Zarządzenie Nr 57/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 12 września 2014 roku

w sprawie Elektronicznej Karty Pracowniczej

 

Na podstawie art. 66  ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 72) oraz § 69 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Pracownikom Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na czas trwania stosunku pracy może być wydana Elektroniczna Karta Pracownicza, zwana dalej EKP.

2.      EKP może być wykorzystywana do:

1)      potwierdzenia zatrudnienia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;

2)      identyfikacji wizualnej pracowników;

3)      dostępu do parkingów Uniwersytetu;

4)      dostępu do zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej;

5)      dostępu do funkcji uczelnianych centrów wydruku;

3.      EKP może być wykorzystywana jako Kielecka Karta Miejska ZTM Kielce.

4.      Wzór EKP stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2

 

Procedurę wydawania oraz użytkowania EKP określa regulamin wydawania i użytkowania Elektronicznej Karty Pracowniczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§ 3

 

1.      W celu wydania EKP pracownik zobowiązany jest złożyć wniosek do Działu Kadr. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

2.      Pracownik może się zwracać o wydanie duplikatu EKP w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty.

3.      Wysokość opłaty za wydanie EKP lub jej duplikatu podawana będzie w zarządzeniu Kanclerza UJK, przy czym wysokość opłaty nie może przekroczyć wysokości kosztów wytworzenia EKP.

 

§ 4

 

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty EKP należy o tym niezwłocznie zawiadomić pisemnie Działy Kadr.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-09-29 11:42:44
Data aktualizacji:2014-09-29 11:42:44

Liczba wyświetleń strony: 1898

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka