Zarządzenie Nr 11/2005

Zarządzenie Nr  11 /2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 1 kwietnia 2005 roku

 

w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej kandydatów na studia w roku akademickim

2005/2006

 

            Na podstawie art. 141 ust. 6 ustawy  z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się opłaty wnoszone przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2005/2006 w wysokości:

1)      kierunki studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych:

a) edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej               -         85 zł

b) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych            -         85 zł

c) malarstwo                                                                         -         85 zł

d) pozostałe kierunki                                                              -          80

        

 

2)      studia podyplomowe                                                                       -         75 zł

 

 

§ 2

 

1.       Opłata, o której mowa w § 1 nie podlega zwrotowi.

2.       Z opłaty rekrutacyjnej zwolnieni są absolwenci studiów licencjackich AŚ Kielce, którzy ubiegają się o kontynuowanie studiów uzupełniających magisterskich na tym samym kierunku oraz studenci AŚ Kielce, podejmujący za zgodą dziekanów, studia na drugim kierunku.

 

§ 3

 

Ze względu na potrzeby wdrożenia działań marketingowo-promocyjnych Uczelni tworzy się fundusz w wysokości 5 %  wpływów z opłaty rekrutacyjnej. Fundusz pozostaje w dyspozycji Prorektora ds. dydaktyki i spraw studenckich.

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Adam Massalski

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 12:55:59

Liczba wyświetleń strony: 10246

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka