Zarządzenie Nr 10/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 7 lutego 2014 roku

w sprawie monitorowania rezultatów oraz trwałości projektów infrastrukturalnych realizowanych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach współfinansowanych ze środków UE

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 69 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

 

Użyte w Zarządzeniu określenia i skróty oznaczają:

1)        wskaźniki produktu – są to dobra materialne i efekty usług osiągane przez Beneficjenta
w wyniku realizacji projektu infrastrukturalnego finansowane ze środków UE w okresie realizacji projektu,

2)        wskaźniki rezultatu – odnoszą się do bezpośrednich i natychmiastowych efektów projektu mierzonych po zakończeniu realizacji projektu, dostarczają informacji na temat zmian m.in. w działalności, zachowaniu i potencjale Beneficjenta, do których przyczyniła się realizacja projektu,

3)        kierownik projektu – pracownik oddelegowany przez Rektora do koordynowania realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą przez Uniwersytet,

4)        kierownik jednostki organizacyjnej – pracownik, któremu Rektor powierzył kierowanie wewnętrzną jednostką organizacyjną Uniwersytetu.

 

§ 2

 

         1.         Kierownik projektu zobowiązany jest do osiągnięcia wartości wskaźników produktu projektów infrastrukturalnych.

         2.         W celu realizacji zadania określonego w ust. 1 kierownik projektu współpracuje
z Działem Funduszy Europejskich oraz kierownikami jednostek organizacyjnych, których dotyczy realizacja projektu.

         3.         Sprawozdanie z osiągniętych wskaźników produktu kierownik projektu przekazuje do Działu Funduszy Europejskich na zakończenie realizacji projektu w terminie tożsamym z terminem złożenia wniosku o płatność końcową.

§ 3

 

1.        Realizacja wskaźników rezultatu projektów infrastrukturalnych oraz utrzymanie trwałości projektu spoczywa na jednostkach organizacyjnych, które wzbogaciły swoje zaplecze infrastrukturalne w wyniku realizacji projektu.

2.        W przypadku projektów, w wyniku których powstała infrastruktura dla kilku jednostek organizacyjnych Kierownik Projektu przedstawia propozycję podziału wskaźników pomiędzy te jednostki i uzgadnia ją z Prorektorem ds. Rozwoju i Finansów.

3.        Kierownik projektu w porozumieniu z Działem Funduszy Europejskich informuje kierowników jednostek organizacyjnych o przydzielonych im do realizacji wskaźnikach rezultatów, zasadach ich realizacji oraz dokumentach potwierdzających osiągnięcie wskaźnika. Informacja przekazywana jest z chwilą rozpoczęcia realizacji projektu.

4.        Kierownik projektu w ostatnim miesiącu realizacji projektu przekazuje do Działu Funduszy Europejskich informację w zakresie wskaźników rezultatu osiągniętych w trakcie realizacji projektu oraz ich wartościach docelowych i terminach ich osiągnięcia.

5.        Kierownicy jednostek są zobowiązani do osiągnięcia wskazanych wartości wskaźników rezultatu oraz zapewnienia ich trwałości zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu. Przez zapewnienie trwałości rozumie się utrzymanie wartości osiągniętego wskaźnika rezultatu przez cały okres trwałości projektu na nie zmienionym poziomie.

6.        Kierownik jednostki organizacyjnej może wyznaczyć osobę odpowiedzialną za monitorowanie wskaźników w okresie trwałości projektu. Informację w tym zakresie przekazuje do Działu Funduszy Europejskich.

7.        W terminie do 15 stycznia roku następującego po roku sprawozdawczym osoby odpowiedzialne za monitorowanie wskaźników składają sprawozdania o wartości wskaźników osiągniętych w roku poprzednim do Działu Funduszy Europejskich wraz z dokumentami potwierdzającymi realizację wskaźnika. Sprawozdanie składane jest na formularzu przekazanym przez Dział Funduszy Europejskich dostosowanym do wymogów sprawozdawczości projektu.

8.        Dział Funduszy Europejskich po zatwierdzeniu sprawozdań przez Prorektora ds. Rozwoju
i Finansów przekazuje informacje o monitorowaniu wskaźników odpowiednim instytucjom zewnętrznym.

§ 4

 

1.      W przypadku projektów już zakończonych oraz będących w fazie realizacji Kierownicy projektów zobowiązani są do wykonania zaleceń zawartych w niniejszym zarządzeniu
w terminie 30 dni kalendarzowych od wprowadzenia zarządzenia.

2.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-02-10 09:39:09
Data aktualizacji:2014-02-10 09:39:10

Liczba wyświetleń strony: 1600

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka