Zarządzenie Nr 33/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 19 maja 2014 roku

 zmieniające zarządzenie nr 17/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu staży dla studentów w ramach projektu ”grantPROGRES II - program zwiększenia liczby absolwentów kierunków zamawianych”

            Na podstawie art. 66 ust.  2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572) oraz § 69 ust. 2 Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,  zarządzam, co następuje:

§ 1

1.W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 17/2014 roku, stanowiącego Regulamin staży dla studentów w ramach projektu ”grantPROGRES II - program zwiększenia liczby absolwentów kierunków zamawianych” wprowadza się następujące zmiany:

 

1)w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 

„3. W ramach Projektu „grantPROGRES II - program zwiększenia liczby absolwentów kierunków zamawianych” prowadzone jest zadanie: „Staże dla studentów ostatnich lat”, które ma na celu zorganizowanie i przeprowadzenie w trakcie trwania Projektu 31 staży dla studentów kierunków biotechnologia (18 staży), fizyka techniczna (9 staży) i wzornictwo (4 staże) Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.”,

 

2)w § 2 Definicje  - opis Realizator Stażu/Zakład pracy otrzymuje brzmienie:

 

Realizator Stażu/Zakład Pracy/Pracodawca

Podmiot gospodarczy lub instytucja, przyjmująca Studenta na staż.

 

 

 

3)   w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 

Projekt zakłada organizację 31 staży w okresie 01.07.2014  do 30.06.2015 roku, w tym: 18 staży dla kierunku Biotechnologia, 9 staży dla kierunku Fizyka techniczna i 4 staże dla kierunku Wzornictwa.

Każdy zorganizowany w ramach Projektu staż, o którym mowa w ust. 1, jest płatny dla Stażysty i obejmuje 40h/tydzień (lub mniej  niż 40h/tydzień w przypadku, gdy jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją) w okresie pełnych 3 miesięcy. Czas pracy u Pracodawcy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a w przypadku osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wymiar czasu może zostać zmniejszony w przypadku, gdy zalecenie takie wyda lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne.

 

2.W załączniku nr 2 do zarządzenia nr 17/2014 roku, stanowiącego Regulamin staży dla studentów w ramach projektu ”grantPROGRES II - program zwiększenia liczby absolwentów kierunków zamawianych” w § 4 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

 

„13. Potwierdzenia listy obecności oraz sprawozdania miesięcznego przez Opiekuna stażu w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca, stanowiących załączniki nr 2 i 4 do niniejszej umowy.”

 

 

§ 2

W związku ze zmianami wynikającymi z § 1 zastępuje się dotychczasowe załączniki nr 1 i nr 2 nowymi załącznikami nr 1 i nr 2 stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-05-23 14:12:36
Data aktualizacji:2014-05-23 14:12:36

Liczba wyświetleń strony: 1788

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka