Zarządzenie Nr 2/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 16 stycznia 2014 roku

w sprawie szczególnego trybu funkcjonowania Uczelni w sierpniu 2014 roku

 

 

 

Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572) oraz § 69 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, mając na uwadze racjonalizację kosztów funkcjonowania Uczelni zarządzam, co następuje:

 

1

 

1.      W okresie od 1 sierpnia 2014 roku do 31 sierpnia 2014 roku wprowadza się specjalny tryb funkcjonowania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W okresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zaleca się wykorzystanie przez pracowników urlopów wypoczynkowych zarówno zaległych, jak i bieżących.

2.      Do końca pierwszego kwartału 2014 r. pracownicy Uniwersytetu powinni złożyć wnioski o udzielenie nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego bieżącego, jak i zaległego, obejmującego okres, o którym mowa w ust. 1, w wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego.

 

 

§ 2

 

Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetudo zapewnienia w okresie, o którym mowa w § 1 ust.1 funkcjonowania podległych im jednostek jedynie w niezbędnym zakresie, bądź też w razie możliwości, do całkowitego zawieszenia ich działania. W tym celu kierownicy upoważnieni są do dokonywania indywidualnych, doraźnych zmian rozkładów czasu pracy podległych pracowników, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pracy. 

 

§ 3

 

1. W okresie, o którym mowa w § 1 ust.1 Zarządzenia budynki dydaktyczne Uniwersytetu   będą zamknięte, z wyjątkiem:

1) budynku Rektoratu, w którym godziny pracy i harmonogramy pracy dla podległych pracowników niezbędnych dla funkcjonowania Uczelni w terminie do dnia 31 stycznia 2014 roku określi kanclerz,

2) budynku A przy ulicy Świętokrzyskiej 15 w Kielcach, w którym godziny pracy i harmonogramy pracy dla podległych pracowników niezbędnych do kontynuacji badań naukowych w terminie do dnia 31 stycznia 2014 roku określi  dziekan,

3) budynku administracyjnego w Filii w Piotrkowie Trybunalskim, w którym godziny pracy dla pracowników w terminie do dnia 31 stycznia 2014 roku określi kanclerz.

2. W okresie, o którym mowa w § 1 ust.1 Zarządzenia:

1) ogranicza się pracę pracowników obsługi i pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu,

2) zakazuje się wstępu do budynków i przebywania w nich osobom nieuprawnionym, w tym także pracownikom Uniwersytetu, którzy we wskazanym terminie nie wykonują obowiązków służbowych. Zakaz wstępu, o którym  mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy:

a) osób dostarczających przesyłki,

b) kandydatów na studia, których wstęp i pobyt związany jest z procesem rekrutacji,

c) innych osób, które uzyskały zgodę rektora, prorektora ds. Filii w Piotrkowie Trybunalskim, właściwego dziekana, kanclerza,

3) ogranicza się do niezbędnego zakresu sprzątanie pomieszczeń Uczelni i utrzymanie terenów zewnętrznych;

4) ogranicza się oświetlenie korytarzy, sanitariatów itp.

 

§ 4

 

W okresie, o którym mowa w § 1 ust.1 Zarządzenia w pełnym zakresie funkcjonować będą domy studenta, Hotel Asystenta oraz Sekretariat Uczelni.

 

§ 5

 

Ograniczenie funkcjonowania Uczelni w okresie, o którym mowa w § 1 ust.1 Zarządzenia, nie dotyczy w niezbędnym zakresie pracowników, którzy wykonują zadania związane z:

1) procesem rekrutacyjnym na studia w roku akademickim 2014/2015;

2) wypłatą wynagrodzeń, rozliczaniem z ZUS, Urzędem Skarbowym;

3) rozliczeniami finansowymi;

4) utrzymaniem i obsługą sytemu informatycznego,

5) obsługą aparatury naukowo-badawczej i prowadzeniem terminowych badań naukowych;

6) realizacją i obsługą projektów;

7) uczestnictwem w konferencjach naukowych;

8) obsługą techniczną, pracami remontowymi i modernizacyjnymi;

9) obsługą zwierzętarni;

10) wynajmem obiektów Uniwersytetu.

 

§ 6

 

Za realizację niniejszego zarządzenia odpowiedzialni są Prorektorzy,  Dziekani, Kanclerz i Kwestor, w zakresie przyznanych kompetencji.

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-01-17 13:18:26
Data aktualizacji:2014-01-17 13:18:27

Liczba wyświetleń strony: 2153

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka