Zarządzenie Nr 31/2005

Zarządzenie Nr  31/2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  30 czerwca 2005 roku

 

w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2005/2006

 

            Na podstawie § 37 ust. 1 pkt. 3 Statutu Uczelni oraz §12 pkt. 1 i §13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych (Dz. U. Nr 107, poz. 1182 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.       Ustala się następujące wynagrodzenie za pracę w komisjach rekrutacyjnych:

1)za pracę w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wynagrodzenie otrzymują:

a) przewodniczący –  700 zł

b) sekretarz – 600 zł

c) członkowie – 435 zł.

2) za pracę w Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej wynagrodzenie otrzymują:

a)     przewodniczący – 80 zł za każdych 50 kandydatów

b)     sekretarz – 5 zł za jednego kandydata

c)     członkowie – 40 zł za każdych 50 kandydatów.

2.       Kwotę wynagrodzenia, o której mowa w ust.1 pkt.2 litera a i c oblicza się na podstawie liczby kandydatów, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego, zaokrąglonej do najbliższej wartości podzielnej przez 50.

3.       Za przeprowadzenie jednego egzaminu ustnego lub rozmowy kwalifikacyjnej każdego kandydata,  egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 7 zł. Wynagrodzenie to może być wypłacone tylko jednej osobie – egzaminatorowi prowadzącemu egzamin lub rozmowę z danego przedmiotu, niezależnie od liczby członków komisji egzaminacyjnej.

4.       Za sprawdzenie pracy pisemnej jednego kandydata egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 7 zł. W razie potrzeby sprawdzenia jednej pracy pisemnej przez kilku egzaminatorów, ich łączne wynagrodzenie nie może być wyższe niż 14 zł.

5.       Komisja egzaminacyjna, przeprowadzająca egzamin z umiejętności praktycznych otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 7 zł za przeprowadzenie jednego egzaminu praktycznego każdego kandydata niezależnie od liczby jej członków.

6.       Wynagrodzenie za udział w pracach komisji rekrutacyjnej nie może być niższe od 25 % i wyższe niż 70 % stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta określonego odrębnymi przepisami.

7.       Wynagrodzenie dla nauczycieli biorących udział w pracach kilku komisji stanowi łączna kwota wszystkich należności, z zastrzeżeniem ust. 6.

8.       Podstawę wypłaty wynagrodzenia nauczyciela akademickiego za pracę
w komisjach rekrutacyjnych stanowi rozliczenie sporządzone na podstawie protokołu alfabetycznego kandydatów na studia, podpisane przez przewodniczącego instytutowej komisji rekrutacyjnej i zatwierdzone przez sekretarza uczelnianej komisji rekrutacyjnej.

9.       Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest jednorazowo, po zakończeniu rekrutacji dla danego kierunku lub po zakończeniu pracy komisji.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

R E K T O R

 

                                                                                  prof. dr hab. Adam Massalski

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 12:58:40

Liczba wyświetleń strony: 10424

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka