Zarządzenie Nr 41/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 maja 2014  roku

w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone  w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2014/2015

 

 

Na podstawie art. 66 ust 1 i 2, art. 99 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. 572 ze zm.), § 5 ust. 1 pkt 5) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. poz. 1533), § 21 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201, poz. 1188), § 15 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1581), § 28 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200) oraz § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Wysokość opłat na niestacjonarnych studiach wyższych i doktoranckich określa Załącznik 1.

2.      Wysokość opłat na studiach wyższych w przypadku podjęcia studiów na drugim lub kolejnym kierunku określa Załącznik 2.

3.      Wartość kwotową jednego punktu ECTS przedmiotów wybieranych i powtarzanych określa Załącznik 3.

 

§ 2

 

1.      Opłata za konsultacje dotyczące pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów po skreśleniu z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie, jest równa wartości kwotowej 5 punktów ECTS określonej dla danego kierunku.

2.      Opłata za zajęcia w grupach poniżej 8 osób wynosi:

 

Lp.

Liczba studentów w grupie

Wysokość opłaty za jedną godzinę dydaktyczną

1

1

80 zł

2

2

40 zł

3

3-7

30 zł

 

§ 3

 

Wysokość opłat za wydawanie dokumentów i ich duplikatów, określa Załącznik 4.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-06-06 10:21:40
Data aktualizacji:2014-06-06 10:21:40

Liczba wyświetleń strony: 1995

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka