Zarządzenie Nr 53/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 11 lipca 2014 roku


w sprawie wypłaty wynagrodzenia za pracę w komisjach egzaminów licencjackich i dyplomowych dla nauczycieli akademickich realizujących godziny dydaktyczne w ramach projektu unijnego Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych, Umowa Numer 16A/SP-EFS/ZZP-47/13/1/1900/995 - kierunek położnictwo (Edycja VI) i Umowa Numer 9A/SP-EFS/ZZP-07/14/1/1900/207 - kierunek położnictwo (Edycja VII), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych


Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz na podstawie Uchwały nr 17/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie ustalenia zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich, form zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków i zasad obliczania godzin dydaktycznych nauczycieli akademickich, zarządza się, co następuje:  

 § 1

 Zarządzenie określa zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę w komisjach egzaminów licencjackich i dyplomowych dla nauczycieli akademickich realizujących godziny dydaktyczne w ramach projektu unijnego Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych, Umowa Numer 16A/SP-EFS/ZZP-47/13/1/1900/995 - kierunek położnictwo (Edycja VI)  i Umowa Numer 9A/SP-EFS/ZZP-07/14/1/1900/207 - kierunek położnictwo (Edycja VII).

 § 2

Stawka wynagrodzenia za jedną godzinę dydaktyczną dla nauczycieli akademickich wykonujących pracę w komisjach egzaminacyjnych licencjackich i dyplomowych, przyjęta do rozliczenia wynosi:  49,00 zł i ustalona została na podstawie zarządzenia rektora nr 36/2009 z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie wysokości stawek za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach – stawka za 1 godzinę obliczeniową wynagrodzenia adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora, starszego wykładowcy uwzględniona została w kosztorysie projektu.

§ 3

1.   Wynagrodzenie za  pracę w komisjach egzaminacyjnych licencjackich i dyplomowych nauczycieli akademickich realizujących godziny dydaktyczne w projekcie objętym niniejszym zarządzeniem jest rozliczane  według  stawki kosztu pracy brutto określonej w § 2 i przewidzianej w kosztorysie projektu za egzamin jednego studenta według następujących zasad:

1)    dla przewodniczących komisji egzaminów licencjackich biorących udział w przeprowadzeniu egzaminu  ustala się 0,5 godziny obliczeniowej dydaktycznej po 49,00 zł za jedną godzinę, tj. 24,50  zł od egzaminu jednej osoby,

2)    dla recenzentów prac licencjackich biorących udział w przeprowadzeniu egzaminu ustala się 1 obliczeniową godzinę dydaktyczną po 49,00  zł, tj. 49,00 zł od egzaminu jednej osoby,

3)    dla promotorów prac licencjackich biorących udział w przeprowadzeniu egzaminu ustala się 2 obliczeniowe godziny dydaktyczne po 49,00  zł, tj.  98,00 zł od egzaminu jednej osoby,

4)  dla każdego z trzech członków komisji egzaminu dyplomowego (praktycznego) za udział w egzaminie ustala się 0,5 obliczeniowej  godziny dydaktycznej po 49,00 zł za jedną godzinę, tj. 24,50  zł od egzaminu jednej osoby.

2.  Wypłata wynagrodzenia następuje  jednorazowo po przeprowadzeniu egzaminów licencjackich i dyplomowych w terminie dwóch tygodni od zakończenia semestru, w którym egzaminy zostały przeprowadzone.

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-07-11 14:38:39
Data aktualizacji:2014-07-11 14:38:39

Liczba wyświetleń strony: 1317

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka