Traci moc na podstawie zarządzenia nr 76/2016

Zarządzenie Nr 77/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 listopada 2014  roku

 

zmieniające zarządzenie z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania oraz wypłaty stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich UJK

 

Na podstawie art. 200 i 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), § 11-15 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2014 poz. 1480), zwanego dalej rozporządzeniem oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 42/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach "Szczegółowy tryb składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego" wprowadza się następujące zmiany:

 

 1. paragraf 1 otrzymuje brzmienie:

 

 1. Zasady przyznawania stypendium doktoranckiego dla  uczestników studiów doktoranckich prowadzonych w UJK określają § 12 -14  rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014r. r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich  (Dz. U. 2014 poz. 1480),  zwane dalej rozporządzeniem.
 2. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla  uczestników studiów doktoranckich prowadzonych w UJK może być przyznane:

1) na pierwszym roku studiów doktoranckich - doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce w trakcie studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub w postępowaniu rekrutacyjnym;

2) na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich - doktorantowi, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy dydaktycznej lub badawczej albo osiągnięciami artystycznymi w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium.

 1. Do przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla  uczestników studiów doktoranckich prowadzonych w UJK, stosuje się odpowiednio § 11, § 13 i § 14 ust 1, 2 i 4 rozporządzenia.

 

 1. paragraf 5 otrzymuje brzmienie:

 

 1. Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych opiniowane są przez komisje doktoranckie, zwane dalej komisjami, powoływane przez rektora. Propozycje osób wchodzących w skład poszczególnych komisji przedstawiają dziekani właściwych wydziałów.
 2. Komisje są powoływane odrębnie dla każdego kierunku studiów doktoranckich, do dnia 25 października danego roku akademickiego.
 3. Z posiedzenia komisja sporządza się protokół, zawierający: 
 1. przyjęty przez komisję system punktacji za spełnianie kryteriów, o jakich mowa w:
  1. paragrafie 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014r. r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich  (Dz. U. 2014 poz. 1480) w przypadku stypendiów doktoranckich,
  2. paragrafie 1 ust 2 szczegółowego trybu składania i rozpatrywania wniosków
   o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.
 2. listę rankingową doktorantów, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego,
 3. listę rankingową doktorantów, którzy złożyli wnioski o zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych,
 4. listę doktorantów rekomendowanych do  przyznania stypendium doktoranckiego,
 5. listę doktorantów rekomendowanych do przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych,
 6. uzasadnienie rekomendacji, jeśli zajdzie okoliczność wskazana w ustępie 6, 
 7. podpisy członków komisji,
 8. załącznikiem do protokołu są karty oceny wniosków, według wzorów stanowiących załączniki do zarządzenia,
 1. Komisje ustalają listy rankingowe doktorantów o jakich mowa w ust 3 pkt 2) i 3) od największej do najmniejszej liczby przyznanych punktów, według systemu punktacji, o jakim mowa w ust. 3 pkt. 1).
 2. Komisje rekomendują doktorantów do przyznania stypendium doktoranckiego, a także zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych według pozycji na liście rankingowej (od największej liczby punktów). Liczba osób rekomendowanych nie może przekroczyć ilości stypendiów doktoranckich / zwiększeń stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych ustalonych na dany rok akademicki przez rektora.
 3. W przypadku uzyskania przez doktorantów równej liczby punktów, o umieszczeniu na liście doktorantów rekomendowanych do  przyznanie stypendium doktoranckiego / zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych decyduje komisja, uzasadniając merytorycznie w protokole swoje stanowisko.
 4. Komisje przekazują rektorowi sporządzoną na podstawie protokołu listę doktorantów rekomendowanych do przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, zawierające dane określone w §13 ust. 2 pkt 1) rozporządzenia w terminie do dnia 20 listopada danego roku akademickiego.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-11-27 09:41:00
Data aktualizacji:2016-10-07 12:03:03

Liczba wyświetleń strony: 1337

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka