Traci moc na podstawie zarządzenia nr 24/2015

Zarządzenie Nr 26/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie wysokości opłat za wynajem miejsc w domach studenta w okresie przerwy wakacyjnej

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) i § 69 ust. 3 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

1.      Ustala się następującą wysokość opłat za korzystanie z pokoju jednoosobowego w Domu Studenta „Melodia” przy ul. Śląskiej 15 i Domu Studenta „Fama” przy ul. Śląskiej 13, w okresie od dnia
1 lipca do dnia 30 września każdego roku akademickiego:

 

1)   dla osób przebywających 1 dobę - 50 zł netto,

2)   dla osób przebywających powyżej 1 doby - 45zł netto za dobę - niezależnie od charakteru pobytu i statusu osoby korzystającej z pokoju.

2.      Ustala się następującą wysokość opłat za korzystanie z miejsc w pokojach dwu lub więcej osobowych w Domu Studenta „Fama” przy ul. Śląskiej 13, w Domu Studenta „Melodia” przy
ul. Śląskiej 15, w Domu Studenta „Odyseja” przy ul. Śląskiej 11A, Domu Studenta „Łącznik” przy ul. Śląskiej 15A w Kielcach, w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 września każdego roku akademickiego:

 

1)      dla studentów studiów stacjonarnych UJK odbywających praktyki, oraz dla studentów   rozpoczynających rok akademicki we wrześniu - 15 zł netto za dobę,

2)      dla studentów studiów stacjonarnych UJK  przebywających 1 dobę - 20 zł netto,  

3)      dla studentów studiów stacjonarnych UJK  przebywających powyżej 1 doby -18 zł netto za dobę,

4)      dla studentów szkół wyższych skierowanych na praktyki zawodowe - 30 zł netto za dobę,

5)      dla pracowników UJK przebywających 1 dobę – 35 zł netto,

6)      dla pracowników UJK przebywających powyżej 1 doby - 30 zł netto za dobę,

7)      dla osób nie będących pracownikami UJK, które realizują w Uczelni zajęcia dydaktyczne lub wykonują w Uczelni pracę naukową - 30 zł netto za dobę,

8)      dla  studentów studiów niestacjonarnych - 30 zł netto za dobę, 

9)      dla kandydatów na studia w okresie egzaminów wstępnych - 30 zł netto za dobę,

10)  dla uczniów szkół podstawowych i średnich - 25 zł netto za dobę,

11)  dla innych osób nie wymienionych w pkt 1 – 10:

a)                                            przebywających 1 dobę - 45 zł netto,

b)                                           powyżej 1 doby - 40zł netto za dobę.

3.      Osoby zajmujące same pokój 2-osobowy, płacą stawkę za 2 osoby. Przepis stosuje się odpowiednio do pokoi więcej niż dwuosobowych.

 

 

§ 2.

 

1.      Przy zakwaterowaniu powyżej 7 dni w domach studenckich, zorganizowanych grup co najmniej 10 osób, o których mowa w § 1 pkt 11 dopuszcza się  możliwość negocjacji cen.

2.      W wypadku, o którym mowa w ust. 1 minimalna cena wynosi 25 zł netto od osoby za dobę.

3.      Negocjacje o których mowa w ust. 1 prowadzi kierownik Działu Spraw Studenckich, a decyzję w przedmiocie ostatecznej ceny i obowiązku wniesienia kaucji oraz jej wysokości podejmuje   prorektor do spraw dydaktycznych i studenckich. W uzasadnionych przypadkach prorektor może wyrazić zgodę na zwolnienie z obowiązku wniesienia kaucji.

4.      Zakwaterowanie na zasadach, o których mowa w ust 1-3 nie może przekraczać 14 dni.

 

 

 

§ 3.

 

Przy zakwaterowaniu trwającym cały miesiąc:

1)   dla studentów studiów stacjonarnych UJK -  400 zł netto,

2)   dla innych osób – 500 zł netto.

 

       §4.

 

1.Przy zakwaterowaniu osoby fizycznej trwającym powyżej 14 dni, prorektor do spraw dydaktycznych i studenckich lub kanclerz Uczelni zawiera z tą osobą umowę , której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, z zastrzeżeniem ustępu 4.

2.Przy zakwaterowaniu osoby fizycznej do 14 dni, osoba ta składa oświadczenie o obowiązku uiszczenia opłaty, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, z zastrzeżeniem ustępu 4. 

3. Oświadczenia, o którym mowa w ustępie 2 nie składa się w przypadku uiszczenia z góry całości opłaty za zakwaterowanie.

4.W przypadku gdy zakwaterowanie zleca osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prorektor do spraw dydaktycznych i studenckich lub kanclerz Uczelni zawiera z tym podmiotem umowę, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

           

§ 5.

 

Skierowanie do zakwaterowania wystawia Dział Spraw Studenckich. 

 

                                                           § 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 7.

 

Z dniem wejścia w życie przedmiotowego zarządzenia traci moc obowiązującą zarządzenie
Nr 37/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 maja 2012  roku
w sprawie wysokości opłat za wynajem miejsc w domach studenckich w okresie przerwy wakacyjnej.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-04-28 11:17:56
Data aktualizacji:2015-04-26 20:12:36

Liczba wyświetleń strony: 1562

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka