Traci moc na podstawie zarządzenia nr 76/2016

Zarządzenie Nr 70/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 14 października 2014  roku

zmieniające zarządzenie z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania oraz wypłaty stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich UJK

 

 

Na podstawie art. 200 i 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), § 10-14 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013r. r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2013 poz. 1581), zwanego dalej rozporządzeniem oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

  

 

§ 1

 

W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 42/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach "Szczegółowy tryb składnia i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego" paragraf 5 otrzymuje brzmienie:

 

1.      Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych opiniowane są przez komisje doktoranckie, zwane dalej komisjami, powoływane przez rektora. Propozycje osób wchodzących w skład poszczególnych komisji przedstawiają dziekani właściwych wydziałów.

2.      Komisje są powoływane odrębnie dla każdego kierunku studiów doktoranckich, do dnia 25 października danego roku akademickiego.

3.      Z posiedzenia komisja sporządza się protokół, zawierający: 

1)      przyjęty przez komisję system punktacji za spełnianie kryteriów, o jakich mowa w:

a)      paragrafie 11 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013r. r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich  (Dz. U. 2013 poz. 1581) w przypadku stypendiów doktoranckich,

b)      paragrafie 14 ust 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013r. r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich  (Dz. U. 2013 poz. 1581) w przypadku zwiększeń stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych,

2)      listę rankingową doktorantów, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego

3)      listę rankingową doktorantów, którzy złożyli wnioski o zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

4)      listę doktorantów rekomendowanych do  przyznania stypendium doktoranckiego

5)      listę doktorantów rekomendowanych do przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

6)      uzasadnienie rekomendacji, jeśli zajdzie okoliczność wskazana w ustępie 6, 

7)      podpisy członków komisji,

8)      załącznikiem do protokołu są karty oceny wniosków, według wzorów stanowiących załączniki do zarządzenia,

4.      Komisje ustalają listy rankingowe doktorantów o jakich mowa w ust 3 pkt 2) i 3) od największej do najmniejszej liczby przyznanych punktów, według systemu punktacji, o jakim mowa w ust. 3 pkt. 1),

5.      Komisje rekomendują doktorantów do przyznania stypendium doktoranckiego, a także zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych według pozycji na liście rankingowej (od największej liczby punków). Liczba osób rekomendowanych nie może przekroczyć ilości stypendiów doktoranckich / zwiększeń stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych ustalonych na dany rok akademicki przez rektora.

6.      W przypadku uzyskania przez doktorantów równej liczby punktów, o umieszczeniu na liście doktorantów rekomendowanych do  przyznanie stypendium doktoranckiego / zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych decyduje komisja, uzasadniając merytorycznie w protokole swoje stanowisko.

7.      Komisje przekazują rektorowi sporządzoną na podstawie protokołu listę doktorantów rekomendowanych do przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, zawierające dane określone w §12 ust. 2 pkt 1) rozporządzenia w terminie do dnia 20 listopada danego roku akademickiego.

 

§ 2

                                   

1.      Uchyla się załączniki nr 2 i 3 do zarządzenia nr 42/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

2.      W zarządzeniu o którym mowa w ust. 1 wprowadza się następujące załączniki:

1)      załącznik nr 2 wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego,

2)      załącznik nr 3 wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych,

3)      załącznik nr 4 karta oceny wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego,

4)      załącznik nr 5 karta oceny wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.

3.      Wzory wniosków i kart ocen o jakich mowa w ust. 2. stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-10-15 09:27:26
Data aktualizacji:2016-10-07 12:02:38

Liczba wyświetleń strony: 2135

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka