Zarządzenie Nr 62/2005

Zarządzenie Nr  62/2005


Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  24 października 2005 roku

 

zmieniające załącznik do zarządzenia Nr 26/2005 z dnia 10 czerwca 2005 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

            Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) i § 37 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Nr 26/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 czerwca 2005 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana  Kochanowskiego w Kielcach wprowadza się następujące zmiany:

1)      w § 16 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach dotychczasową treść ust. 1 zastępuje się treścią w brzmieniu:

W przypadku planowanych robót budowlanych podstawą do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia jest sporządzenie przez Dział Techniczno – Budowlany wniosku wraz z dołączonym kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia”.

 

     2) § 16 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Przy pozostałych robotach budowlanych Dział Techniczno-Budowlany sporządza wniosek, kosztorys inwestorski oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na podstawie wniosku lub zapotrzebowania jednostki wnioskującej. Pozostałe czynności związane z przeprowadzeniem postępowania i udzieleniem zamówienia wykonuje Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia”.

 

§ 2.

 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 13:20:48

Liczba wyświetleń strony: 9831

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka