Zarządzenie Nr 55/2005

Zarządzenie Nr  55/2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  3 października 2005 roku

 

 

w sprawie regulaminu odpłatności za zajęcia dydaktyczne, opłat związanych z tokiem studiów oraz odpłatności za inne formy kształcenia w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1) ustawy  z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), § 8 i § 9  ust. 2  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia   27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz.U. Nr 84, poz. 380), zarządza się co następuje:

 

 

I. Przepisy ogólne

 

§ 1

 

Zarządzenie określa zasady wnoszenia na rzecz Uczelni przez studentów i inne osoby odpłatności za zajęcia dydaktyczne, opłat związanych z tokiem studiów, odpłatności za inne formy kształcenia oraz zasady i tryb udzielania ulg w opłatach za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych i podyplomowych.

§ 2

 

1. Uczelnia pobiera opłaty od studentów za  zajęcia dydaktyczne:

a)      na studiach niestacjonarnych,

b)      na studiach stacjonarnych w przypadku ich powtarzania spowodowanego niezadowalającymi wynikami w nauce,

c)      zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z przedmiotów objętych wpisem warunkowym na następny semestr (rok).

2. Uczelnia pobiera opłaty od uczestników : 

a)      studiów podyplomowych,

b)      kursów dokształcających organizowanych przez Uczelnię.

3. Uczelnia pobiera opłaty od osób, które:

a)      uczestniczą w zajęciach w charakterze wolnych słuchaczy na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych,

b)      uczestniczą w obozach i  wyjazdach organizowanych przez Uczelnię.

3.  Zasady pobierania opłat od cudzoziemców podejmujących i odbywających studia w Uczelni określają odrębne przepisy.

§ 3

 

1.       Studia stacjonarne wszystkich kierunków są nieodpłatne.

2.       Decyzję o wysokości opłaty za wpis warunkowy, za realizację różnic programowych i powtarzanych zajęć podejmuje dziekan wydziału.

3.       Decyzja wydawana jest w formie pisemnej osobie zainteresowanej, Kwesturze oraz dyrektorowi instytutu.

§ 4

 

1.             Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne na poszczególnych rodzajach studiów niestacjonarnych ustala na każdy rok akademicki rektor odrębnym zarządzeniem.

2.             Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych określa prorektor ds. dydaktycznych i studenckich na podstawie kosztorysu z chwilą podjęcia przez niego decyzji  o powołaniu danego kierunku studiów podyplomowych .

3.             Wysokość opłat za kursy dokształcające organizowane przez Uczelnię określa prorektor ds. dydaktycznych i studenckich na podstawie kosztorysu z chwilą podjęcia przez niego decyzji       o powołaniu kursu.

4.             Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach w charakterze wolnych słuchaczy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych równa jest opłacie za zajęcia na studiach niestacjonarnych na danym kierunku zgodnie z zarządzeniem rektora, o którym mowa  w ust. 1.

5.             Wysokość opłaty za wpis warunkowy, różnice programowe oraz za zajęcia na studiach z tytułu ich powtarzania spowodowanego niezadowalającymi wynikami w nauce wynosi  co najmniej  10 %  rocznej opłaty za te studia w danym roku akademickim.

6.             Opłata za uczestniczenie w zajęciach objętych wpisem warunkowym, za różnice programowe oraz za zajęcia na studiach stacjonarnych w przypadku ich powtarzania spowodowanego niezadowalającymi wynikami w nauce wnoszona jest w nie więcej niż dwóch ratach, z tym że pierwszą ratę należy uiścić nie później niż w ciągu 15 dni od otrzymania decyzji dziekana, a drugą nie później niż w dniu kończącym zajęcia dydaktyczne w danym semestrze.

7.             Wysokość opłat za wyjazdy i obozy organizowane przez Uczelnię określa prorektor ds. dydaktycznych i studenckich na podstawie kosztorysu przedstawionego przez pracownika Uczelni odpowiedzialnego za organizację danego wyjazdu lub obozu.

8.             Opłaty za wyjazdy i obozy organizowane przez Uczelnię wnoszone są terminach określonych przez pracownika Uczelni odpowiedzialnego za organizację danego wyjazdu lub obozu.

9.             Wysokość opłat  obowiązujących studenta, posiadającego zgodę na indywidualną organizację studiów w trybie określonym w § 13 Regulaminu Studiów określa dziekan.

 

§ 5

 

1.       Student, który zalega z opłatami wynikającymi z niniejszego zarządzenia nie może być dopuszczony do egzaminów i zaliczeń.

2.       Student, który zalega z opłatami wynikającymi z niniejszego zarządzenia nie może uzyskać:

a)      zaliczenia semestru,

b)      zgody na egzamin komisyjny,

c)      zgody na przeniesienie się do innej szkoły wyższej, na inny kierunek studiów lub na inny wydział Uczelni,

d)      zgody na studiowanie poza swoim kierunkiem podstawowym,

e)      zgody na przystąpienie do obrony pracy dyplomowej i magisterskiej,

f)       dyplomu ukończenia studiów,

g)      zgody na wznowienie studiów.

 

§ 6

 

1.       W uzasadnionych przypadkach student, który rezygnuje ze studiów po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych lub w czasie ich trwania, nie później niż w ciągu miesiąca od rozpoczęcia nauki na danym roku studiów, może ubiegać się o zwrot wniesionych opłat za  rok, w którym rezygnuje z nauki. Oświadczenie o rezygnacji wraz z uzasadnionym wnioskiem o zwrot wniesionych opłat student przedkłada właściwemu dziekanowi. 

2.       Zwrot opłaty, o której mowa w ust. 1  może nastąpić po potrąceniu kosztów i wydatków Uczelni związanych z organizacją zajęć dydaktycznych dla studenta w danym roku akademickim oraz kosztów rezygnacji studenta. Potrącenie kosztów i wydatków, o którym mowa w zdaniu poprzednim następuje  w wysokości nie mniejszej niż 10%  opłaty za cały rok studiów.  

3.       Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w  ust.1 właściwy dziekan pozostawia bez rozpoznania.

4.       Student studiów niestacjonarnych po przeprowadzonej rekrutacji na pierwszy rok (semestr) studiów, a przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych podpisuje oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

II. Odpłatność za zajęcia dydaktyczne

 

§ 7

 

1.       Za termin dokonania wpłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Uczelni lub dzień dokonania wpłaty  w kasie Uczelni.

2.       Wpłaty należy dokonać na wskazany rachunek bankowy Uczelni lub do kasy Uczelni.

3.       Zwrot nadpłaty dokonanej na rachunek bankowy Uczelni z tytułów określonych niniejszym zarządzeniem może nastąpić w rozliczeniu semestralnym lub przy ostatecznym rozliczeniu studenta lub uczestnika studiów podyplomowych z Uczelnią, jeśli nie ma on jakichkolwiek zaległości w odpłatnościach na rzecz Uczelni.

4.       Za skutki nieczytelnego i niedokładnego wypełnienia blankietu wpłaty odpowiedzialność ponosi wpłacający.

5.       Wpłacający zobowiązany jest do przedstawienia każdorazowo dowodu wpłaty (blankietowego dowodu wpłaty) w odpowiednim instytucie (dziekanacie), który prowadzi daną formę kształcenia.

 

§ 8

 

1.       Opłata za zajęcia na studiach niestacjonarnych wnoszona jest w czterech równych ratach w terminach do dnia 15 września, 15 grudnia, 15 lutego i 15 maja.

2.       Studenci pierwszego roku studiów oraz osoby posiadające status wolnego słuchacza uiszczają pierwszą ratę za zajęcia dydaktyczne do dnia 15 września każdego roku akademickiego. Studenci pierwszego roku studiów przyjęci po dniu 15 września oraz wolni słuchacze wpłacają pierwszą ratę za zajęcia dydaktyczne w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

3.       Terminy wymienione w ust. 1 mogą być zmienione przez dziekana w stosunku do studentów ostatniego roku studiów na danym kierunku.

 

 

III. Odpłatność za studia podyplomowe i kursy dokształcające

 

 

§ 9

 

1.       Wysokość opłat za każdy semestr, wnoszonych przez uczestników studiów podyplomowych lub kursów dokształcających ustala prorektor ds. dydaktycznych i spraw studenckich na wniosek dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej na podstawie zatwierdzonego kosztorysu.

2.       Wpłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające wnoszone są przez uczestników przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku studiów podyplomowych lub kursów dokształcających trwających więcej niż jeden semestr opłata ta może zostać rozłożona na raty (w jednakowej wysokości), których liczba może być równa  liczbie semestrów. Wpłata każdej z rat powinna być wnoszona przed rozpoczęciem każdego semestru.

3.       Wniesienie opłaty za dany semestr jest warunkiem rozpoczęcia lub kontynuowania nauki na studiach podyplomowych.

4.       Wniesienie opłaty za dany kurs jest warunkiem rozpoczęcia nauki na kursach dokształcających.

5.       W przypadku nieuiszczenia przez uczestnika studiów podyplomowych lub kursów dokształcających opłaty w terminie, dziekan w ciągu 14 dni od chwili  upłynięcia danego terminu podejmuje decyzję o skreśleniu  uczestnika z listy uczestników.

6.       W przypadku rezygnacji ze studiów podyplomowych lub kursów dokształcających, wniesiona wcześniej opłata za zajęcia dydaktyczne nie ulega zwrotowi.

7.       W przypadku nie rozpoczęcia kształcenia na studiach podyplomowych lub kursów dokształcających z powodu zbyt małej liczby uczestników wniesiona przez kandydata opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi.

8.       Uczestnik studiów podyplomowych po przeprowadzonej rekrutacji na pierwszy rok (semestr) studiów, a przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych podpisuje oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia.

9.       Wobec uczestników studiów podyplomowych i kursów dokształcających przypisów rozdziału  IV nie stosuje się. 

 

 

 

IV. Zasady i tryb udzielania ulg w opłatach za zajęcia dydaktyczne

 

 

§ 10

 

1.       W przypadku nieuiszczenia przez studenta opłaty za zajęcia dydaktyczne w terminach, o których mowa w §  8 ust. 1, dziekan w ciągu 14 dni od chwili  upłynięcia danego terminu podejmuje decyzję o skreśleniu  studenta z listy studentów lub o przedłużeniu terminu uiszczenia  opłaty.

2.       Przedłużenie  terminu uiszczenia opłaty następuje wyłącznie na podstawie pisemnego  wniosku studenta zwierającego  uzasadnianie, który składany jest do dziekana w terminach do dnia 15 września, 15 grudnia, 15 lutego i 15 maja.

3.       Wniosek, o którym mowa w ust. 2  złożony po terminie  dziekan pozostawia bez rozpoznania.

 

§ 11

 

Na wniosek studenta zaopiniowany przez dyrektora instytutu i dziekana oraz uczelniany organ samorządu studenckiego, rektor może zwolnić studenta z obowiązku uiszczenia opłaty w całości lub części za zajęcia dydaktyczne na studiach  niestacjonarnych oraz podyplomowych.

 

§ 12

 

1.       Ulgi w opłatach za zajęcia dydaktyczne stosuje się jedynie do bieżącego roku akademickiego.

2.       Ulga w opłacie za zajęcia dydaktyczne może w szczególności polegać na:

a)      zwolnieniu z całości lub części opłaty,

b)      odroczeniu terminu płatności.

3.       Nie udziela się ulg w opłacie za zajęcia dydaktyczne, o których mowa w ust. 2 lit. a  na pierwszym semestrze (roku) studiów z wyjątkiem szczególnych przypadków odpowiednio udokumentowanych.

4.       Nie udziela się ulg w opłacie na studiach stacjonarnych  z tytułu powtarzania zajęć spowodowanego niezadowalającymi wynikami w nauce oraz za wpis warunkowy z wyjątkiem szczególnych udokumentowanych przypadków .

5.       Nie udziela się ulg w opłacie za zajęcia dydaktyczne z tytułu przeniesienia i różnic programowych.

 

 

§ 13

 

1. Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, który podejmie naukę na drugim kierunku studiów niestacjonarnych w trybie określonym w § 9 Regulaminu studiów wnosi 50 % opłaty ustalonej dla danego (drugiego) kierunku studiów, z wyjątkiem studentów innych uczelni, których obowiązuje pełna opłata. Zniżkę można stosować do chwili ukończenia przez studenta nauki na studiach pierwszego stopnia lub do chwili ukończenia jednolitych studiów magisterskich na podstawowym kierunku.

2. W przypadku podjęcia przez studenta studiów drugiego stopnia, w celu uzyskania zniżki student powinien złożyć nowy wniosek na zasadach określonych  Regulaminem studiów.

 

 

§ 14

 

 

1.       Ulga w opłacie za zajęcia dydaktyczne może być przyznana na wniosek studenta.

2.       Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy składać w dziekanacie właściwego wydziału.

3.       Wniosek należy złożyć na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

4.       Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań formalnoprawnych, należy wezwać wnoszącego do usunięcia tych braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

5.       Po zaopiniowaniu przez dziekana wniosek opiniuje uczelniany organ samorządu studenckiego.

6.       Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do ulg w opłacie za zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych prowadzonych w jednostkach międzywydziałowych Uczelni z zastrzeżeniem, że pierwszą opinię wniosku studenta wydaje kierownik jednostki międzywydziałowej.

 

§ 15

 

1.       Organem właściwym do orzekania w sprawach udzielania ulg w opłatach  za zajęcia dydaktyczne jest prorektor ds. dydaktyki i spraw studenckich oraz prorektor ds. filii.

2.       Załatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji powinno nastąpić nie później niż w ciągu  trzydziestu dni licząc od dnia wniesienia wniosku.

3.       Decyzja prorektora ma formę pisemną.

4.       Decyzja, o której mowa w ust. 3 jest przekazywana do dziekanatu lub jednostki międzywydziałowej Uczelni oraz Kwesturze w postaci potwierdzonej kserokopii.

5.       O treści decyzji informuje studenta wyznaczony pracownik dziekanatu.

 

 

 

V. Zwrot opłaty za uczestnictwo w zajęciach w charakterze wolnego słuchacza

 

§ 16

 

1.             Osoba uczestnicząca w zajęciach w charakterze wolnego słuchacza studiów stacjonarnych, która uzyska status studenta studiów  stacjonarnych, może ubiegać się o zwrot wniesionej opłaty.

2.             W przypadku zwrotu opłaty Uczelnia potrąca kwotę proporcjonalną do czasu uczęszczania na zajęcia w charakterze wolnego słuchacza.

§ 17

 

1.             Organem właściwym do orzekania w sprawach, o których mowa w §16 jest prorektor ds. dydaktyki i spraw studenckich oraz prorektor ds. filii.

2.             Osoba uczestnicząca w zajęciach w charakterze wolnego słuchacza studiów stacjonarnych może ubiegać się o zwrot opłaty w przypadkach przewidzianych w §16 do 30 listopada każdego roku akademickiego.

 

VI. Opłaty wynikające z toku studiów

 

§ 18

 

1.  Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  pobiera się jednorazową opłatę w wysokości      
     300 zł,  z tytułu wszelkiego rodzaju przeniesień:

a)      ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne,

b)      ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne,

c)      na inny kierunek studiów lub specjalność,

d)      z innej uczelni,

e)      przy wznawianiu studiów.

2. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  pobiera się jednorazową opłatę w wysokości      
  100 zł,  z tytułu  przywrócenia w prawach studenta , jeżeli skreślenie nastąpiło z powodu
  zaległości finansowych studenta wobec Uczelni.  

 

 

 

§ 19

 

Na studiach niestacjonarnych opłata za przystąpienie do egzaminu magisterskiego (licencjackiego) wynosi 50 zł.

 

 

§ 20

 

1. Uczelnia pobiera opłaty:

a)      za wydanie legitymacji studenckiej w  wysokości 5 zł,

b)      za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej 17 zł,

c)      za wydanie indeksu 4 zł,

d)      za wydanie dyplomu ukończenia studiów w wysokości 60 zł,

e)      za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych  w wysokości 30 zł,

f)       za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy w wysokości 40 zł.

g)      za wydanie zaświadczenia w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli w wysokości 10 zł.

h)      za wydanie zaświadczenia o posiadaniu statusu studenta Uczelni w  wysokości 4 zł,

i)        za wydanie wypisu z indeksu w  wysokości 30 zł.

2. Za wydanie duplikatu dokumentów, o których mowa w ust. 1 pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za oryginał.

§ 21

 

Opłaty za niektóre czynności związane z korzystaniem ze zbiorów Biblioteki Uczelni określają odrębne przepisy.

 

 

 

VII. Opłata rekrutacyjna

 

§ 22

 

1.       Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną.

2.       Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 na każdy rok akademicki ustala rektor.

3.       Z opłaty, o której mowa w ust. 1 zwolnieni są absolwenci studiów licencjackich Uczelni, którzy ubiegają się o kontynuowanie studiów uzupełniających magisterskich na tym samym kierunku oraz studenci Uczelni, podejmujący za zgodą dziekanów, studia na drugim kierunku.

 

VIII.  Przepisy końcowe

 

§ 23

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem indywidualne decyzje dotyczące opłat związanych z tokiem studiów podejmuje rektor.

 

 

 

 

§ 24

 

Traci moc zarządzenie nr 37/2004 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie regulaminu odpłatności za zajęcia dydaktyczne, opłat związanych z tokiem studiów oraz odpłatności za inne formy kształcenia w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.


§ 25

 

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz
 


 

Załączniki dostepne w  wersji zarządzenia w formacie PDFmetryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 12:54:01

Liczba wyświetleń strony: 14123

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka