Uchwała Nr 244/2019

 

 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 października 2019 roku

 

w sprawie zatwierdzenia wzorów druków dyplomu doktora, dyplomu doktora sztuki

oraz dyplomu doktora habilitowanego

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 16) ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018, poz. 1668 ze zm.), § 47 ust.1 pkt 15) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, §1-5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. z 2018 poz. 1837), § 1-4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji (Dz.U. 2019, poz. 1574) uchwala się, co następuje:

§1

  1. Zatwierdza się wzór dyplomu doktorskiego w dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej, odpisu dyplomu doktorskiego, odpisu dyplomu doktorskiego przeznaczonego do akt oraz odpisu dyplomu doktorskiego w języku angielskim stanowiące załączniki nr 1-4 do niniejszej uchwały.
  2. Opis dokumentów określonych w ust. 1:

1) dyplomy mają format  - po obcięciu A4 (210 mm x 297 mm),

2) dyplomy drukuje się na papierze akwarelowym ręcznie czerpanym, w kolorze jasnożółto-beżowym o gramaturze 250 – 300 g/m2,

3) dyplomy są opatrzone tłoczonym godłem uczelni, bezbarwnym, o wysokości 2,7 cm,

4) dyplomy drukowane są drukiem typograficznym w kolorach:

a) czerwonym - dla nazwy „UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH”, wyrazów „DYPLOM DOKTORSKI” oraz wyrazu „DOKTORA NAUK”,

b) czarnym - dla pozostałego tekstu,

c) żółtym - dla linii wypełnienia danych;

5) na odpisie dyplomu doktorskiego oraz odpisie dyplomu doktorskiego przeznaczonym do akt umieszcza się nad nazwą dokumentu odpowiednio oznaczenie „ODPIS” albo „ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT” czcionka Times New Roman CE 11 pkt.

6) znak graficzny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - dla kwalifikacji pełnej na poziomie ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji. Znak składa się z elementu graficznego przedstawiającego skrót „PRK” umieszczony w trzech kwadratach w kolorze czarnym (każda litera w osobnym kwadracie, z przezroczystym tłem – w kontrze), rzymską cyfrę w kolorze czarnym odpowiadającą ósmemu poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji, umieszczoną w czwartym kwadracie z czarnym obramowaniem (z przezroczystym tłem), oraz z elementu tekstowego umieszczonego pod elementem graficznym. Całkowita szerokość elementu graficznego wynosi 25 mm. W elemencie graficznym stosuje się czcionkę kroju Arial Bold. Element tekstowy wykonuje się z czcionki kroju Times New Roman w rozmiarze 9 pkt w kolorze czarnym. Krój i rozmiar czcionki elementu tekstowego oraz treść i układ tekstu nie mogą ulec zmianie. Dopuszcza się proporcjonalne powiększenie elementu graficznego maksymalnie do szerokości 30 mm.

§ 2

  1. Zatwierdza się wzór dyplomu doktorskiego w dziedzinie nauki, odpisu dyplomu doktorskiego, odpisu dyplomu doktorskiego przeznaczonego do akt oraz odpisu dyplomu doktorskiego w języku angielskim stanowiące załączniki nr 5-8 do niniejszej uchwały.
  2. Opis dokumentów określonych w ust. 1:

1) dyplomy mają format  - po obcięciu A4 (210 mm x 297 mm),

2) dyplomy drukuje się na papierze akwarelowym ręcznie czerpanym, w kolorze jasnożółto-beżowym o gramaturze 250 – 300 g/m2,

3) dyplomy są opatrzone tłoczonym godłem uczelni, bezbarwnym, o wysokości 2,7 cm,

4) dyplomy drukowane są drukiem typograficznym w kolorach:

a) czerwonym - dla nazwy „UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH”, wyrazów „DYPLOM DOKTORSKI” oraz wyrazu „DOKTORA NAUK”,

b) czarnym - dla pozostałego tekstu,

c) żółtym - dla linii wypełnienia danych;

5) na odpisie dyplomu doktorskiego oraz odpisie dyplomu doktorskiego przeznaczonym do akt umieszcza się nad nazwą dokumentu odpowiednio oznaczenie „ODPIS” albo „ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT” czcionka Times New Roman CE 11 pkt.

6) znak graficzny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - dla kwalifikacji pełnej na poziomie ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji. Znak składa się z elementu graficznego przedstawiającego skrót „PRK” umieszczony w trzech kwadratach w kolorze czarnym (każda litera w osobnym kwadracie, z przezroczystym tłem – w kontrze), rzymską cyfrę w kolorze czarnym odpowiadającą ósmemu poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji, umieszczoną w czwartym kwadracie z czarnym obramowaniem (z przezroczystym tłem), oraz z elementu tekstowego umieszczonego pod elementem graficznym. Całkowita szerokość elementu graficznego wynosi 25 mm. W elemencie graficznym stosuje się czcionkę kroju Arial Bold. Element tekstowy wykonuje się z czcionki kroju Times New Roman w rozmiarze 9 pkt w kolorze czarnym. Krój i rozmiar czcionki elementu tekstowego oraz treść i układ tekstu nie mogą ulec zmianie. Dopuszcza się proporcjonalne powiększenie elementu graficznego maksymalnie do szerokości 30 mm.

§ 3

  1. Zatwierdza się wzór dyplomu doktorskiego doktora sztuki, odpisu dyplomu doktorskiego doktora sztuki, odpisu dyplomu doktorskiego doktora sztuki przeznaczonego do akt oraz odpisu dyplomu doktorskiego doktora sztuki w języku angielskim stanowiące załączniki nr 9-12  do niniejszej uchwały.
  2. Opis dokumentów określonych w ust. 1:

1) dyplomy mają format - po obcięciu A4 (210 mm x 297 mm),

2) dyplomy drukuje się na papierze akwarelowym ręcznie czerpanym, w kolorze jasnożółto-beżowym o gramaturze 250 – 300 g/m2,

3) dyplomy są opatrzone tłoczonym godłem uczelni, bezbarwnym, o wysokości 2,7 cm,

4) dyplomy drukowane są drukiem typograficznym w kolorach:

a) czerwonym - dla nazwy „UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH”, wyrazów „DYPLOM DOKTORSKI” oraz wyrazu „DOKTORA SZTUKI”,

b) czarnym - dla pozostałego tekstu,

c) żółtym - dla linii wypełnienia danych.

5) na odpisie dyplomu doktorskiego oraz odpisie dyplomu doktorskiego przeznaczonego do akt umieszcza się nad nazwą dokumentu odpowiednio oznaczenie „ODPIS” albo „ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT” czcionka Times New Roman CE 11 pkt.

6) znak graficzny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - dla kwalifikacji pełnej na poziomie ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji. Znak składa się z elementu graficznego przedstawiającego skrót „PRK” umieszczony w trzech kwadratach w kolorze czarnym (każda litera w osobnym kwadracie, z przezroczystym tłem – w kontrze), rzymską cyfrę w kolorze czarnym odpowiadającą ósmemu poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji, umieszczoną w czwartym kwadracie z czarnym obramowaniem (z przezroczystym tłem), oraz z elementu tekstowego umieszczonego pod elementem graficznym. Całkowita szerokość elementu graficznego wynosi 25 mm. W elemencie graficznym stosuje się czcionkę kroju Arial Bold. Element tekstowy wykonuje się z czcionki kroju Times New Roman w rozmiarze 9 pkt w kolorze czarnym. Krój i rozmiar czcionki elementu tekstowego oraz treść i układ tekstu nie mogą ulec zmianie. Dopuszcza się proporcjonalne powiększenie elementu graficznego maksymalnie do szerokości 30 mm.

§ 4

  1. Zatwierdza się wzór dyplomu doktora habilitowanego, odpisu dyplomu doktora habilitowanego, odpisu dyplomu doktora habilitowanego przeznaczonego do akt oraz odpisu dyplomu doktora habilitowanego w języku angielskim stanowiące załączniki nr 13-16 do niniejszej uchwały.
  2. Opis dokumentów określonych w ust. 1:

1) dyplomy mają format - po obcięciu A4 (210 mm x 297 mm),

2) dyplomy drukuje się na papierze akwarelowym ręcznie czerpanym, w kolorze jasnożółto-beżowym o gramaturze 250 – 300 g/m2,

3) dyplomy są opatrzone tłoczonym godłem uczelni, bezbarwnym, o wysokości 2,7 cm,

4) dyplomy drukowane są drukiem typograficznym w kolorach:

a) czerwonym - dla nazwy „UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH”, wyrazów „DYPLOM  HABILITACYJNY” oraz wyrazów „DOKTORA HABILITOWANEGO”,

b) czarnym - dla pozostałego tekstu,

c) żółtym - dla linii wypełnienia danych;

5) na odpisie dyplomu doktorskiego oraz odpisie dyplomu doktorskiego przeznaczonego do akt umieszcza się nad nazwą dokumentu odpowiednio oznaczenie „ODPIS” albo „ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT” czcionka Times New Roman CE 11 pkt.

§ 5

Dokumenty, o których mowa w § 1-4, podpisuje rektor albo osoba przez niego upoważniona.

  § 6

  1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą uchwała nr 85/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 września  2017 r. zmieniająca uchwałę nr 56/2017 roku Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów druków dyplomów ukończenia studiów wyższych, dyplomu doktora, dyplomu doktora habilitowanego, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikatów językowych.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-11-08 11:46:08
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-11-08 11:47:03

Liczba wyświetleń strony: 1025

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka