Zarządzenie Nr 50/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich w roku 2013/2014

 

Na podstawie art. 131 ust. 1 i ust. 2, art. 151 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz §6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2013r., poz. 1571) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1.    Rozliczenie zajęć dydaktycznych zrealizowanych w godzinach ponadwymiarowych przez poszczególnych nauczycieli akademickich na studiach wyższych i studiach doktoranckich za rok akademicki 2013/2014 dokonywane jest na podstawie zbiorczego wykazu godzin dydaktycznych, zrealizowanych w danej jednostce organizacyjnej, zatwierdzonego przez kierownika jednostki organizacyjnej i dziekana. W przypadku jednostek międzywydziałowych wykaz zatwierdza prorektor ds. dydaktycznych i studenckich.

2.    Zbiorczy wykaz godzin dydaktycznych należy złożyć do Działu Nauczania w terminach:

1)      do 4 lipca 2014 roku za godziny wykonane do 30 czerwca 2014 r.,

2)      do 3 października 2014 roku za godziny wykonane do 30 września 2014 r.

 

§ 2

 

1.      Wypłata wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych zrealizowanych na studiach wyższych oraz studiach doktoranckich dla nauczycieli akademickich w roku akademickim 2013/2014 nastąpi w trzech częściach, z zastrzeżeniem ust.2:

1)      w miesiącu sierpniu 2014 roku w wysokości 30%,

2)      w miesiącu listopadzie 2014 roku w wysokości 35%,

3)      w miesiącu grudniu 2014 roku w wysokości 35%.

2.      W przypadku nauczycieli akademickich, z którymi następuje rozwiązanie stosunku pracy, wypłata wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych wypłacana jest jednorazowo po zakończeniu stosunku pracy, w możliwe najbliższym terminie.

3.        Wypłata wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych, o którym mowa
w ust.1, nastąpi wraz z wypłatą wynagrodzenia za dany miesiąc.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-06-26 14:47:46
Data aktualizacji:2014-06-26 14:47:46

Liczba wyświetleń strony: 1646

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka