolwenci kursów dokształcających uzyskują świadectwo ukończenia kursu według wzorów określonych odrębnymi przepisami.

 

§ 13

 

1.       Kształcenie na studiach i kursach jest odpłatne.

2.       Zasady ustalania wysokości  odpłat za studia i kursy dokształcające jak również   zasady wnoszenia tych opłat reguluje odrębne zarządzenie  rektora w sprawie regulaminu odpłatności za zajęcia dydaktyczne, opłat związanych z tokiem studiów oraz odpłatności za inne formy kształcenia w Uczelni.

 

 

 

 

§ 14

 

W przypadku, w którym studia podyplomowe lub kurs dokształcający organizowane są na zamówienie zewnętrznego zleceniodawcy rektor może zastosować rozwiązania inne zasady niż określone w niniejszym zarządzeniu jeżeli wymagają tego potrzeby zleceniodawcy, o ile nie wykraczają one poza uregulowania prawne wynikające z przepisów określających zadania i cele kształcenia na studiach podyplomowych i kursach dokształcających.

 

§ 15

 

Traci moc zarządzenie nr 44/2002 z dnia 31 października 2002 roku w sprawie prowadzenia i wynagrodzenia za studia podyplomowe wraz z późniejszymi zmianami.

 

§ 16

 

1.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2005 r. i ma zastosowanie do studiów podyplomowych rozpoczynających się od 1 października 2005 roku.

2.    W odniesieniu do studiów podyplomowych rozpoczętych przed wejściem w życie przedmiotowego zarządzenia, do czasu ich zakończenia stosuje się przepisy dotychczasowe.


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz • Załączniki 1 i 1 a dostepne w  wersji zarządzenia w formacie PDF.
 • Załącznik nr 2 "Ramowy kosztorys studiów podyplomowych/kursów dokształcających dostępny w odrębnym pliku PDF.

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 12:53:39

Liczba wyświetleń strony: 11150

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka