Zarządzenie Nr 47/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 17 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 września 2010 r. w sprawie powszechnej inwentaryzacji i ewidencji obiektów stanowiących historyczne pamiątki działalności Uniwersytetu i jego prawnych poprzedników

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz § 7 ust. 2, § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje: 

§ 1

W zarządzeniu Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 września 2010 r. w sprawie powszechnej inwentaryzacji i ewidencji obiektów stanowiących historyczne pamiątki działalności Uniwersytetu i jego prawnych poprzedników, wprowadza się następującą zmianę:

w § 3  dotychczasową treść ust. 4 w brzmieniu:

„4. Wypełnione  ankiety  należy  przekazać w  wersji  papierowej  i  elektronicznej  do  Archiwum  w terminie jednego miesiąca od wejścia w życie niniejszego zarządzenia.”

zastępuje się treścią w brzmieniu:

„4. Wypełnione  ankiety  należy  przekazywać w  wersji  papierowej  i  elektronicznej  do  Archiwum  w terminie do końca każdego roku kalendarzowego.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-06-17 15:09:39
Data aktualizacji:2014-06-17 15:09:40

Liczba wyświetleń strony: 1382

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka